Bouw-boos­ter

Lego's nieu­we cre­a­tie­ve ge­reed­schaps­kist

C’t Magazine - - Nieuws | Lego Boost - Sven Hans­sen www.ct.nl/soft­link/1710014

Coole lego­p­ro­jec­ten die je met een app kunt be­die­nen – dat be­looft Lego Boost. Daar­naast le­ren kin­de­ren van 7 tot 12 met­een pro­gram­me­ren.

On­langs heeft Lego de cre­a­tie­ve ge­reed­schaps­kist Boost in de ver­koop ge­gooid. De set be­staat uit de Boost Hub (de cen­tra­le unit die via Blue­tooth LE wordt aan­ge­stuurd), een ge­com­bi­neer­de kleur- en af­stands­sen­sor en een mo­tor. In de Boost Hub zijn ook al twee ex­tra mo­to­ren ge­ïn­te­greerd. Met de 843 leg­os­te­nen die je er ook nog bij krijgt, kun je acht ver­schil­len­de ba­sis­mo­del­len bou­wen. Je krijgt er geen pa­pie­ren hand­lei­ding bij. Daar­naast heb je nog een ta­blet no­dig en zes AAA-bat­te­rij­en voor de hub.

De gra­tis app Boost werkt al­leen op ta­blets. Mo­men­teel is die be­schik­baar voor iOS (van­af ver­sie 10) en voor een aan­tal An­droid-ta­blets van­af An­droid 5.0. Via de link on­der­aan vind je een com­pa­ti­bi­li­ty­lijst. De iOS-ver­sie neemt on­ge­veer 1 GB in be­slag – naast de hand­lei­din­gen voor de mo­del­len vind je in de app ook vi­deo's en ge­luids­sam­ples. Het Boost-sys­teem zelf heeft geen spea­kers, al­le ge­lui­den zijn via de ta­blet hoor­baar. De sen­sors en hub doen den­ken aan het WeDo-sys­teem, Lego's pro­gram­meer­om­ge­ving voor het on­der­wijs.

De app leidt kin­de­ren – als leef­tijd wordt 7 tot 12 jaar aan­ge­ge­ven – stap voor stap bij het bou­wen van de ver­schil­len­de mo­del­len. Een 'ba­sis­mo­del' (een pro­pel­ler­voer­tuig be­staan­de uit een con­trol­ler, sen­sors en en­ke­le ban­den) is snel in el­kaar ge­zet. In een eer­ste test on­der iOS kon­den we de hub pri­ma be­die­nen. On­der An­droid had­den we spo­ra­disch pro­ble­men met de Blue­tooth-ver­bin­ding.

De vijf fraaie an­de­re mo­del­len zijn wat moei­lij­ker te ma­ken: Ver­nie The Ro­bot (zie af­beel­ding), rups­voer­tuig M.T.R. 4, Fran­kie The Cat, Gui­tar4000 en het mi­ni­fa­briek­je Au­toBuil­der. Ze zijn al­le vijf met veel lief­de voor de­tail sa­men­ge­steld. Houd bij elk mo­del re­ke­ning met een bouw­tijd van twee uur. De hand­lei­din­gen wer­ken met be­hoor­lijk klei­ne stap­jes. Je kunt wel het best de voe­ding van de ta­blet in de buurt heb­ben. In de app heeft elk mo­del een ei­gen deel, waar­in je van le­vel naar le­vel gaat. Hoe ho­ger het le­vel, hoe meer pro­gram­mee­r­ob­jec­ten er be­schik­baar zijn. Daar­naast breid je het mo­del uit met meer ac­ces­soi­res. Als je al­le le­vels hebt door­lo­pen, staan al­le ob­jec­ten tot je be­schik­king.

Ma­chi­na­le gi­taar

De pro­gram­meer­com­po­nen­ten kun je mak­ke­lijk com­bi­ne­ren door ze in een ke­ten ach­ter el­kaar te sle­pen. Daar­naast kun je meer­de­re ke­tens pa­ral­lel uit­voe­ren en com­plexe­re han­de­lin­gen in sub­rou­ti­nes on­der­bren­gen. De uit te voe­ren ac­ties han­gen af van het mo­del. Zo kun je de kat la­ten mi­au­wen, de staart van het dier la­ten kwis­pe­len of de ogen la­ten knip­pe­ren. De sen­sors in de hub kun­nen met re­quests in­for­ma­tie door­stu­ren en ook de mo­tor­tjes kun­nen als sen­sor die­nen. Daar­mee kan Gui­tar4000 op een as een weer­stand si­mu­le­ren en me­ten hoe sterk de 'sna­ren' van de gi­taar wor­den aan­ge­sla­gen. Om­dat de sam­ples die door de ta­blet wor­den af­ge­speeld daar­bij in re­al­ti­me aan­ge­past wor­den, stelt de gi­taar wat ge­luid be­treft de mees­te ei­sen.

Met twee ex­tra ba­sis­mo­del­len moet de cre­a­ti­vi­teit van kin­de­ren wor­den ge­sti­mu­leerd. Zo kun je een au­to­plat­form of vier­voe­ter naar ei­gen in­zicht ver­sie­ren of kun je ze ge­brui­ken om an­de­re leg­o­s­ets tot le­ven te wek­ken.

Met een ta­blet en zes bat­te­rij­en zorgt Boost voor uren­lang speel­ple­zier. Te­ge­lijk biedt het kin­de­ren een speel­se in­stap in de we­reld van IT. In te­gen­stel­ling tot het ou­de­re en wat spar­taan­ser ogen­de Mind­storms zijn de mo­del­len van Boost mo­ge­lijk even in­te­res­sant voor jon­gens en meis­jes. Bo­ven­dien is door de nau­we ver­want­schap met WeDo te ho­pen dat Boost via Blue­tooth LE ook sa­men met een Rasp­ber­ry Pi kan wer­ken. In dat ge­val wordt de in­ves­te­ring ook in­te­res­sant voor tie­ners – mocht pa­pa of ma­ma de set niet al eer­der heb­ben op­ge­ëist. (mvdm)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.