Eer­be­toon aan de 412

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

In de Ita­li­aan­se Car Val­ley tref je niet al­leen gro­te jon­gens aan als Fer­ra­ri, Ma­se­r­a­ti en Lamborghini. Ook het re­la­tief klei­ne en jon­ge Ares De­sign is hier ge­ves­tigd.

Hun Pro­ject Po­ny is een prach­tig voor­beeld van re­tro­de­sign: een Fer­ra­ri GTC4 Lus­so, ver­momd als een Fer­ra­ri 412 uit de ja­ren 80.

Be­gin dit jaar liet Ares De­sign al wat schet­sen zien van hun her­in­ter­pre­ta­tie van de Fer­ra­ri 412. In­mid­dels is het ont­werp in een vol­gen­de fa­se be­land en zijn er re­a­lis­ti­scher beel­den op­ge­do­ken. En het moet ons van het hart: Pro­ject Po­ny lijkt in niets op de GTC4 Lus­so. De­tails als de kop­lam­pen, de por­tier­gre­pen en de uit­la­ten van de Fer­ra­ri 412 heeft Ares op fraaie wij­ze op­nieuw ge­ïn­ter­pre­teerd. On­der­huids is er veel min­der ge­beurd: hier vin­den we de be­ken­de tur­bo­lo­ze 6,3-li­ter V12 met 690 pk en 697 Nm. Net als bij de GTC4 Lus­so wordt al dat ge­weld via al­le vier wie­len op het as­falt over­ge­bracht. Zo zal de au­to ook op top­snel­heid – ruim 300 km/h – nog lek­ker sta­biel aan­voe­len.

De Fer­ra­ri 412 is mis­schien re­la­tief on­be­kend, toch zijn er van de­ze slan­ke, strak­ke Pin­in­fa­ri­na-cre­a­tie – zijn voor­gan­gers mee­ge­re­kend – on­ge­veer 3000 stuks ge­bouwd. De Fer­ra­ri 412 be­gint zijn car­ri­è­re in 1972 als 365 GT4 2+2. In

1979 wordt het mo­del om­ge­doopt tot 400. Uit­ein­de­lijk ein­digt hij zijn loop­baan in 1989 als 412, maar er komt geen di­rec­te op­vol­ger. Pas in 1992 wordt de GT-stil­te bij Fer­ra­ri op won­der­scho­ne wij­ze ver­bro­ken door de 456 GT.

Maar voor de fans van mo­der­ne tech­niek én se­ven­ties-de­sign is er bin­nen­kort dus de her­bo­ren Fer­ra­ri 412 van Ares. Hoe­veel Po­ny’s het be­drijf van di­rec­teur en me­de-op­rich­ter Da­ny Ba­har (voor­ma­lig di­rec­teur van Lo­tus) gaat bou­wen, is niet be­kend. We re­ke­nen op maxi­maal een hand­je­vol. De prijs? Die be­weegt zich ver­moe­de­lijk rond de 700.000 eu­ro. Of­te­wel grof­weg het dub­be­le van wat een GTC4 Lus­so V12 in Ne­der­land kost.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.