CITROËN CX

Het is bij­na 45 jaar ge­le­den dat de Citroën CX de ico­ni­sche DS op­volg­de. In­mid­dels is de CX zelf een be­geer­lij­ke klas­sie­ker. Al­leen blijft het wel op­let­ten als je je be­geer­te naar de­ze le­gen­de in da­den wilt om­zet­ten.

Classic Cars (Netherlands) - - Inhoud • Classic Cars 29 - Tekst: Sven Jü­risch, Gert Weg­man • Fo­to’s: Wil­ly Bis­ter, Sven Jü­risch

Hoe je het ook wendt of keert, van al­le his­to­ri­sche Cit­ro­ëns spreekt de DS het meest tot de ver­beel­ding. In 1974 kreeg de CX de lood­zwa­re en on­dank­ba­re taak om De Go­din te doen ver­ge­ten. Dat dit niet is ge­lukt, ver­baast ons niets. Te­ge­lij­ker­tijd vin­den we het jam­mer dat de CX op de po­pu­la­ri­teits­lat zijn meer­de­re moet er­ken­nen in de 2CV en de HY. Het re­sul­taat is dat je de DS­op­vol­ger veel min­der te­gen­komt dan je zou wil­len, ter­wijl hij toch zo’n 17 jaar in pro­duc­tie is ge­weest.

Gek­ke uit­stra­ling

Tus­sen 1974 en 1991 gold de CX aan­van­ke­lijk als het al­ter­na­tie­ve al­ter­na­tief voor au­to’s als de Mer­ce­des W123 en de Vol­vo 240. Ver­vol­gens be­land­den veel CX’en bij voor­ma­li­ge hip­pies, die in­mid­dels – on­danks zich­zelf – een re­de­lijk suc­ces­vol­le car­ri­è­re had­den op­ge­bouwd. Zij koch­ten voor hun ri­an­te sa­la­ris geen vil­la in Baarn of Bloe­men­daal en al he­le­maal geen Mer­ce­des. Als pro­gres­sie­ve­ling moest je wel ge­loof­waar­dig blij­ven. En dus tik­te je een af­tands boer­de­rij­tje op de kop in Het Groe­ne Hart of des­noods in Dren­the. En voor je ver­voer koos je een der­de­hands­je met een lek­ker gek­ke uit­stra­ling.

Maar ach, zelfs voor­ma­li­ge hip­pies zijn op een ge­ge­ven mo­ment wel aan iets nieu­wers toe. Al­dus kwa­men veel ma­tig on­der­hou­den of slecht ge­re­pa­reer­de CX’en bij Han­di­ge Har­ry en Beun de Haas te­recht. De­ze ‘vrije jon­gens’ maak­ten ver­vol­gens we­ken­lang een fiks be­drag over naar de af­de­ling Klein­ste Ad­ver­ten­ties van de groot­ste krant van Ne­der­land. Tot het mo­ment dat een on­we­ten­de CX­en­thou­si­ast zich in het me­cha­nisch on­ge­luk stort­te. Met een beet­je pech liep de por­te­mon­nee van de­ze vier­de ei­ge­naar nog snel­ler leeg dan de veer­bol­len en het olie­car­ter van zijn ver­se aan­winst. Ver­vol­gens sloeg de pa­niek toe en hing de ooit zo pres­ti­gi­eu­ze Frans­man tus­sen de nest­jes jon­ge poes­jes en de gra­tis af te ha­len tuin­stoe­len op het prik­bord bij Al­bert Heijn. Voor wei­nig. Ge­luk­kig za­ten er tus­sen de men­sen die de CX op dat mo­ment in hun hart slo­ten ook éch­te lief­heb­bers. Men­sen met ver­stand van za­ken, die hem in zijn ou­de luis­ter her­stel­den.

Veel va­ri­a­tie

He­laas zijn niet ál­le CX’en uit de goot ge­red. Toch ver­moe­den we dat er in schu­ren en ga­ra­ge­boxen nog een he­le­boel staan te wach­ten om weer tot le­ven ge­wekt te wor­den. De kans dat dit daad­wer­ke­lijk ge­beurt, neemt toe. Want nu de DS lang­za­mer­hand on­be­taal­baar wordt, neemt de waar­de­ring voor the next best thing toe. Daar­mee gaan de prij­zen om­hoog en loont het steeds meer de moei­te om een Citroën CX op te knap­pen of zelfs vol­le­dig te res­tau­re­ren.

Als je een­maal hebt be­slo­ten om voor een CX te gaan, dan ben je er nog lang niet. Want wel­ke ver­sie moet het wor­den? Een vroeg exem­plaar of juist een zo jong mo­ge­lij­ke? Een lek­ker sim­pel ba­sis­mo­del, een su­per­de­luxe Pres­ti­ge of een spor­tie­ve GTi Tur­bo? En gaat de voor­keur uit naar de ele­gan­te li­mou­si­ne of naar de gi­gan­ti­sche Break? Een snel­le in­ter­ne­t­rond­gang le­vert een klei­ne vijf­tig hits op. Niet on­re­de­lijk, maar

ei­gen­lijk is het ge­zien het pro­duc­tie­cij­fer van bij­na 1,2 mil­joen stuks een scha­me­le oogst. Aan de an­de­re kant: hoe­veel Opels Ka­dett of Fords Es­cort zijn er nog uit de ja­ren 70 en 80?

