Scan­nen met Des­in­fec't

Mal­wa­re op­spo­ren en ver­wij­de­ren

C’t Magazine - - Praktijk | Desinfec't 2017 - Den­nis Schir­r­ma­cher

Om Des­in­fec’t te ge­brui­ken hoef je niet ex­treem veel over com­pu­ters te we­ten. Een paar keer klik­ken met de muis is al ge­noeg om op vi­rus­sen te scan­nen. Ook op­scho­nen van het sys­teem is geen groot ob­sta­kel. Je kunt daar­bij het een en an­der over mal­wa­re te we­ten ko­men, wat bij ransom­wa­re van pas kan ko­men.

Om zo­wel com­pu­te­raars met veel als wei­nig er­va­ring met Des­in­fec’t over­weg te la­ten kun­nen, heb­ben we twee scan-mo­di in­ge­bouwd. Ea­sy-Scan is be­doeld als je al­leen wat ba­sis­ken­nis over com­pu­ters hebt. Se­lec­teer je die mo­dus in het start­me­nu, dan kun je met­een gaan scan­nen en werkt al­les ver­der au­to­ma­tisch. Wil je ech­ter zelf de re­gie over het scan­nen hou­den, dan moet je de Stan­daard-mo­dus kie­zen. Daar­bij kun je on­der meer in­stel­len hoe­veel vi­rus­scan­ners je wilt la­ten wer­ken.

Des­in­fec’t 2017 be­vat soft­wa­re van Avi­ra, ClamAV en Eset. Als je ze al­le­maal ach­ter el­kaar aan het werk zet, kan het scan­nen wel een hal­ve dag in be­slag ne­men. Voor een eer­ste ken­nis­ma­king is het pri­ma om eerst één scan­ner zijn werk te la­ten doen.

De scan­ners door­zoe­ken de niet­ac­tie­ve Win­dows-in­stal­la­tie op tro­jans, vi­rus­sen en wor­men. Daar­mee kan Des­in­fec’t ransom­wa­re on­scha­de­lijk ma­ken. De soft­wa­re her­kent die on­der meer aan de hand van sig­na­tu­re-scans en heu­ris­ti­sche ana­ly­ses van ver­dach­te be­stan­den. In te­gen­stel­ling tot nor­ma­le vi­rus­scan­ners voor Win­dows heeft Des­in­fec’t geen gu­ard – dat zou ook geen meer­waar­de heb­ben om­dat het doel­sys­teem tij­dens het scan­nen niet ac­tief is.

Voor­dat je gaat scan­nen, wil­len de drie scan­ners eerst ech­ter ge­üp­da­tet wor­den. Des­in­fec't is al­leen met de nieuw­ste sig­na­tu­res he­le­maal klaar om de strijd te­gen nieu­we mal­wa­re aan te gaan. Zo­dra de com­pu­ter ver­bin­ding heeft met in­ter­net, wordt eerst au­to­ma­tisch ge­üp­da­tet. Daar-

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.