Wat ge­beur­de er nog meer in 1983?

Classic Cars (Netherlands) - - I Love • 1983 -

Fred­dy Hei­ne­ken en zijn chauf­feur wor­den ont­voerd op 9 no­vem­ber en be­vrijd op de der­tig­ste. Het los­geld be­draagt 35 mil­joen gul­den.

Mi­chael Jack­son doet zijn ico­ni­sche moon­walk voor de eer­ste keer op te­le­vi­sie. Mi­cro­soft brengt de eer­ste ver­sie van de tekst­ver­wer­ker Word op de markt.

Het programma werkt met een muis – een uit­vin­ding waar nog maar wei­nig men­sen van ge­hoord heb­ben.

on­ver­wacht Op He­mel­vaarts­dag trekt een zwa­re storm over het land: de Ka­naal­rat.

Wa­ter­spor­ters aan de kust wor­den ver­rast wind­kracht 10. door een lo­ka­le sto­ring met Er val­len tien do­den.

ge­lan­ceerd – de In Ja­pan wordt de Fa­mi­com als Nin­ten­do 8-bit spel­com­pu­ter die la­ter En­ter­tain­ment Sy­s­tem (of NES) naar Eu­ro­pa komt.

Ne­der­land­se Op 15 mei wordt de eer­ste

re­a­geer­buis­ba­by ge­bo­ren. Op 23 ju­ni volgt de eer­ste van Bel­gië.

toe ge­leefd De zwaar­ste man die tot dan

had ja­ren heeft, over­lijdt. De Ame­ri­kaan

635 ki­lo be­reikt daar­voor een ge­wicht van

hij kon niet op – een ru­we schat­ting, want een weeg­schaal ge­tild wor­den.

hits als Com­ment

We luis­te­ren naar Long, Red Red Ça Va, Beat It, All Night

Crew en Wi­ne, (Hey You) The Rock Stea­dy

99 Luft­bal­lons. In het plan Na­ti­o­na­le Ver­keers­vei­lig­heid

ver­plicht wor­den re­flec­te­ren­de fiets­ban­den

Scher­pen­hui­zen ge­steld. Staats­se­cre­ta­ris

op de wil het ge­bruik van de au­to­gor­del ach­ter­bank nog niet af­dwin­gen.

werkt een uur Wat weegt bij­na een ki­lo,

De Mo­to­rola lang en kost 3995 dol­lar?

mo­bie­le Dy­naTAC uit 1983: de eer­ste te­le­foon ter we­reld.

de com­pact Ne­der­land loopt warm voor

is het kunst­stof disc (cd). Van­af 1 maart

punt­jes waar­in schijf­je met ui­terst klei­ne

koop voor 39,90 mu­ziek ligt op­ge­sla­gen te

gul­den.

Tij­dens de 55ste Os­ca­r­uit­rei­king

Gan­dhi van Ri­chard ver­zil­vert de film

acht van de elf At­ten­borough maar liefst

no­mi­na­ties.

in ge­bruik Het Pie­ter­pad wordt of­fi­ci­eel

ge­no­men.

gul­dens wat het Een li­ter ben­zi­ne kost in

1,60. van­daag in eu­ro’s kost: cir­ca

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.