KOOPTIPS AL­FA RO­MEO GTV (1994-2005)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking • Compacte sportcoupés met een zescil -

Dank­zij de drie­li­ter 24-klep­per is de Al­fa Ro­meo GTV zon­der twij­fel een heu­se sport­wa­gen. Maar de uit­ste­ken­de pres­ta­ties heb­ben ook een keer­zij­de: de ho­ge on­der­houds­kos­ten. Zo hoeft de dis­tri­bu­tie­riem vol­gens het boek­je pas bij 120.000 ki­lo­me­ter te wor­den ver­van­gen, maar het is ver­stan­dig om dat bij aan­schaf met­een te la­ten uit­voe­ren. Ook de voor­ban­den heb­ben het zwaar­der te ver­du­ren dan u waar­schijn­lijk lief is. Spo­ring en cam­ber van zo­wel de voor- als de ach­ter­wie­len moe­ten re­gel­ma­tig wor­den ge­con­tro­leerd. Als de vo­ri­ge ei­ge­na­ren zui­nig op de GTV ge­weest zijn, dan kunt u er ook nog heel lang ple­zier van heb­ben.

CAR­ROS­SE­RIE

Van roest is bij Al­fa’s 916-reeks vrij­wel geen spra­ke. Slechts de bui­ten­ran­den van de vloer ver­die­nen een kri­ti­sche blik. Het plaat­werk is ver­zinkt, het front is ge­maakt van kunst­stof. De af­dich­ting van de por­tier­rub­bers luis­tert nauw. Wan­neer de zij­rui­ten van de GTV niet goed op het rub­ber aan­slui­ten, ont­staat veel wind­ge­ruis en kan re­gen­wa­ter bin­nen­drin­gen.

TECH­NIEK

Bij ver­van­ging van de dis­tri­bu­tie­riem dient ook de wa­ter­pomp te wor­den ver­van­gen. Is dat niet ge­beurd, dan le­vert dit la­ter ge­heid pro­ble­men op. Bij de V6-mo­tor is de kop­pe­ling een be­lang­rijk aan­dachts­punt: als de­ze niet soe­pel meer aan­grijpt, is het ein­de van de kop­pe­ling na­bij. De aan­ge­dre­ven voor­wie­len krij­gen veel ver­mo­gen te ver­wer­ken en dat ver­kort de le­vens­duur van de ban­den. Bij­ge­lui­den uit de ach­ter­wiel­op­han­ging zijn niet ver­ont­rus­tend, zo­lang ze op de ach­ter­grond blij­ven. Wordt het bij­ge­luid te gor­tig, dan zijn de la­ger­bus­sen van de draag­ar­men aan ver­van­ging toe.

ON­DER­DE­LEN

De be­lang­stel­ling voor de 916-reeks van Al­fa Ro­meo be­gint lang­zaam toe te ne­men. Lief­heb­bers zul­len ech­ter ge­con­fron­teerd wor­den met een moei­za­me ver­krijg­baar­heid van be­paal­de on­der­de­len. Veel is nog steeds le­ver­baar, maar voor spe­ci­fie­ke on­der­de­len dient te­rug­ge­gre­pen te wor­den op de twee­de­hands­markt.

AANDACHTSPUNTEN

• Lek­ke wa­ter­pomp, let op vocht bij rech­ter­voor­wiel • Aan­toon­ba­re ver­van­ging van de dis­tri­bu­tie­riem

• Bij ver­laagd on­der­stel wordt bo­dem­vrij­heid wel heel klein

CLUBS

Stich­ting Club Al­fa Ro­meo Be­zit­ters www.al­fa­club.nl Ver­e­ni­ging Al­fa Ro­meo Lief­heb­bers Ne­der­land www.var­ln.nl Club Qu­a­dri­fo­glio Bel­gio www.club­qua­dri­fo­glio.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.