MER­CE­DES 280 SE 3.5 CABRIOLET

De Mer­ce­des 280 SE 3.5 heeft over­al be­won­de­raars en de ca­bri­o­let­ver­sie uit 1969 geldt als een van de mooi­ste mo­del­len uit Stuttg­art. On­der de mo­tor­kap ligt een soe­pe­le V8 met 200 pk. Wat wil een mens nog meer?

Classic Cars (Netherlands) - - Inhoud • Classic Cars 29 - Tekst: Wer­ner Mül­ler, Bart Smak­man • Fo­to’s: Wil­ly Bis­ter

Als je je zin­nen hebt ge­zet op een au­to met stijl, een kwis­tig ver­sierd dashboard, hoog­waar­di­ge le­ren ze­tels en een swin­gen­de, ou­der­wet­se ra­dio, dan kom je waar­schijn­lijk uit bij een klas­sie­ke Ja­gu­ar. Maar na een uit­ge­brei­de ken­nis­ma­king met de Mer­ce­des 280 SE 3.5 Cabriolet den­ken we een min­stens zo goed al­ter­na­tief te heb­ben ge­von­den.

Het prach­ti­ge dashboard is rij­ke­lijk voor­zien van chic no­ten­hout. Het heeft zo’n die­pe glans, dat we het bij­na niet dur­ven aan te ra­ken zon­der flu­we­len hand­schoe­nen. Een zach­te poets­doek ligt dan ook bin­nen hand­be­reik om vet­te vin­gers op het hout en chroom met­een weg te poet­sen.

De veel­al ron­de be­die­nings­knop­pen heb­ben een glim­men­de ring van me­taal, de schuif­jes van het ver­war­mings- en ven­ti­la­tie­sys­teem lig­gen in een bed­je van chroom en de ven­ti­la­tie­roos­ters lij­ken op de hals van een gi­taar – hun ras­ter heeft iets weg van een frets en sna­ren. Hoog op het dashboard staan twee ron­de klok­ken voor het toe­ren­tal en de snel­heid. Tus­sen bei­de wordt aan­vul­len­de in­for­ma­tie weer­ge­ge­ven over het ben­zi­ne­peil, de olie­druk en de tem­pe­ra­tuur van het koel­wa­ter. De weel­de­ri­ge le­ren stoe­len en het wit­te stuur met een ver­chroom­de claxon­ring en een mol­lig dek­sel op de stuur­naaf, ge­ven je het ge­voel de meest suc­ces­vol­le mens op aar­de te zijn. En wat te den­ken van de flin­ter­dun­ne keu­ze­hen­del waar­mee je de au­to­ma­ti­sche trans­mis­sie be­dient – als­of er een zil­ver­ui­tje op een cock­tail­prik­ker ba­lan­ceert.

Ook als je de bui­ten­kant van de Mer­ce­des be­kijkt, spat de droom niet in dui­gen. De au­to is beeld­schoon, met een im­po­sant front en een pro­fiel dat wordt ge­do­mi­neerd door een lijn die zo recht is, dat hij met een li­ni­aal ge­trok­ken lijkt te zijn. De alu­mi­ni­um Fuchs-wie­len met ban­den van het for­maat 205 R 14 ge­ven de au­to een ex­tra rij­ke uit­stra­ling. Ei­gen­lijk zou je als ei­ge­naar ver­plicht moe­ten wor­den om de­ze schoon­heid te de­len: mi­ni­maal twee keer per maand aan­tre­den bij een druk be­zocht klas­sie­ker­seve­ne­ment. In de zwoe­le zo­mer­lucht met

De klas­sie­ker­lief­heb­ber die het over zijn hart kan ver­krij­gen, wringt uit de

V8 een top­snel­heid van 205 km/h.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.