KOOPTIPS BMW 3-SE­RIE COM­PACT (1993-2000)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking • Compacte sportcoupés met een zescil -

De BMW 3-se­rie Com­pact heeft meer in zijn mars dan in eer­ste in­stan­tie lijkt. Met ach­ter­wiel­aan­drij­ving en (voor­al!) een zes­ci­lin­der­mo­tor, is het een eer­ste­klas pret­ma­chi­ne. Door­dat de au­to in de ogen van veel BMW-lief­heb­bers geen ech­te 3-se­rie is, zijn er ge­luk­kig maar wei­nig (goe­de, ori­gi­ne­le) exem­pla­ren ge­of­ferd voor ra­ce- en drift­cur­sus­sen. Door het klei­ne pro­duc­tie-aan­tal is het ech­ter niet een­vou­dig een mooi be­waar­de 3 Com­pact met zescilinder te vin­den. En het wordt al he­le­maal moei­lijk, wan­neer je een spe­ci­fie­ke kleu­ren­com­bi­na­tie voor ogen hebt.

CAR­ROS­SE­RIE

Bij au­to’s met een ver­laagd on­der­stel en bre­der licht­me­taal, ko­men de ban­den vaak in aan­ra­king met de wiel­kuip­ran­den. Dat kan lei­den tot roest­plek­ken, al is de roest­pre­ven­tie ver­der pri­ma. Au­to’s met een zon­ne­dak heb­ben vaak last van wa­ter­lek­ka­ge, let goed op vlek­ken in de be­kle­ding en het ta­pijt. Het ho­ge mo­tor­ver­mo­gen in com­bi­na­tie met ach­ter­wiel­aan­drij­ving is voor veel ei­ge­na­ren een vrij­brief voor een ge­dre­ven rij­stijl. Let zo­doen­de goed op te­ke­nen van (slecht) scha­de­her­stel.

TECH­NIEK

Pro­ble­men met de koe­ling als ge­volg van slij­ta­ge van de wa­ter­pomp of een de­fec­te ther­mo­staat zijn niet on­be­kend. Ge­dreun van­uit de voor­wiel­op­han­ging is een ge­volg van ver­sle­ten ko­gels en la­ger­bus­sen, maar ook de la­ge­ring van de ach­ter­wiel­op­han­ging is ge­voe­lig – ver­van­ging is niet een­vou­dig. Bij on­der­houd vol­gens de voor­schrif­ten van de fa­bri­kant, zijn de mo­tor en trans­mis­sie zon­der pro­ble­men. Con­tro­leer de wer­king van de air­co/kli­maat­re­ge­ling.

ON­DER­DE­LEN

De 323 ti Com­pact is een uit­zon­der­lijk ge­val. An­ders dan bij de mees­te an­de­re mo­tor­va­ri­an­ten, zijn veel on­der­de­len van de 323 niet uit­wis­sel­baar. Houd daar re­ke­ning mee bij aan­schaf. Wat be­treft de ver­krijg­baar­heid van ove­ri­ge on­der­de­len zijn er geen pro­ble­men te ver­wach­ten.

AANDACHTSPUNTEN

• Ver­sle­ten ko­gels en la­ger­bus­sen in on­der­stel

• Wer­king van com­fort­ver­ho­gen­de ac­ces­soi­res (zo­als air­co) con­tro­le­ren • Roest­vor­ming rond de wiel­kuip­ran­den (voor en ach­ter)

CLUBS

BMW Club Ne­der­land www.bm­w­club.nl BMW Ba­va­ria Club Bel­gië www.bmw­ba­va­ria­club.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.