KOOPTIPS

Classic Cars (Netherlands) - - Koopadvies • Citroën CX -

IS HET EEN AAN­RA­DER?

Door zijn keur aan uit­voe­rin­gen biedt de Citroën CX voor ie­der wat wils. De Break of Fa­mi­li­a­le voor het gro­te ge­zin met hond, de GTi voor wie van op­schie­ten houdt en een sim­pel ba­sis­mo­del voor de pu­rist die graag rus­tig rond­toert. Maar wel­ke ver­sie je ook kiest, een CX is en blijft iets bij­zon­ders. Te­ge­lij­ker­tijd ma­ken zijn ruim­te en wel­da­di­ge veer­com­fort de CX ook ge­schikt als klas­sie­ker voor al­le­dag. Daar­bij is de aan­koop van de­ze gro­te Frans­man veel min­der eng dan ve­len mis­schien den­ken. Hor­ror­ver­ha­len zijn voor­al af­kom­stig van au­to’s die ja­ren-lang zijn ver­waar­loosd. Ster­ker nog, de ba­sis­tech­niek staat be­kend als sim­pel en so­li­de, en de on­der­de­len­voor­zie­ning is in or­de. Als het plaat­werk goed is en het on­der­houd up-to-da­te, heb je als CX-rij­der wei­nig te vre­zen. Of je er nu da­ge­lijks mee naar je werk rijdt of ’s zo­mers ver­re va­kan­tie­rei­zen mee on­der­neemt: bon voy­a­ge!

CAR­ROS­SE­RIE

Be­gin de roest­in­spec­tie aan de voor­kant bij het voor­ruit­fra­me en check al­le las­na­den, ook on­der de mo­tor­kap. Een door­ge­rot sub­fra­me is een no-go. In­spec­teer de on­der­kant van de por­tie­ren en de dor­pels, want ook dat zijn klas­sie­ke roest­nesten. Check bij ge­o­pend ach­ter­por­tier de over­gang naar het ach­ter­spat­bord. Als die rot is, kunt u de au­to be­ter la­ten staan. Ver­wij­der zo mo­ge­lijk de dor­pel­lijs­ten, want ook daar­ach­ter kan roest zit­ten.

Zit de ver­lijm­de ach­ter­ruit nog goed vast? Let op spo­ren van lek­ka­ge, voor­al on­der de rand van de ach­ter­klep. Sier­de­len zijn schaars en duur, dus ver­geet niet te con­tro­le­ren of al­le lijs­ten en em­ble­men aan­we­zig zijn.

AAN­DRIJF­LIJN

Op mo­to­risch ge­bied valt er wei­nig te vre­zen. Sto­rin­gen wor­den meest­al ver­oor­zaakt door de rand­ap­pa­ra­tuur, zo­als lek­ke va­cu­üm­slan­gen, een ver­keerd af­ge­stel­de car­bu­ra­teur of een ver­sle­ten in­jec­tie­sys­teem. Een ge­scheur­de in­laat­s­lang van de 2,5-li­ter in­jec­tie­mo­tor is wel een pro­bleem, want nieuw is de­ze slang ner­gens meer le­ver­baar. Groot­scha­li­ge olie­lek­ka­ge is niet al­leen een af­keur­punt, het is ook slecht voor de op­han­grub­bers en de dis­tri­bu­tie­riem (mo­to­ren met bo­ven­lig­gen­de nok­ken­as). Bo­ven­dien kan het duur zijn de oor­zaak van de lek­ka­ge op te spo­ren en te ver­hel­pen. Veel CX-mo­to­ren heb­ben een dis­tri­bu­tie­ket­ting, die lang mee­gaat. Let op of het koel­sys­teem nog ge­zond is. Hoe­wel de mo­to­ren sterk zijn, kan het bij een ma­tig wer­kend koel­sys­teem voor­ko­men dat de ci­lin­der­kop krom­trekt of scheurt. On­ge­bla­zen ben­zi­ne­mo­to­ren heb­ben soms last van een lek­kend in­laatspruit­stuk, her­ken­baar aan een luid ge­sis on­der de mo­tor­kap. De ver­snel­lings­bak­ken – ook de au­to­maat en de se­mi-au­to­maat – gaan door­gaans ge­mak­ke­lijk 200.000 ki­lo­me­ter mee. Wel heb­ben de hand­bak­ken af en toe last van los­se scha­kel­stan­gen, door spe­ling op het ko­gel­ge­wricht on­der het voor­as­li­chaam. Daar hoort een geel kunst­stof la­ger om­heen te zit­ten. Als je hier bo­ven op een ka­le ko­gel kijkt, is er werk aan de win­kel. Door­dat je er slecht bij kunt, is re­pa­ra­tie tijd­ro­vend. Het is ech­ter niet no­dig de mo­tor uit te bou­wen.

