KOOPTIPS

Classic Cars (Netherlands) - - Rij-impressie • Lamborghini Islero S -

LAMBORGHINI ISLERO (1968-1970)

Met een pro­duc­tie-aan­tal van 225 au­to's, is de Lamborghini Islero ook op de in­ter­na­ti­o­na­le ver­koop­web­si­tes een zeld­za­me ver­schij­ning. Bij het ter per­se gaan van de­ze edi­tie van Clas­sic Cars, wor­den slechts drie exem­pla­ren aan­ge­bo­den. Ge­zien de stij­gen­de prij­zen, is het raad­zaam een ex­pert in de arm te ne­men voor een gron­di­ge in­spec­tie.

CAR­ROS­SE­RIE

De alu­mi­ni­um car­ros­se­rie van de Islero is hand­ge­maakt. El­ke deur en elk dek­sel werd op de au­to op maat ge­vormd. Dat be­moei­lijkt het uit­wis­se­len van plaat­de­len: tij­dens de res­tau­ra­tie van de car­ros­se­rie dient elk plaat­deel pas­send ge­maakt te wor­den. Ge­zien de Islero lan­ge tijd re­la­tief goed­koop was, is de kwa­li­teit van een eer­de­re res­tau­ra­tie van groot be­lang voor de hui­di­ge waar­de. Be­kijk de car­ros­se­rie voor­al goed on­der de lijn van voor- tot ach­ter­bum­per. Al­le sier­de­len en het in­te­ri­eur die­nen in­tact en ori­gi­neel te zijn.

TECH­NIEK

De V12 van de Islero is een vol­bloed ra­ce­mo­tor, met tal van be­lang­rij­ke aandachtspunten. Re­vi­sie dient door een ex­pert ge­daan te zijn. De af­stel­ling van de zes dub­be­le We­bers luis­tert vrij nauw, de mo­tor dient over de ge­he­le breed­te van het toe­ren­be­reik zon­der hik­ken en stot­te­ren ver­mo­gen op te bou­wen. Een goe­de mo­tor en ver­snel­lings­bak zijn es­sen­ti­eel voor de bes­te rij­er­va­ring.

ON­DER­DE­LEN

Ook in dit hoofd­stuk geldt, dat kwa­li­teit van een eer­de­re res­tau­ra­tie door een ex­pert be­oor­deeld dient te wor­den. Voor het her­stel van on­vol­ko­men­he­den moe­ten nieu­we plaat­de­len veel­al hand­ma­tig wor­den na­ge­maakt, aan­ge­zien er geen kant-en-kla­re plaat­de­len le­ver­baar zijn. Re­pa­ra­tie­de­len wor­den wel aan­ge­bo­den. Voor de V12 is de ver­krijg­baar­heid van on­der­de­len be­ter, aan­ge­zien de mo­tor in meer­de­re mo­del­len en dus in gro­te­re aan­tal­len is toe­ge­past.

AANDACHTSPUNTEN

• Is de au­to wel com­pleet en in goe­de staat? • Af­stel­ling van de mo­tor

• Kwa­li­teit van de res­tau­ra­tie

CLUBS

Lamborghini Club Ne­der­land

www.lam­borg­hi­ni­club.nl

Lamborghini Club Bel­gi­um

www.lam­borg­hi­ni­club­bel­gi­um.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.