De mees­te CX’en die van­af het beeld­scherm naar ons staan te lon­ken, zijn van de re­cen­te­re bouw­ja­ren. On­der de vroe­ge exem­pla­ren is de spoe­ling dun­ner. De voor­de­lig­ste CX die we te­gen­ko­men, had niet mis­staan tus­sen de su­per­markt­ad­ver­ten­ties van 25 jaar ge­le­den en mag voor min­der dan dui­zend eu­ro weg. Aan de bo­ven­kant van de markt stui­ten we op (op het scherm) schit­te­ren­de au­to’s die het tien­vou­di­ge moe­ten op­bren­gen. Veel geld, maar als de prijs­ont­wik­ke­ling van de CX ook maar een beet­je de­zelf­de kant op gaat als die van de DS ...

Fa­ce­lift

Kij­ken we naar het veer­com­fort en de bin­nen­ruim­te van de Citroën CX, dan is hij pri­ma ge­schikt als dai­ly dri­ver. Maar het is na­tuur­lijk de vraag of je zijn fraaie car­ros­se­rie wilt bloot­stel­len aan de gril­len van Ko­ning Win­ter, slor­dig par­ke­ren­de suv­lom­pe­ri­ken en slin­ger­fiet­sen­de kleu­ters. De kof­fer­bak van de CX biedt ruim­te ge­noeg voor de we­ke­lijk­se bood­schap­pen, maar de ach­ter­klep van de vier­deurs li­mou­si­ne is on­han­dig klein. De ver­lei­ding om tas­sen en bood­schap­pen­krat­ten op de ach­ter­bank te plaat­sen, is dan ook groot. Al­leen loop je het ri­si­co dat je daar­bij de kwets­ba­re be­kle­ding ver­na­chelt. Dat doet de uit­stra­ling van het in­te­ri­eur geen goed.

Veel pu­ris­ten ge­ven de voor­keur aan een vroe­ge CX. Toch heeft ook een fa­ce­lift­mo­del van na 1985 nog ge­noeg ei­gen­aar­dig­he­den die het rij­den tot een bij­zon­de­re be­le­ve­nis ma­ken. Niet­te­min zijn de ver­schil­len tus­sen de twee ge­ne­ra­ties dui­de­lijk te mer­ken. Met de fa­ce­lift is de CX op al­le fron­ten ge­mo­der­ni­seerd, waar­door hij iets ge­mak­ke­lij­ker in de om­gang is.

Met de op­ruk­ken­de mi­li­eu­zo­nes ben je in een jon­ge­re CX met in­jec­tie­mo­tor en ka­ta­ly­sa­tor bo­ven­dien vrij­er om te gaan en staan waar je wilt. De ooit zo ge­lief­de tur­bo­die­sel­mo­tor, waar­mee de CX in de ja­ren 80 tot de snel­ste die­sels ter we­reld be­hoor­de, heeft he­laas de pa­ria­sta­tus be­reikt en lijkt ons geen slim­me aan­koop.

Va­ri­ë­ren­de prij­zen

Af­ge­zien van de die­sels ver­to­nen ei­gen­lijk al­le ver­sies van de CX veel po­ten­tie om in waar­de te stij­gen. Het lijkt er­op dat klas­sie­ker­lief­heb­bers de com­bi­na­tie van de door Ro­bert Opron vorm­ge­ge­ven car­ros­se­rie, de wel­da­di­ge ve­ring en de ex­tra­va­gan­te in­te­ri­eur­de­tails ein­de­lijk be­gin­nen te waar­de­ren. Ook veel me­de­weg­ge­brui­kers be­sef­fen dat de CX iets bij­zon­ders is. Waar je je ook ver­toont met de op­val­len­de Frans­man, vrij­wel ie­der­een gunt je een op­ge­sto­ken duim of een bre­de glim­lach. Dat over­komt ons zel­den met een Mer­ce­des W123 of een Vol­vo 240.

Het po­pu­lairst zijn de pa­ra­dijs­vo­gels uit het CX­gam­ma. Dan moet je voor­al den­ken aan de luxu­eus uit­ge­voer­de Pres­ti­ge met zijn ver­leng­de wiel­ba­sis en de spor­tie­ve GTi. Maar ook een net­te Break kan op veel be­lang­stel­ling re­ke­nen,

Met wat pech liep de por­te­mon­nee van de ei­ge­naar nog snel­ler leeg dan de veer­bol­len en het olie­car­ter van de au­to.

even­als smet­te­lo­ze exem­pla­ren uit de be­gin­tijd. De prij­zen va­ri­ë­ren net zo­veel in hoog­te als zijn hy­dro­pneu­ma­ti­sche ve­ring. Zo­als ge­zegd be­gin­nen ze bij on­ge­veer 1000 eu­ro, maar dan koop je een au­to met werk. Ver­re­weg de duur­ste CX die we on­li­ne te­gen­ko­men, is een vroe­ge, ori­gi­neel Ne­der­land­se au­to voor 18.250 eu­ro. Dat is na­tuur­lijk een hoop geld, maar nog al­tijd stuk­ken min­der dan een ver­ge­lijk­ba­re DS moet kos­ten. Vindt u het toch te duur? Dan zijn er voor zo’n 10 mil­le ook aan­trek­ke­lij­ke CX’en vin­den.

