In één oog­op­slag

Smart­wat­ches: voor elk wat wils

C’t Magazine - - Test | Smartwatches -

Tag Heu­er is het eni­ge tra­di­ti­o­ne­le Zwit­ser­se hor­lo­ge­merk dat een smart­watch in zijn as­sor­ti­ment heeft op­ge­no­men. In de herfst van 2015 voor­spel­de hij al dat Ap­ple snel tot een van de groot­ste hor­lo­ge­fa­bri­kan­ten zou gaan be­ho­ren. On­danks al­le kri­tiek heeft hij toch een punt: Ap­ple heeft met slechts één smart­watch­mo­del het merk Ro­lex al in­ge­haald qua om­zet.

De gro­te hor­lo­ge­fa­bri­kan­ten wil­len de smart­watch­markt niet zon­der slag of stoot af­ge­ven aan Sams­ung, LG of Ap­ple. Na Tag Heu­er spron­gen ook Ca­sio en via de Fos­sil­groep de mer­ken Fos­sil, Die­sel, DKNY, Ska­gen en Mi­chael Kors op de smart­watcht­rein. Door die trend zijn de ap­pa­raat­jes een stuk mooi­er ge­wor­den, want tech­no­lo­gie­be­drij­ven zijn blijk­baar toch niet zo goed in het ont­wer­pen van mooie hor­lo­ges als de hor­lo­ge­ en mo­de­mer­ken. De der­de ge­ne­ra­tie smart­wat­ches ver­schilt meer van el­kaar en is ook wat meer op spe­ci­fie­ke ta­ken ge­richt.

Dat al­les hiel­den we in het ach­ter­hoofd toen we zes nieu­we smart­wat­ches voor de­ze test in huis haal­den. De Tag Heu­er Con­nec­ted zit in de ni­che­hoek van klas­siek, hoog­waar­dig af­ge­werkt en on­op­val­lend. Ca­sio gaat met zijn WSDF10 meer voor een hom­ma­ge aan de GShock­mo­del­len in de vorm van een ro­buust out­door­exem­plaar. Asus en Fos­sil heb­ben mo­del­len die de char­me heb­ben

Smart­wat­ches krui­pen zo lang­zaam­aan uit het ni­che­hoek­je. De nieu­we ap­pa­ra­ten bie­den han­di­ge uit­brei­din­gen voor je smartpho­ne. Veel mo­del­len rich­ten zich nog op een spe­ci­fiek toe­pas­sings­ge­bied, bij­voor­beeld trek­king. Bij de een werkt dat be­ter dan bij de an­der.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.