Nieu­we PoE-switch van Net­gear

C’t Magazine - - Nieuws | Hardware -

Net­werk­fa­bri­kant Net­gear heeft een nieu­we PoE+-Switch ge­ïn­tro­du­ceerd. Het mo­del GS724TPv2 heeft 24 gi­ga­bit-ether­net poor­ten en twee SFP-slots. Hij le­vert op al­le RJ45poor­ten een voe­dingsspan­ning vol­gens PoE+ (IEEE 802.3at) met een ca­pa­ci­teit tot 30 W. De switch is daar­mee heel ge­schikt om meer­de­re wifi ac­cess-points van stroom te voor­zien. Die vra­gen vaak 15 W. Het to­ta­le ver­mo­gen be­draagt 190 W. De GS724TPv2 kan zo­wel via de we­bin­ter­fa­ce als via SNMP v1/v2/v3 be­heerd wor­den. Voor ge­schei­den net­wer­ken en be­vei­li­ging zijn er maxi­maal 256 VLAN's vol­gens IEEE 802.1q, au­then­ti­ca­tie vol­gens 802.1x met au­to­ma­ti­sche VLANtoe­wij­zing en MAC-toe­gangs­lijs­ten.

Als spe­ci­a­le func­tie noemt Net­gear het au­to­ma­tisch toe­wij­zen van VoIP-VLAN's aan aan­slui­tin­gen waar­op de switch aan de hand van het MAC-adres een VoIP-te­le­foon heeft her­kend. De switch heeft twee ven­ti­la­tors en kan in 19"-racks in­ge­bouwd wor­den.

De GS724TPv2 heeft een ad­vies­prijs van 360 eu­ro. (jmu)

De gi­ga­bit-switch GS724TPv2 van Net­gear heeft 24 PoE-poor­ten voor het aan­slui­ten van ac­cess-points, te­le­foons en an­de­re PoE-ap­pa­ra­tuur.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.