KOOPTIPS

Classic Cars (Netherlands) - - Rij-impressie Studebaker Champion Regal Deluxe (19 -

STUDEBAKER CHAM­PI­ON (1950-1951)

In twee jaar tijd heeft Studebaker zo’n 600.000 ʻbul­let no­ses’ ge­bouwd: ruim 400.000 Cham­pi­ons met zescilinder lijn­mo­tor en een klei­ne 200.000 Com­man­ders met een V8. De au­to’s zijn van goe­de bouw­kwa­li­teit, waar­door er veel be­waard zijn ge­ble­ven. Het is niet moei­lijk om in Noord-Ame­ri­ka een goe­de en be­taal­ba­re Cham­pi­on of Com­man­der te vin­den. Bo­ven­dien is het een­vou­dig om aan on­der­de­len te ko­men; er is nog veel new old stock be­schik­baar en veel ma­te­ri­aal wordt weer op­nieuw ge­maakt.

CAR­ROS­SE­RIE

Dank­zij de een­vou­di­ge con­struc­tie van de au­to zijn het lad­der­chas­sis en de car­ros­se­rie ge­mak­ke­lijk te in­spec­te­ren. Het plaat­werk is so­li­de, maar roest door op lo­ca­ties waar zich vuil kan op­ho­pen. Con­tro­leer het front­pa­neel, de wiel­kuip­ran­den, de bin­nen­scher­men, de dor­pel­pla­ten en de vloer­pa­ne­len van het in­te­ri­eur en de kof­fer­bak. Be­lang­rijk is dat al­le sier­de­len op de au­to zit­ten en bij voor­keur in een goe­de staat ver­ke­ren. Ook de sier­de­len in het in­te­ri­eur die­nen com­peet en liefst in­tact te zijn.

TECH­NIEK

De V8-mo­tor van de Com­man­der maakt meer in­druk dan de zescilinder zij­klep­per van de Cham­pi­on, maar de ʻL-head’-mo­tor heeft be­slist zijn kwa­li­tei­ten. De ge­heel uit giet­ij­zer op­ge­bouw­de mo­tor kent wei­nig pro­ble­men. Naar­ma­te de mij­len­stand ho­ger wordt, kan er op de tand­wie­len van de dis­tru­bu­tie wel wat spe­ling gaan zit­ten, waar­door een klop­pend ge­luid ont­staat. Door slij­ta­ge van de sto­ter­stan­gen en klep­zit­tin­gen gaat de mo­tor olie ver­brui­ken. De op­ti­o­ne­le drie­traps au­to­maat van Bor­gWar­ner heeft niet de voor­keur.

ON­DER­DE­LEN

Dank­zij de in­zet van de in­ter­na­ti­o­na­le Studebaker-clubs, is het met de on­der­de­len­voor­zie­ning pri­ma ge­steld. Op Ame­ri­kaan­se web­si­tes kun­nen nog steeds veel on­der­de­len uit new old stock wor­den be­steld, maar er is in­mid­dels ook een le­ven­di­ge han­del in nieuw ge­pro­du­ceer­de com­po­nen­ten.

AANDACHTSPUNTEN

• Spe­ling op dis­tri­bu­tie­tand­wie­len, slij­ta­ge van sto­ter­stan­gen en klep­zit­tin­gen

• Roest op plaat­sen waar zich vuil op­hoopt

• Sier­de­len en chroom­lijs­ten van ex­te­ri­eur en in­te­ri­eur

CLUBS

Studebaker-Pack­ard Club Ne­der­land

www.spcn.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.