Op­scho­nen, te­rug­zet­ten en nog veel meer

Des­in­fec't voor ge­vor­der­den

C’t Magazine - - Praktijk | Desinfec't 2017 - Jür­gen Sch­midt

Met Des­in­fec't kun je meer dan al­leen scan­nen en op­scho­nen. Met ex­tra tools kun je het sys­teem nog be­ter in­spec­te­ren. Je kunt ook pro­ble­men op­los­sen die he­le­maal niets met vi­rus­sen te ma­ken hoe­ven te heb­ben. Daar­naast kun je Des­in­fec't uit­brei­den met an­de­re func­ties.

Als je in je fa­mi­lie- of vrien­den­kring be­kend staat als de com­pu­ter­nerd, zal vroeg of laat ie­mand bij je aan­klop­pen van­we­ge een pro­bleem met een vi­rus – of al­thans een ver­moe­den daar­van. Als je die per­soon eer­der dan al een Des­in­fec't-stick ge­ge­ven hebt, hoef je in elk ge­val niet meer bij hem langs – zie de FAQ in het vol­gen­de ar­ti­kel voor vra­gen met be­trek­king tot li­cen­ties. Je hoeft hem aan de te­le­foon al­leen maar zo­ver te krij­gen dat hij de op­tie 'Vraag om hulp met Teamvie­wer' aan­klikt die op de desktop van Des­in­fec't staat.

Via de ge­toon­de ID en het wacht­woord krijg je met de TeamVie­wer-ver­sie op je ei­gen com­pu­ter ver­vol­gens vol­le­di­ge toe­gang tot Des­in­fec't. In de map Log-be­stan­den op het bu­reau­blad staan de­tails over de laat­ste scan­re­sul­ta­ten. Daar staan on­der meer de log­be­stan­den van de af­zon­der­lij­ke scan­ners. De in­for­ma­tie daar­in is veel ge­de­tail­leer­der dan in de HTML­be­stan­den die Des­in­fec't aan­maakt.

Na een her­start zijn de HTML­be­stan­den ove­ri­gens niet weg. On­der de da­ta­par­ti­tie van de Des­in­fec't-stick (des­in­fDa­ta) staan ko­pie­ën van al­le scan­re­sul­ta­ten die met de stick ge­maakt zijn. Je opent de par­ti­tie door te klik­ken op het usb-stick-pic­to­gram­me­tje links op de zij­balk. Je kunt die par­ti­tie ook ge­brui­ken om ei­gen no­ti­ties op te slaan of om be­stan­den te back-up­pen. Als je de Des­in­fec't-stick la­ter in een Win­dows-sys­teem in­plugt, zie je ze daar ook staan. Win­dows

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.