KOOPTIPS

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking • Moderne oosterlingen uit de seventi -

DATSUN CHERRY 100A LUXE (1971-1974)

Van de eer­ste ge­ne­ra­tie Cherry be­ston­den vier mo­del­va­ri­an­ten: een twee­deurs, een vier­deurs, een bi­zar ogen­de drie­deurs Cou­pé en een drie­deurs sta­ti­on­wa­gon. Die laat­ste had ove­ri­gens geen on­af­han­ke­lij­ke ach­ter­wiel­op­han­ging, maar een star­re as met blad­ve­ren. Hoe­wel voor­al de twee­deurs in be­hoor­lij­ke aan­tal­len is ver­kocht, is het een zeld­za­me ver­schij­ning, om van de an­de­re ver­sies nog maar te zwij­gen. Op tech­nisch ge­bied kon de Cher­ry­ko­per kie­zen uit twee kop­klep­mo­to­ren, met een in­houd van 988 of 1170 cm3. Tech­nisch zit de Cherry ste­vig in el­kaar, maar het plaat­werk is zeer roest­ge­voe­lig.

CAR­ROS­SE­RIE

Roest kan zich wer­ke­lijk over­al ma­ni­fes­te­ren, maar meest­al be­gint het brui­ne mon­ster zijn maal­tijd bij de spat­bord­ran­den. Ver­vol­gens zijn de dor­pels, de por­tie­ren en de be­ves­ti­gin­gen van de ach­ter­ste veer­po­ten aan de beurt. Maar sla bij een roest­con­tro­le ook ze­ker de wa­gen­bo­dem, de dak­go­ten, de mo­tor­ruim­te en het schut­bord niet over. Con­tro­leer ver­der voor­al of de au­to com­pleet is, in­clu­sief bum­pers, strips en al­le an­de­re sier- en in­te­ri­eur­de­len. Let ook op lek­ka­ge, want de ruit- en deur­rub­bers zijn door­gaans be­hoor­lijk po­reus en nieu­we rub­bers zijn las­tig te vin­den.

TECH­NIEK

Be­gin ja­ren ze­ven­tig was de Datsun 100A een mo­dern kar­re­tje, maar de tech­niek bleek des­on­danks zeer be­trouw­baar. Bij nor­maal ge­bruik en goed on­der­houd gaat het mo­tor­tje bij­zon­der lang mee en ook van de ver­snel­lings­bak zijn nau­we­lijks pro­ble­men te ver­wach­ten. Als zich de­fec­ten voor­doen, zijn die vaak te­rug te voe­ren op lang­du­ri­ge stil­stand. Check bij­voor­beeld de ben­zi­ne­pomp op een goe­de wer­king en loop al­le slan­gen en pak­kin­gen na, en ver­geet daar­bij ze­ker het koel­sys­teem niet. De bak is vol­le­dig ge­syn­chro­ni­seerd. Stroef scha­ke­len of bij­ge­lui­den van­uit de trans­mis­sie dui­den vaak op ver­sle­ten syn­chro­mes­hes.

ON­DER­DE­LEN

Een nieuw olie­fil­ter kun je ge­woon bij de Nis­san-de­a­ler ko­pen, maar voor vrij­wel al­le an­de­re on­der­de­len ben je aan­ge­we­zen op lief­heb­bers en spe­ci­a­lis­ten. Om die re­den heeft Wil­co een flin­ke voor­raad op de vlie­ring van zijn ga­ra­ge. Zijn de­vies is dan ook: “Als je iets vindt en het is niet te duur: ko­pen, ook als je het niet di­rect no­dig hebt, want het kan al­tijd van pas ko­men.” En mocht je iets spe­ci­fieks zoe­ken, dan kan Marktplaats.nl of Ebay nog wel eens van pas ko­men. Zo niet, dan kan het de moei­te lo­nen om via in­ter­net je licht op te ste­ken in En­ge­land en Au­stra­lië, want ook daar was de Datsun 100A een po­pu­lair mo­del.

