Kever Win­ter Fes­tijn

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

Op 5 en 6 ja­nu­a­ri vindt in Au­to­tron Ros­ma­len een win­ter­fes­tijn plaats, het Kever Win­ter Fes­tijn om pre­cies te zijn. Dit is hét eve­ne­ment voor lief­heb­bers dan de Kever, de T1, T2 en T3, de Pon­ton, de Kar­mann Ghia en de 411/412. Zo heet­te het eve­ne­ment ook voor­dat het in 2015 werd om­ge­doopt tot het Air­cool­ed Win­ter­fest. De naams­ver­an­de­ring staat sym­bool voor een ver­nieu­wings­slag. Zo zal de in­de­ling van de beurs­vloer an­ders zijn, met meer aan­dacht voor de on­der­de­len­markt. Op de vi­de is een col­lec­tie lucht­ge­koel­de Volks­wa­gens te be­won­de­ren. Ook voor de­mon­stra­ties en work­shops kunt u in Ros­ma­len te­recht. Ui­ter­aard ver­lek­ke­ren de be­zoe­kers zich weer aan een groot aan­tal fraaie en bij­zon­de­re lucht­ge­koel­de Volks­wa­gens, waar­van de al­ler­mooi­ste mee­din­gen naar de prij­zen in de Best of Show Con­test. De Air­cool­ed Win­ter­fest is op bei­de da­gen ge­o­pend van 10.00 tot 17.00 uur. Vol­was­se­nen be­ta­len in de on­li­ne voor­ver­koop 11,50 eu­ro voor een toe­gangs­kaart, mits ze voor 30 no­vem­ber be­stel­len (dat is al snel!). Daar­na wordt on­li­ne 13,50 eu­ro in re­ke­ning ge­bracht. De prijs aan de kas­sa is 16 eu­ro. Voor kin­de­ren van 6 tot en met 14 jaar kos­ten en­tree­tic­kets 5 eu­ro, kin­de­ren van 5 jaar en jon­ger heb­ben gra­tis toe­gang. www.air­cool­edwin­ter­fest.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.