MER­CE­DES 280 SE 3.5 CABRIOLET (1969-1971)

Classic Cars (Netherlands) - - Mercedes 280 SE 3.5 Cabriolet • Rij-impressie -

Met een pro­duc­tie­aan­tal van slechts 1232 exem­pla­ren, is de spoe­ling al­tijd al dun ge­weest. Maar ‘dank­zij’ de ho­ge be­dra­gen die voor een 280 SE 3.5 Cabriolet be­taald wor­den, is men er zui­nig op. Wie zich zo’n droom­ca­bri­o­let kan ver­oor­lo­ven, neemt so­wie­so een spe­ci­a­list in de arm. Hij weet bij­voor­beeld dat er cou­pés in om­loop zijn die tot (duur­de­re) cabriolet zijn om­ge­bouwd.

CAR­ROS­SE­RIE

Ook pe­per­du­re Mer­ce­des-mo­del­len zijn niet im­muun voor roest. Een be­han­de­ling van de hol­le ruim­tes en an­de­re pre­ven­tie­ve maat­re­ge­len wer­den nau­we­lijks toe­ge­past bij de chi­que cabriolet die vaak door een chauf­feur werd be­stuurd. Bo­ven­dien zijn veel exem­pla­ren op­per­vlak­kig ge­re­pa­reerd. On­der de lak­laag kun je op pla­muur stui­ten. Ori­gi­neel, met de hand na­ge­maakt plaat­werk is duur. De zoek­tocht naar ver­chroom­de sier­de­len gaat ook in de pa­pie­ren lo­pen. Bij de ver­schil­len­de Mer­ce­des-clubs kun­nen ze je hier al­les over ver­tel­len.

TECH­NIEK

Een zeer pret­ti­ge ei­gen­schap van de V8-mo­tor in de Mer­ce­des-cabriolet is zijn duur­zaam­heid. Een re­vi­sie van het in­jec­tie­sys­teem be­zorgt de mo­to­ren­spe­ci­a­list ook geen kop­zor­gen. De vier­traps au­to­maat kan gaan schok­ken, wat wel re­sul­teert in een tijd­ro­ven­de re­pa­ra­tie. Het on­der­stel met hy­drau­li­sche ni­veau­re­ge­ling zorgt voor com­for­ta­bel rij­ple­zier en is vrij een­vou­dig te re­pa­re­ren. Bij au­to’s die iets min­der lief­de­vol zijn be­han­deld, zit er vaak werk aan de kop­lam­pen en het om­lig­gen­de (roes­ten­de) plaat­werk.

ON­DER­DE­LEN

On­der­de­len voor klas­sie­kers zijn een lu­cra­tie­ve han­del voor Mer­ce­des. Het merk le­vert veel ori­gi­ne­le com­po­nen­ten en an­ders kun je aan­klop­pen bij een van de ve­le Mer­ce­des-spe­ci­a­lis­ten. Veel on­der­de­len zijn uit­wis­sel­baar met de Li­mou­si­ne. Het vin­den van ver­van­gen­de chroom­de­len heeft de mees­te voe­ten in de aar­de.

AANDACHTSPUNTEN

• Het is duur om de ve­le chroom­de­len te ver­van­gen • De car­ros­se­rie heeft veel ver­bor­gen roest­nesten • Een nieuw vouw­dak kost een klein ver­mo­gen

CLUBS

 Vroe­ger was dit een klus voor de chauf­feur.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.