AANDACHTSPUNTEN

• Roest aan spat­bord­ran­den, por­tie­ren, dor­pels en wa­gen­bo­dem

• Is de au­to he­le­maal com­pleet, in­clu­sief al­le sier­de­len? • Uit­ge­droog­de deur­rub­bers, slan­gen en pak­kin­gen

CLUBS

HON­DA CIVIC 1 (1972-1979)

Het dreigt een­to­nig te wor­den, maar net als bij de Datsun Cherry 100A is roest de groot­ste vij­and van de eer­ste ge­ne­ra­tie Hon­da Civic. De fa­briek nam ei­gen­lijk geen roest­we­ren­de maat­re­ge­len, zo­dat veel au­to’s al na een paar win­ters in Ne­der­land zo bros wa­ren als Bol­le­tje-be­schuit. Tech­nisch mal­heur is eer­der het ge­volg van slecht on­der­houd of – we­der­om – lang­du­ri­ge stil­stand dan aan kwa­li­ta­tief on­der­maat­se ma­te­ri­a­len of con­struc­ties. Maar de groot­ste uit­da­ging is ei­gen­lijk om über­haupt een vroe­ge Civic te vin­den …

CAR­ROS­SE­RIE

Een Eu­ro­pe­se Civic moet je wer­ke­lijk over­al op roest con­tro­le­ren. Schuw hier­bij het ge­bruik van een priem of schroe­ven­draai­er niet, of vraag in­dien van toe­pas­sing om fo­to’s van het res­tau­ra­tie­pro­ces. Spat­bor­den, por­tie­ren, ach­ter­klep en mo­tor­kap zijn vaak het eerst aan de beurt, maar ook de dor­pels en de wa­gen­bo­dem mag je on­der geen be­ding over­slaan bij een roest­con­tro­le.

TECH­NIEK

Maak een uit­ge­brei­de proef­rit en luis­ter goed naar bij­ge­lui­den. De Civic is geen stil­le au­to, maar het scha­ke­len moet soe­pel en ge­ruis­loos gaan. Er is stan­daard een rem­be­krach­ti­ger aan­we­zig, dus als je te hard moet trap­pen of als het pe­daal zom­pig aan­voelt, dien je een ex­tra con­tro­le uit te voe­ren. Een Civic in goe­de con­di­tie voelt kartach­tig aan, met een zeer di­rec­te res­pons op de be­we­gin­gen van het gas­pe­daal en het stuur. Re­a­geert de au­to hik­kend en hor­tend? Con­tro­leer dan de ont­ste­king en het brand­stof­tra­ject. Bij een vaag stuur­ge­voel dien je de stuur­in­rich­ting en de wiel­op­han­ging te chec­ken.

ON­DER­DE­LEN

De Civic is in zeer gro­te aan­tal­len ge­bouwd. Dat wil ech­ter niet zeg­gen dat al­le ori­gi­ne­le on­der­de­len nog nieuw le­ver­baar zijn. Twee­de­hands plaat­werk is vaak nog wel te vin­den in de VS, maar om­dat de Ame­ri­ka­nen voor­al de voor­keur ga­ven aan de Civic 1500, kun je voor mo­tor­on­der­de­len be­ter je licht op­ste­ken in Eu­ro­pa. Met na­me in En­ge­land en Bel­gië zijn nog veel spul­len te vin­den, in Au­stra­lië zit een be­drijf dat kwa­li­ta­tief goe­de imi­ta­tie­on­der­de­len pro­du­ceert. Maar net als bij de Cherry ben je in veel ge­val­len van het lief­heb­bers­cir­cuit af­han­ke­lijk.

AANDACHTSPUNTEN

• Roest, roest, roest

• Kra­ken­de ver­snel­lings­bak

• Ver­sle­ten fu­see­ko­gels, uit­ge­droog­de op­han­grub­bers

CLUBS

Hon­da Com­mu­ni­ty Ne­der­land

www.hond­a­com­mu­ni­ty.nl

Hon­da Vrien­den­club Ne­der­land

www.honda­vrien­den­club.nl

Hon­da Vrien­den­kring Ne­der­land

www.honda­vrien­den.nl

Hon­da Club Bel­gi­um

www.hond­a­club­bel­gi­um.be

Nis­san Club Ne­der­land

www.nis­san­club.nl

Datsun Vrien­den Bel­gië

www.dats­un­vrien­den­bel­gie.be

Ze­ker in de­ze kleu­ren zijn de Ja­pan­ner­tjes een sie­raad voor het straat­beeld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.