Ac­cu­zuur

Het is een fa­bel­tje dat de CX ge­voe­li­ger voor roest is dan zijn tijd­ge­no­ten. Daar­mee wil­len we niet be­we­ren dat de DS­op­vol­ger nooit last heeft van roest, in te­gen­deel. Maar heel vaak is de op­mars van het brui­ne mon­ster te wij­ten aan ver­waar­lo­zing of slecht ge­re­pa­reer­de scha­de. Is een CX daar­en­te­gen al­tijd goed be­han­deld en scha­de­vrij, dan valt het met de roest­vor­ming meest­al mee. Toch loont het be­slist de moei­te om de voor­kant van de au­to goed te chec­ken. De plaat­de­len zijn hier gro­ten­deels aan el­kaar ge­last. Dit maakt pro­fes­si­o­ne­le scha­de­re­pa­ra­ties tijd­ro­vend. Hier­door heb­ben veel re­pa­ra­teurs hun toe­vlucht ge­zocht tot het pla­muur­mes. Op den duur staat dat na­tuur­lijk borg voor el­len­de, ze­ker als de dra­gen­de de­len zijn aan­ge­tast. Bij CX’en waar­van de ac­cu heeft ge­lekt, heeft het ac­cu­zuur het plaat­werk links in de mo­tor­ruim­te vaak aan­ge­vre­ten.

CX­rij­ders die ge­wend wa­ren hun au­to ‘op z’n Frans’ in te par­ke­ren, la­ten vaak een ern­stig ge­buts­te au­to voor het na­ge­slacht na. Als er ook lak is los­ge­raakt, grijpt de roest zijn kans. Con­tro­leer dan ook al­le hoe­ken van de car­ros­se­rie van bo­ven tot on­der, met na­me langs al­le na­den. In­spec­teer dan met­een de on­der­kant

Af­ge­zien van de die­sels ver­to­nen al­le CX’en veel po­ten­tie om in waar­de te stij­gen.

van de por­tie­ren en de dor­pels, want ook dat zijn klas­sie­ke roest­nesten. Check bij ge­o­pend ach­ter­por­tier bo­ven­dien de over­gang naar het ach­ter­spat­bord. Doet het plaat­werk hier den­ken aan Bol­le­tje of Bros, dan wordt scha­de­her­stel een kost­ba­re zaak. Ver­wij­der zo mo­ge­lijk de dor­pel­lijs­ten, want ook daar­ach­ter ver­schuilt zich vaak roest.

Niet ba­ga­tel­li­se­ren

Is het aan de on­der­kant al­le­maal in or­de, ver­plaats uw blik dan naar het voor­ruit­fra­me. Als dat roest­blaas­jes ver­toont, is dat een aan­lei­ding om ste­vig af te din­gen. Het­zelf­de geldt voor de ver­lijm­de ach­ter­ruit of een ach­ter­ste zij­ruit die los­laat. Mocht ver­vol­gens blij­ken dat het sub­fra­me is door­ge­rot, dan kunt u de on­der­han­de­lin­gen be­ter met­een af­bre­ken. De kos­ten voor de re­pa­ra­tie van het sub­fra­me zijn zo hoog, dat ze de waar­de van de au­to in zijn ge­heel vaak over­stij­gen.

De ver­ko­pen­de par­tij zal het ont­bre­ken van een sier­strip of een ty­pe­plaat­je al gauw ba­ga­tel­li­se­ren. Bij de Citroën CX is dat niet te­recht, ze­ker niet als het een vroeg exem­plaar be­treft. Sier­de­len en ty­pe­plaat­jes zijn schaars en moe­ten ver­hou­dings­ge­wijs ho­ge be­dra­gen op­bren­gen. Een zo com­pleet mo­ge­lij­ke au­to ver­dient dan ook de voor­keur.

 De mo­tor­ruim­te is pri­ma toe­gan­ke­lijk. Er is zelfs vol­doen­de ruim­te voor een vol­waar­dig re­ser­ve­wiel. Zo mooi als de stoe­len van ons fo­to­mo­del is het CX-meu­bi­lair nog zel­den. De stof scheurt op leef­tijd ge­mak­ke­lijk. Goe­de stoe­len en pas­sen­de be­kle­dings­stof­fen zijn nau­we­lijks te vin­den. Citro­fie­len zijn dol op de twee ‘bo­ze ogen’ van de eer­ste se­rie. Links de snel­heids­me­ter, rechts de toe­ren­tel­ler.

 De CX be­wijst het: een door de wind­tun­nel ge­dic­teer­de vorm­ge­ving (Cw-waar­de 0,34) re­sul­teert niet per se in een een­heids­worst.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.