Lan­cia cen­traal bij In­terClas­sics

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

De bo­men ver­lie­zen hun laat­ste bla­de­ren, de straat­ver­lich­ting gaat al om vijf uur aan en de eer­ste nacht­vorst heb­ben we ook al­weer ge­had. Voor veel men­sen dé sig­na­len om reik­hal­zend naar de feest­da­gen uit te kij­ken. Klas­sie­ker­lief­heb­bers kij­ken lie­ver iets ver­der voor­uit. Naar 10 tot en met 13 ja­nu­a­ri 2019 om pre­cies te zijn, want dan is het tijd voor de 26ste In­terClas­sics Maas­tricht. De beurs in het MECC­com­plex is in­mid­dels uit­ge­groeid tot hét klas­sie­ke­re­ve­ne­ment van Ne­der­land, en ook bin­nen Eu­ro­pa staat In­terClas­sics pro­mi­nent op de kaart.

Tij­dens de ko­men­de edi­tie van In­terClas­sics staat Lan­cia cen­traal. Sa­men met di­ver­se mu­sea en de Ne­der­land­se en Bel­gi­sche Lan­cia-clubs wordt stil­ge­staan bij de hoog­te­pun­ten uit de ruim 100-ja­ri­ge rij­ke ge­schie­de­nis van het merk. Dat zien we ook te­rug in de pos­ter van het eve­ne­ment, waar­op een zeld­za­me Lan­cia D23-ra­ce­wa­gen de hoofd­rol speelt. Dank­zij de me­de­wer­king van het Louw­man Mu­se­um kunt u de­ze D23 ook be­won­de­ren op het the­map­lein, waar hij sa­men met zo’n 25 an­de­re top-Lan­cia’s staat te pron­ken. In to­taal vindt u zo’n 800 klas­sie­kers in de ex­po­si­tie­hal­len. Niet al­leen op de stands van com­mer­ci­ë­le par­tij­en, maar ook van een tien­tal deel­ne­men­de clubs. On­der meer de Aus­tin-He­a­ley Ow­ners Club Ne­der­land, de Ba­va­ria BMW Club Bel­gi­um en de Saab Club Ne­der­land zijn ver­te­gen­woor­digd. Met een to­taal van 300 ex­po­san­ten valt er ui­ter­aard ook ge­noeg te vin­den op het ge­bied van on­der­de­len, mo­del­au­to’s en al­le an­de­re vor­men van au­to­mo­bi­lia.

Op don­der­dag 10 ja­nu­a­ri is er een ex­clu­sie­ve pre­view-dag (12.00 tot 20.00 uur), waar­voor en­tree­kaar­ten bij on­li­ne aan­koop 25 eu­ro kos­ten (aan de kas­sa 30 eu­ro). Voor de ove­ri­ge da­gen kos­ten on­li­ne ge­koch­te tic­kets voor vol­was­se­nen 17,50 eu­ro (dag­kas­sa: 20 eu­ro), voor 65-plus­sers 16 eu­ro (dag­kas­sa:

17,50 eu­ro). Kin­de­ren tot 12 jaar heb­ben op al­le da­gen gra­tis toe­gang. Op vrij­dag 11 ja­nu­a­ri krijgt u ex­tra waar voor uw geld, want dan is de beurs maar liefst elf uur ge­o­pend, van 10.00 tot 21.00 uur. Op za­ter­dag en zon­dag kunt u van 9.00 tot 18.00 de beurs­vloer op. www.in­ter­clas­sics­maas­tricht.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.