Lek­ker zacht

C’t Magazine - - Test | Virtual Reality - Jan-Ke­no Jans­sen

Goog­le ge­bruikt voor zijn vir­tu­al­re­a­li­ty-bril Day­dream View geen hard kunst­stof zo­als bij de Sams­ung Gear VR en de HTC Vi­ve, maar een zacht, ge­we­ven ma­te­ri­aal. Dat ziet er fraai­er uit en zorgt er­voor dat de bril zacht aan­voelt. Zo­doen­de is hij net zo aan­ge­naam te dra­gen als de Playsta­ti­on VR van So­ny. Die laat­ste is wel wat zwaar­der, maar het ge­wicht wordt ge­lijk­ma­tig over je hoofd ver­deeld.

Voor het Day­dream-sys­teem heb je na­tuur­lijk meer no­dig dan al­leen de zach­te head­set. Je moet er im­mers nog wel een smartpho­ne in zet­ten. In te­gen­stel­ling tot het ou­de Card­board-sys­teem werkt Day­dream niet meer met vrij­wel al­le An­droid- en Ap­ple-smartpho­nes. Of­fi­ci­eel on­der­steunt Day­dream al­leen nog Goog­les pe­per­du­re te­le­foons Pixel en Pixel XL. In de toe­komst moe­ten er meer te­le­foons op de markt ko­men die met Day­dream com­pa­ti­bel zijn. Goog­le werkt vol­gens ei­gen zeg­gen sa­men met al­le gro­te smartpho­ne­fa­bri­kan­ten.

Vloei­en­der dan Card­board

In de test met een Pixel XL kre­gen we met Day­dream een veel vloei­en­der vir­tu­al­re­a­li­ty-ge­voel dan bij al­le an­de­re Card­board-apps die we ken­nen – zo­wel met An­droid- als met iOS-smartpho­nes. Day­dream zet hoofd­be­we­gin­gen zon­der merk­ba­re ver­tra­ging om in de vir­tu­e­le re­a­li­teit. Wat la­ten­tie en he­ad­trac­king be­treft kan Day­dream zich me­ten met Sams­ung Gear VR, het meest ge­a­van­ceer­de smartpho­n­e­vr-sys­teem van dit mo­ment. Al­leen was met Day­dream het zicht­veld iets klei­ner. Ook neig­de de Pixel XL bij snel­le hoofd­be­we­gin­gen meer tot ver­te­ke­nin­gen dan de smartpho­nes die met Gear VR wer­ken.

De groot­ste bij­zon­der­heid van Day­dream is de bij­be­ho­ren­de con­trol­ler. Naast vier fy­sie­ke knop­pen en een klik­baar touch­pad heeft hij be­we­gings­sen­so­ren waar­mee Day­dream hand­be­we­gin­gen her­kent, net zo­als de ou­de Wi­i­mo­te van Nin­ten­do. Ga­mes als Won­der­gla­de ge­brui­ken de con­trol­ler om bij­voor­beeld een stick voor mi­ni­golf of een wa­ter­spuit te si­mu­le­ren. De con­trol­ler kan zich niet zo­als de Ocu­lus Touch, HTC Vi­ve en Playsta­ti­on Mo­ve in de ruim­te ori­ën­te­ren. Hij her­kent al­leen zijn re­la­tie­ve po­si­tie.

Day­dream heeft ver­ge­le­ken met de Gear VR geen ex­tra sen­sors in de head­set. De smartpho­ne zorgt voor al­le trac­king. De head­set be­vat al­leen een nfc-chip die com­pa­ti­be­le smartpho­nes in de vr-mo­dus laat over­scha­ke­len. De Day­dream-app die dan au­to­ma­tisch start, fun­geert niet al­leen als vr-start­me­nu maar ook als app-sto­re waar­van­daan je al­le (mo­men­teel 32) Day­dream­com­pa­ti­be­le apps kunt down­lo­a­den zon­der de head­set af te hoe­ven zet­ten.

Con­clu­sie

Goog­le Day­dream geeft je het ge­voel dat je mid­den in de vir­tu­al re­a­li­ty zit – veel meer dan het ou­de Card­board­plat­form dat deed. De beeld­kwa­li­teit is bij­na net zo goed als van Sams­ungs Gear VR en al­leen wat be­treft ver­te­ke­ning bij snel­le hoofd­be­we­gin­gen en het zicht­veld is het beeld iets min­der. In an­de­re op­zich­ten streeft Day­dream het sys­teem van Sams­ung voor­bij: de Vie­whead­set van 70 eu­ro is met zijn zach­te be­hui­zing fij­ner om te dra­gen en met de uit­ste­ken­de Day­dream-con­trol­ler loopt Goog­le voor­op. Na­tuur­lijk kan de be­stu­ring van Day­dream niet tip­pen aan de du­re HTC Vi­ve en Ocu­lus Rift (+Touch), maar Goog­les con­trol­ler werkt in vir­tu­al re­a­li­ty veel fij­ner dan klas­sie­ke ga­me­pads. Als de Day­dream-stan­daard bij An­droid voet aan de grond krijgt, dan zijn smartpho­nes uit de mid­den­klas­se mo­ge­lijk ook spoe­dig com­pa­ti­bel met het sys­teem. En als er dan zo­als Goog­le denkt ook Day­dream-head­sets en con­trol­lers van an­de­re fa­bri­kan­ten op de markt ko­men, is de kans groot dat Day­dream de nieu­we mo­bie­le stan­daard voor vir­tu­al re­a­li­ty wordt.

Als je een com­pa­ti­be­le smartpho­ne hebt, kun je Day­dream ook uit­pro­be­ren zon­der View-head­set, met een stan­daard head­set van kar­ton en een twee­de An­droid-smartpho­ne die de con­trol­ler emu­leert (zie link hier­on­der). (jmu)

Na Card­board komt Day­dream: Goog­les nieu­we vir­tu­al-re­a­li­ty­plat­form over­tuigt door een com­for­ta­be­le stof­fen head­set, goe­de soft­wa­re en een slim­me hand­con­trol­ler.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.