ON­DER­STEL

Het hy­dro­pneu­ma­ti­sche veer­sys­teem is ze­ker niet het nacht­mer­rie­dos­sier waar­voor veel Citroën-le­ken vre­zen. Hoe­wel de hy­drau­li­sche in­stal­la­tie best com­plex is, was het ten tij­de van de CX te­ge­lij­ker­tijd al zo ver door­ont­wik­keld, dat vreem­de sto­rin­gen ach­ter­we­ge blij­ven. De veer­bol­len moe­ten on­ge­veer eens in de ze­ven jaar wor­den ver­van­gen, daar­naast ver­to­nen de lei­din­gen wel eens lek­ka­ge. Maar als het stuur na een bocht niet meer in de recht­uit­stand te­rug­komt of als de au­to bok­kig re­a­geert op on­ef­fen­he­den in het weg­dek, con­tro­leer het sys­teem dan op lek­ka­ge. Ver­wij­der het re­ser­ve­wiel en con­tro­leer de bun­del hy­drau­li­sche re­tour­lei­din­gen er­on­der. Bij ern­sti­ge lek­ka­ge, of als on­dui­de­lijk is waar de pro­ble­men van­daan ko­men, is het tijd om een spe­ci­a­list te raad­ple­gen. De wiel­la­gers en de aan­drijf­as­sen zijn de­ge­lijk. Wel zijn de rol­la­gers van de ach­ter­ste draag­ar­men slij­ta­ge­ge­voe­lig.

INTERIEURUITRUSTING/ELEKTRA

De bo­ven­kant van het dashboard ver­toont vaak bar­sten, ze­ker bij au­to's uit de twee­de se­rie. Ook de be­kle­ding wordt op den duur po­reus en scheurt dan gauw. Als de stof nog wel ste­vig is, is het vul­ma­te­ri­aal van de stoe­len vaak ver­pul­verd of zo zacht dat de be­kle­ding er los­jes om­heen lub­bert. Is de be­kle­ding van leer én in goe­de staat, dan is dat een goed aan­koop­ar­gu­ment, even­als een heel en com­pleet in­te­ri­eur. Check bij een Break of de laad­ruim­te er niet al te af­ge­leefd uit­ziet, want ver­van­gen­de on­der­de­len zijn schaars. Han­gen­de he­mel­tjes en los­zit­ten­de por­tier­be­kle­ding ko­men veel voor. De elek­tri­sche in­stal­la­tie is ze­ker niet slech­ter dan bij veel an­de­re Eu­ro­pe­se au­to’s, maar ui­ter­aard ko­men ook bij de CX los­zit­ten­de of ge­oxi­deer­de mas­sa­ka­bels, ka­bel­breu­ken of slech­te stek­ker­ver­bin­din­gen voor. Vocht in de ze­ke­rin­gen­kast is wel een ge­volg van een con­struc­tie­fout; hij is ge­woon on­vol­doen­de be­schermd, met al­le mo­ge­lij­ke sto­rin­gen van dien. Check de wer­king van al­le elek­tri­sche func­ties, zo­als de raam­me­cha­nis­men, de boord­com­pu­ter en de air­co. Die laat­ste zal in veel ge­val­len moe­ten wor­den om­ge­bouwd en op­nieuw af­ge­vuld. Ook de­fec­te dro­gers ko­men veel voor. Au­to’s uit de twee­de se­rie kam­pen veel­vul­dig met een de­fect lcd-scherm.

ON­DER­DE­LEN

De mees­te on­der­de­len zijn nog goed ver­krijg­baar, ze­ker de re­gu­lie­re slij­ta­ge­de­len. Is het niet via de de­a­ler, dan wel bij de Citroën-spe­ci­a­list. Ty­pe­plaat­jes en chroom­strips be­gin­nen schaars te wor­den, net zo­als stoe­len, be­kle­ding en veel an­de­re in­te­ri­eur­de­len. Hier­door lo­pen de prij­zen op.

ZWAK­KE PUN­TEN

1 Olie­lek­ka­ge, scheu­ren in uit­laatspruit­stuk of ci­lin­der­kop 2 Roest, voor­al aan de ach­ter­ste spat­bor­den 3 Slij­ta­ge­ge­voe­li­ge la­ger­bus­sen van de wiel­op­han­ging

MEER IN­FOR­MA­TIE

Citroën CX Club Ne­der­land www.ci­troen-cx­club.nl CX Pas­si­on Club Bel­gië www.cx­pas­si­on.org

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.