KOOPTIPS OPEL CA­LI­BRA (1989-1997)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking • Compacte sportcoupés met een zescil -

Het is moei­lijk voor te stel­len dat de Opel Ca­li­bra al­weer bij­na 30 jaar oud is. Met zijn ge­stroom­lijn­de vorm­ge­ving ziet de au­to er nog al­tijd bij­de­tijds uit. De tech­niek is spreek­woor­de­lijk be­trouw­baar, wat het des te op­mer­ke­lij­ker maakt dat er van de Ca­li­bra maar zo wei­nig exem­pla­ren be­waard zijn ge­ble­ven. Maar bij ho­ge ki­lo­me­tra­ges wordt er op het on­der­houd vaak meer be­knib­beld, waar­door heel wat Ca­li­bra’s op de sloop be­land zijn. He­le­maal on­ge­voe­lig voor roest was de au­to bo­ven­dien niet … Tip: ga in Ita­lië op zoek naar een goed on­der­hou­den en roest­vrije Ca­li­bra. Want hier in Ne­der­land vind je ze niet meer.

CAR­ROS­SE­RIE

Ja­ze­ker, roest is de Ca­li­bra’s doods­oor­zaak num­mer 1. De wiel­kuip­ran­den, de mo­tor­kap, de dor­pels, de ac­cu­bak, er lijkt geen sta­len on­der­deel aan te ont­ko­men. He­le­maal kri­tisch wordt het, wan­neer de veer­scho­tels en de ko­ker­bal­ken aan­ge­tast zijn. Veel eer­de­re ei­ge­na­ren schuw­den de mon­ta­ge van een spoi­ler­tje hier of vleu­gel­tje daar niet, bij voor­keur in com­bi­na­tie met breed licht­me­taal.

TECH­NIEK

De mo­tor en ver­snel­lings­bak zijn de­ge­lij­ke stuk­jes tech­niek, maar hun con­di­tie hangt wel af van de on­der­de­len die er­om­heen zit­ten. De wa­ter­pomp slijt re­la­tief snel, en als er niets ge­daan wordt aan olie­lek­ka­ge, is het ein­de spoe­dig na­bij. De dy­na­mo geeft vroeg de geest. Kij­ken we naar het on­der­stel, dan die­nen al­le ko­gels en la­gers geen over­ma­ti­ge slij­ta­ge te ver­to­nen. Is er spe­ling voel­baar en zijn de rem­schij­ven ver­sle­ten, dan heeft de Ca­li­bra waar­schijn­lijk een zwaar be­staan ach­ter de rug. Con­tro­leer ook de wer­king van de cen­tra­le ver­gren­de­ling en het al dan niet aan­we­zi­ge schuif­dak.

ON­DER­DE­LEN

De Ca­li­bra is tech­nisch ge­ba­seerd op de Opel Vec­tra. Dat is goed nieuws voor de ver­krijg­baar­heid van on­der­de­len. De Opel-de­a­ler kan nog steeds veel le­ve­ren, en de uni­ver­se­le au­to­ma­te­ri­a­len­zaak even­eens. Spe­ci­fie­ke on­der­de­len voor spe­ci­a­le uit­voe­rin­gen als de Black Ma­gic of de DTM zijn in­mid­dels schaars.

AANDACHTSPUNTEN

• Het glas van de smal­le kop­lam­pen raakt snel dof

• Een spor­tie­ve rij­stijl werkt slij­ta­ge van de rem­schij­ven in de hand

• Dor­pels en wiel­kuip­ran­den zijn roest­ge­voe­lig – plus nog tal van an­de­re plaat­de­len.

CLUBS

His­to­ri­sche Opel Club Ne­der­land www.opel­club.nl Old Opel Ve­te­ran Club Bel­gi­um www.opel-oldopel.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.