KOOPTIPS MAZ­DA MX-3 (1991-1998)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking • Compacte sportcoupés met een zescil -

De een om­schrijft de MX-3 als een wis­pel­tu­ri­ge sport­wa­gen, de an­der noemt hem pro­bleem­loos. Het is maar net hoe de vo­ri­ge ei­ge­na­ren de au­to heb­ben be­han­deld. Als be­taal­baar al­ter­na­tief voor snel­le sportcoupés, zijn veel MX-3’s ech­ter zwaar mis­han­deld, ter­wijl het geld voor het on­der­houd eer­der werd be­steed aan groot licht­me­taal en kunst­stof ac­ces­soi­res dan aan smeer­mid­de­len. Ook nu koop je een MX-3 voor wei­nig geld, als het maar geen bo­dem­lo­ze put wordt. Be­steed lie­ver wat meer geld aan een au­to met een slui­ten­de on­der­houds­his­to­rie.

CAR­ROS­SE­RIE

In te­gen­stel­ling tot veel van zijn tijd­ge­no­ten, is de Maz­da MX-3 niet im­muun voor roest. Voor­al de wiel­kui­pen – waar­in zich voch­tig vuil op­hoopt – zijn be­rucht. Maar ook de dor­pels wil­len graag cor­ro­de­ren, al be­gint dit vaak van bin­nen­uit. Dat be­moei­lijkt een goe­de con­tro­le. De neus is ge­voe­lig voor steen­slag­scha­de, con­tro­leer of het glas van de mist­lam­pen nog in­tact is.

TECH­NIEK

De Maz­da MX-3 laat de ge­brui­ke­lij­ke slij­ta­ge­spo­ren van een 20 jaar ou­de au­to zien. De rub­bers waar­in de sta­bi­li­sa­to­ren han­gen zijn on­der­he­vig aan ver­ou­de­ring, ter­wijl bij au­to’s van vóór 1993 de McPher­son-veer­po­ten (aan­toon­baar) al eens ver­van­gen moe­ten zijn. Hier­voor is des­tijds een te­rug­roe­p­ac­tie ge­weest. De klei­ne V6 is in de ba­sis een de­ge­lij­ke mo­tor, de dis­tri­bu­tie­riem moet el­ke 90.000 ki­lo­me­ter of 6 jaar wor­den ge­wis­seld. Con­tro­leer de rub­be­ren aan­drijf­as­hoe­zen op dicht­heid, de as­sen zelf wil­len nog wel eens spe­ling op de ho­mo­ki­ne­ten ver­to­nen.

ON­DER­DE­LEN

De MX-3 is in­mid­dels een zeld­za­me ver­schij­ning. Dat maakt de on­der­de­len­voor­zie­ning com­mer­ci­eel niet in­te­res­sant. Zelfs ge­bruik­te on­der­de­len zijn soms moei­lijk te vin­den. Als u een MX-3 hebt ge­von­den, let er dan goed op dat de au­to com­pleet is en dat al­les werkt.

AANDACHTSPUNTEN

• In de wiel­kui­pen kan roest flink te­keer­gaan

• Con­tro­leer of de veer­po­ten ver­van­gen zijn (te­rug­roe­p­ac­tie) • Steen­slag­ge­voe­li­ge neus; zijn de mist­lam­pen in­tact?

CLUBS

Ha­di-Maz­da Club www.ha­di­maz­da.nl

Maz­da MX-3 Tu­ning & De­sign www.maz­damx-3.nl Bel­gi­sche Maz­da Club www.maz­da-club.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.