KOOPTIPS

Classic Cars (Netherlands) - - Restauratie • Saab 99 Combi Coupé Turbo (1978) -

SAAB 99 TUR­BO (1978-1981)

Veer­tig jaar na da­to is de Saab 99 Tur­bo niet sen­sa­ti­o­neel snel meer. Maar in rech­te lijn is het nog al­tijd een op­val­lend vlot­te au­to. Daar­naast is de Com­bi Cou­pé-ver­sie aan­ge­naam prak­tisch en nog best com­for­ta­bel. Een Saab 99 is in de ba­sis een de­ge­lij­ke au­to, maar hij is ze­ker niet on­ge­voe­lig voor roest. De tech­niek gaat lang mee, mits de au­to met res­pect wordt be­re­den en on­der­hou­den. De 99 Tur­bo 1 is maar één jaar ge­bouwd. Hier­door zijn goe­de exem­pla­ren zeer schaars en be­hoor­lijk aan de prijs.

CAR­ROS­SE­RIE

Met na­me de on­der­zij­de van de por­tie­ren en de dor­pels zijn be­lang­rij­ke aandachtspunten, maar de kans op roest is bij de wiel­kuip­ran­den (on­der de sier­strips) en de as­door­gan­gen vóór het grootst. In­spec­teer ook de wa­gen­bo­dem, de ach­ter­ste schok­dem­per­pun­ten en de kof­fer­bak­bo­dem. On­der de mo­tor­kap moet het plaat­staal rond de ac­cu goed wor­den ge­con­tro­leerd. Wan­neer het schut­bord is door­ge­roest, kan re­gen­wa­ter het in­te­ri­eur bin­nen­drin­gen. Een nat ta­pijt zegt ge­noeg …

TECH­NIEK

De mo­tor gaat nor­ma­li­ter meer­de­re ton­nen mee. Een dis­tri­bu­tie­ket­ting die na de kou­de start blijft ra­te­len, is aan ver­van­ging toe en een luid flui­ten­de tur­bo kon­digt zijn ei­gen on­der­gang aan. Het is ver­stan­dig de mo­tor na een snel­le rit nog even sta­ti­o­nair te la­ten draai­en om de tur­bo te la­ten af­koe­len. Bij te zwaar be­las­te mo­to­ren wil er wel eens een klep sneu­ve­len. Lek­ken­de va­cu­üm­slan­gen kun­nen al­ler­lei mo­to­ri­sche klach­ten ver­oor­za­ken. De vier­bak van de Tur­bo 1 is ro­buus­ter dan de vijf­bak van de Tur­bo 2 (van­af 1980). Con­tro­leer de ver­snel­lings­bak op een soe­pe­le, kraak­vrije be­die­ning.

ON­DER­DE­LEN

Er zijn veel Saab-lief­heb­bers die on­der­de­len voor de 99 op zolder heb­ben lig­gen, en ook de merk­spe­ci­a­lis­ten kun­nen u op weg hel­pen bij uw zoek­tocht. Som­mi­ge on­der­de­len zijn in­mid­dels zeer schaars, zo­als de in het ar­ti­kel ge­noem­de lam­pu­nits. Ook een nieu­we voor­spoi­ler is las­tig te vin­den, even­als net­te stoel­hoe­zen. In­zet­plaat­werk is nog in be­perk­te ma­te le­ver­baar, maar voor com­ple­te por­tie­ren, mo­tor­kap­pen of ach­ter­klep­pen bent u op het twee­de­hands cir­cuit aan­ge­we­zen.

AANDACHTSPUNTEN

• Roest aan as­door­gan­gen, por­tie­ren, kof­fer­bak­bo­dem,

schok­dem­per­be­ves­ti­gin­gen ach­ter

• Ra­te­len­de dis­tri­bu­tie, ver­sle­ten tur­bo, lek­ke

va­cu­üm­slan­gen

• Kra­ken­de en/of stroef wer­ken­de ver­snel­lings­bak

CLUBS

www.saab­club.nl www.saab­fo­rum.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.