CO­LUMN RO­NALD KOOYMAN

Classic Cars (Netherlands) - - Inhoud • Classic Cars 29 - Fo­to’s: Phil Seed/Louw­man Mu­se­um

Zo’n tach­tig jaar ge­le­den, in de twee­de helft van de ja­ren der­tig, ont­stond in Californië een nieu­we vrije­tijds­be­ste­ding voor man­nen die ben­zi­ne door hun ade­ren had­den stro­men: het ra­cen met mo­del­au­to’s. Ei­gen­lijk kwam de­ze hob­by voort uit het vlie­gen met mo­del­vlieg­tuig­jes, want voor de aan­drij­ving van de ra­ce­au­to’s op schaal werd ge­bruik­ge­maakt van de­zelf­de klei­ne ben­zi­ne­mo­tor­tjes.

In de­zelf­de pe­ri­o­de ont­wik­kel­de ook de Ame­ri­kaan­se au­to­sport zich steeds ver­der. In vrij­wel elk dorp was een ova­le dirt track te vin­den, waar­op lo­ka­le hel­den el­kaar be­voch­ten met mid­get-ra­cers. Daar­naast kwam in de­ze tijd de ho­trod-sce­ne tot bloei. Jon­ge­ren koch­ten een af­tand­se au­to, ont­de­den de­ze van over­bo­di­ge on­der­de­len en le­pel­den er een krach­ti­ge V8-mo­tor in. Ver­vol­gens bon­den ze in ach­ter­af­straat­jes, op het strand of op een droog­ge­val­len zout­vlak­te de strijd met el­kaar aan. Wie zich be­zig­hield met het ra­cen met mo­del­au­to’s, liet zich voor de vorm­ge­ving van de huis­vlijt vaak in­spi­re­ren door de­ze mid­gets en ho­trods. Het Louw­man Mu­se­um heeft een groot aan­tal van de­ze vaak zeer ge­de­tail­leer­de mo­del­au­to’s in de col­lec­tie.

Ra­cen met de mo­del­au­to’s vond plaats op een ron­de baan. Voor de be­stu­ring wer­den de au­to’s vast­ge­maakt aan een touw of ka­bel. In het mid­den van de ra­ce­baan stond een pi­laar, waar­aan de ka­bels vast­ge­knoopt kon­den wor­den. Er wa­ren ook ra­ce­ba­nen waar de hob­by­ra­cers hun au­to’s zelf moesten vast­hou­den. Ui­ter­aard gin­gen de snel­he­den steeds ver­der om­hoog, zo­dat de ‘cou­reurs’ ook snel­ler met hun au­to’s moesten mee­draai­en. Om dui­ze­lig van te wor­den! Dat ver­klaart de naam die de ra­ce­au­to’s kre­gen: spin­diz­zies.

Maar ook in de spin­diz­zy-sce­ne stond de tijd niet stil. Door over te stap­pen op ge­lei­de­rails, ver­dwe­nen de tou­wen en ka­bels. De ei­ge­na­ren van de ra­ce­au­to’s hoef­den zich­zelf niet meer rond­jes lang dui­ze­lig te draai­en en de snel­he­den van de spin­diz­zies lie­pen steeds ho­ger op, tot meer dan 100 mijl per uur (160 km/h). De oor­sprong van de spin­diz­zy ligt dus in de Ver­e­nig­de Sta­ten, maar het fe­no­meen waai­de al gauw over naar Groot-Brit­tan­nië, Zwe­den, Frank­rijk en Ja­pan.

Met de op­komst van elek­tri­sche en te­gen­woor­dig zelfs di­gi­ta­le ra­ce­ba­nen van mer­ken als Sca­lex­tric en Car­re­ra, die thuis heel ge­mak­ke­lijk uit­ge­legd kun­nen wor­den, ver­loor de spin­diz­zy snel aan po­pu­la­ri­teit. De hob­by is ech­ter nog niet uit­ge­stor­ven, ook nu nog wordt er ge­ra­cet met van af­stand be­stuur­ba­re, door een ben­zi­ne­mo­tor aan­ge­dre­ven mo­del­au­to’s, in­door of op een bui­ten­baan. De snel­ste au­to’s be­rei­ken snel­he­den van meer dan 300 km/h. Om dui­ze­lig van te wor­den …

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.