Fou­tie­ve firm­wa­re-up­da­te ont­re­gelt slim­me deur­slo­ten

C’t Magazine - - Nieuws | Hardware -

Het Ame­ri­kaan­se be­drijf Lock­sta­te heeft met een fou­tie­ve firm­wa­re-up­da­te de smart lock-func­tie van zijn via wifi te be­he­ren deur­slo­ten on­klaar ge­maakt. De steeds va­ker door Airbnb-ver­huur­ders ge­bruik­te gad­get was daar­door niet meer met een toet­sen­com­bi­na­tie te ope­nen, maar al­leen nog ou­der­wets met een sleu­tel.

Vol­gens on­li­ne ma­ga­zi­ne The Re­gis­ter werd de fout ver­oor­zaakt door een ver­gis­sing. De fa­bri­kant had de firm­wa­re van een be­ter deur­slot via in­ter­net naar zijn LS 6ideur­slo­ten ge­stuurd. De­ze in­stal­leer­den de up­da­te zon­der con­tro­le en werk­ten daar­na niet meer cor­rect. De slo­ten kon­den ook geen ver­bin­ding meer ma­ken met in­ter­net, zo­dat de fa­bri­kant de fout ook niet op af­stand kon her­stel­len.

Voor­al Airbnb-ver­huur­ders zul­len ex­tra werk heb­ben van­we­ge de mis­kleun. Zij moe­ten hun gas­ten nu weer sleu­tels over­han­di­gen. Het via wifi te be­he­ren slot be­spaar­de de ver­huur­ders nu juist de­ze stap. Voor ie­de­re gast kun je via een in­ter­net­ser­vi­ce van de fa­bri­kant een apar­te tij­de­lij­ke cij­fer­com­bi­na­tie in­stel­len om het slot te ope­nen. Om dat zo mak­ke­lijk mo­ge­lijk te ma­ken werkt Lock­sta­te sa­men met Airbnb. Op die ma­nier kan het pro­gram­ma Airbnb Host As­sist de toe­gangs­co­des au­to­ma­tisch in­stel­len. Het slot kost cir­ca 500 dol­lar. Min­stens 500 klan­ten zou­den de pi­neut zijn. De­ze kun­nen de ach­ter­kant van het slot waar de print­plaat in zit op­stu­ren, zo­dat die op­nieuw ge­flasht kan wor­den. Of ze kun­nen een rui­l­exem­plaar op­ge­stuurd krij­gen. De re­pa­ra­tie zal een tot drie we­ken du­ren. Ter com­pen­sa­tie mo­gen de klan­ten de Lock­Sta­te Con­nect Por­tal een jaar lang gra­tis ge­brui­ken. (jmu)

Tij­de­lijk zijn di­ver­se via wifi pro­gram­meer­ba­re deur­slo­ten niet meer met een cij­fer­com­bi­na­tie te ope­nen. Ge­trof­fen klan­ten, waar­on­der veel Airbnb­ver­huur­ders, moe­ten daar­om de hard­wa­re om­rui­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.