STUDEBAKER CHAM­PI­ON DE­LUXE

In de scha­duw van The big three, cre­ëer­de Studebaker z’n ei­gen gat in de Ame­ri­kaan­se au­to­markt. Dat deed het merk door ar­tis­tiek de­sign be­reik­baar te ma­ken voor het gro­te ko­pers­pu­bliek. De on­der lei­ding van Raymond Loe­wy ge­te­ken­de ‘Bul­let No­se’ uit 1950 e

Classic Cars (Netherlands) - - Inhoud • Classic Cars 29 - Tekst en fo­to’s: Igor Stuif­zand

Op een dood­lo­pen­de dijk­weg aan de Dordt­se Kil, be­spre­ken we de be­wo­gen ge­schie­de­nis van Studebaker. Net als elk an­der merk dat niet tot Ge­ne­ral Mo­tors,

Ford of Chrys­ler be­hoor­de, ging de au­todwerg uit South Bend, In­di­a­na na een moei­za­me strijd om lijfs­be­houd uit­ein­de­lijk in 1966 ten on­der. De con­clu­sie dat geen mens zich Studebaker nog kan her­in­ne­ren, blijkt een gro­te mis­vat­ting. Zon­der een spoor van twij­fel, kop­pelt een wan­de­laar­ster de uit 1951 stam­men­de, in Maui Blue ge­lak­te Cham­pi­on De­luxe ‘Bul­let No­se’ van Her­man Blaak aan het ver­lo­ren merk. Pe­tje af voor haar pa­ra­te klas­sie­ker­ken­nis, maar wat be­treft de her­in­ne­ring aan Studebaker is zij vast een uit­zon­de­ring – niet­waar? Als ver­vol­gens de be­stuur­der van een wit be­stel­bus­je ons zijn be­won­de­ring voor de Cham­pi­on laat blij­ken door ly­risch de naam én toe­naam van de au­to uit te roe­pen, kun­nen we niet an­ders dan te­rug­ko­men op on­ze eer­de­re ver­on­der­stel­ling. Studebaker is al­ler­minst ver­ge­ten. Wat een op­luch­ting.

Road ap­ples

In South Bend run­nen de Studebaker-broers sinds 1852 een sme­de­rij, waar ze zich al­gauw toe­leg­gen op de con­struc­tie van paar­den­kar­ren en -wa­gens voor de agra­ri­sche sec­tor, de mijn­bouw en mi­li­tai­re doel­ein­den. Een lu­cra­tie­ve bu­si­ness, waar­mee het fa­mi­lie­be­drijf uit­groeit tot, naar ei­gen zeg­gen, ’s we­relds groot­ste rij­tui­gen­fa­briek. Rond de eeuw­wis­se­ling is de door­braak van de hor­se­less car­ria­ge niet meer te ke­ren, wat voor­al in ste­de­lij­ke ge­bie­den be­schouwd wordt als op­los­sing van een be­lang­rijk mi­li­euthe­ma: ein­de­lijk ver­dwij­nen de enor­me hoe­veel­he­den door paar­den ge­de­po­neer­de road ap­ples uit de stra­ten. Ook Studebaker be­sluit een ‘paar­den­lo­ze koets’ te gaan bou­wen, aan­van­ke­lijk met elek­tri­sche aan­drij­ving. Zo­dra de ver­bran­dings­mo­tor in veel gro­te­re aan­tal­len en dus voor een veel la­ge­re prijs ge­pro­du­ceerd kan wor­den, raakt de elek­tro­mo­tor snel uit de gra­tie.

Tij­dens de Eer­ste We­reld­oor­log wordt Studebaker be­paald niet slech­ter van de be­hoef­te die er in Groot-Brit­tan­nië, Frank­rijk en Rus­land is aan oor­logs­ma­te­ri­eel. Maar ook op de Ame­ri­kaan­se markt voor per­so­nen­au­to’s en be­drijfs­voer­tui­gen gaat het Studebaker voor de wind. De fa­briek in South Bend groeit ge­staag, en het merk opent fa­brie­ken in De­troit en in On­ta­rio, Ca­na­da. Wan­neer in ok­to­ber 1929 de aan­de­len­koer­sen op Wall Street in­een­stor­ten, gaat Studebaker net als el­ke an­de­re Ame­ri­kaan­se au­to­bou­wer een lood­zwa­re pe­ri­o­de te­ge­moet, waar­in nau­we­lijks vraag is

De tot­stand­ko­ming van de nieu­we mo­del­reeks gaat ge­paard met con­tro­ver­se.

 Met zijn mo­der­ne vorm­ge­ving was de Cham­pi­on zijn tijd ver voor­uit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.