On­der pro­ces­so­ren

Over vuur en vlam­men

C’t Magazine - - Nieuws | Processors - And­re­as Stil­ler

Smo­ke on the Wa­ter. Dit keer al­leen niet bo­ven het meer van Genè­ve – zo­als Deep Pur­ple ooit zong – maar in de baai van San Fran­cis­co. Be­gin au­gus­tus ging tij­dens de Flash Me­mo­ry Sum­mit een deel van het con­fe­ren­tie­ge­bouw in vlam­men op. Was het flash­ge­heu­gen te heet ge­wor­den?

Het ging er in San­ta Cla­ra op de Flash Me­mo­ry Sum­mit dus let­ter­lijk heet aan toe. De gro­te­re be­drij­ven, met na­me die uit de di­rec­te om­ge­ving, pre­sen­teer­den hun nieu­we pro­duc­ten ech­ter in hun ei­gen he­ad­quar­ters of na­bij­ge­le­gen ho­tels. Na vijf maan­den is de Op­ta­ne-ssd DC P4800X met 750 GB ein­de­lijk le­ver­baar – voor 1500 eu­ro! Het lijkt als­of launch en le­ve­ring tel­kens ver­der uit el­kaar ko­men te lig­gen. En nu de con­cur­ren­tie tus­sen In­tel en AMD weer is op­ge­bloeid, geldt dat ze­ker ook voor pro­ces­sors. Die con­cur­ren­tie doet den­ken aan de pe­ri­o­de eind vo­rig mil­len­ni­um toen AMD het In­tel moei­lijk maak­te met de Ath­lon en la­ter ook met de Op­te­ron.

Zo'n ver­tra­ging zag je ook bij de hig­hend desktop-cpu's Sky­la­ke X en Ka­by La­ke X. Met Cof­fee La­ke, de ge­ne­ra­tie van de Co­re i-8000 met maxi­maal zes fy­sie­ke ker­nen, zal waar­schijn­lijk een­zelf­de beeld ont­staan. De hexa­co­re Co­re i7-8700K moet bij 95 watt TDP nog steeds met 3,7 GHz (in tur­bo met 4,7) wer­ken. Het 8000-mo­del blijkt on­danks de­zelf­de so­c­ket (LGA1151) wel een nieuw moe­der­bord en z300-chips­et no­dig te heb­ben. De chips­ets moe­ten dan ove­ri­gens ook ein­de­lijk USB 3.1 Gen 2 en een wifi-con­trol­ler bie­den – ver­moe­de­lijk zal dat al­leen niet di­rect het ge­val zijn.

AMD heeft wel al de desktop-cpu's Ry­zen 5 en 3 in de aan­bie­ding, maar nog geen di­rec­te con­cur­rent voor Cof­fee La­ke (met ge­ïn­te­greer­de grap­hics). Ra­ven Rid­ge, de in­ter­ne naam voor de apu, zal waar­schijn­lijk bin­nen­kort uit­ko­men. Daar­bij moet de ge­ïn­te­greer­de Ve­ga-grap­hic van een an­der ka­li­ber zijn dan In­tels HD.

Spa­ce­bor­ne

Het vo­rig jaar door HPE over­ge­no­men SGI on­der­hield goe­de con­tac­ten met de NASA. Sa­men heb­ben de be­drij­ven het Spa­ce­bor­ne-pro­ject op­ge­zet om te on­der­zoe­ken in hoe­ver­re gang­ba­re Xe­on­sys­te­men ge­schikt zijn voor in de ruim­te. Zo'n ter­af­lops-sys­teem in spe­ci­a­le uit­voe­ring is na­me­lijk een stuk duur­der en gro­ter dan een 'nor­maal' sys­teem. Ook ligt het ener­gie­ver­bruik ho­ger – al­le­maal niet han­dig voor een mis­sie naar Mars. Nu zijn vier Apol­lo 40-bay-sys­te­men – met nog de ou­de Gen-9 met Xe­on Broad­well-EP – een beet­je om­ge­bouwd en is het Spa­ce­bor­ne­sys­teem in­mid­dels bij ISS aan­ge­ko­men.

Op 21 au­gus­tus – na on­ze dead­line – moet In­tel de Co­re i-8000 we­reld­kun­dig heb­ben ge­maakt en vond in Cu­per­ti­no de Hot Chips Con­fe­ren­ce plaats. Naast een zons­ver­duis­te­ring op de eer­ste dag is de kans groot dat Qu­al­comm een dag la­ter meer los­liet over Cen­triq 2400, de eer­ste 10nm-ser­ver­pro­ces­sor. Daar­naast toont Anand Chandra­sek­her, In­tels voor­ma­li­ge Mo­bi­le-top­man en nu hoofd van de nieu­we Data­cen­ter-di­vi­sie bij Qu­al­comm, mo­ge­lijk de 48-co­re ARMv8-cpu (co­de­naam Fal­kor) die eind vo­rig jaar was aan­ge­kon­digd.

Firm­wa­re voor klei­ne Po­wer 9

Mi­cro­soft lijkt in het ka­der van het Olym­pus-pro­ject met ie­der­een die Open Com­pu­te on­der­steunt in zee te wil­len. De eni­ge uit­zon­de­ring hier­op vormt IBM, dat via het pro­ject Zai­us ook al bij Open Com­pu­te ac­tief is. Bij Rap­tor Com­pu­ting kun je in elk ge­val al het DP Po­wer9-board 'Ta­los II' voor work­sta­ti­ons en ser­vers met firm­wa­re (Li­breCo­re, OpenBMC) en Li­nux pre-or­de­ren. De prijs van 2300 dol­lar voor moe­der­bord, cpu en koe­ler valt mee. Het be­treft hier ove­ri­gens nog een on­be­ken­de klei­ne quad­co­re-uit­voe­ring met vier­vou­di­ge SMT, of­te­wel 16 lo­gi­sche ker­nen voor 300 dol­lar – een koop­je ver­ge­le­ken met de prij­zen voor nor­ma­le IBM-pro­ces­sors.

In­mid­dels zijn de eer­ste ech­te Po­wer9cpu's, Nvi­dia Vol­ta-gpu's en Mel­la­noxIn­fi­niBand met 100 Gbit/s in Oak Rid­ge aan­ge­ko­men. Dit jaar wil men on­ge­veer een kwart van de ge­plan­de su­per­com­pu­ter Sum­mit bou­wen. Vol­gens IBM's HPCtop­man Tu­rek zou die meer dan 180 Pflops heb­ben. Be­gin 2019 moet het sys­teem uit­ein­de­lijk 'rea­dy for user' zijn. Vol­gend jaar mo­gen der­tien teams aan een eer­ste proef in het Cen­ter for Ac­ce­le­ra­ted Ap­pli­ca­ti­on Rea­di­ness deel­ne­men. Daar zit ook een quan­tum che­mistry-team van de Am­ster­dam­se VU bij. (mvdm)

Na Apol­lo 17 volgt Apol­lo 40

– HPE on­der­zoekt of Xe­on­ser­vers ook in de ruim­te kun­nen wor­den in­ge­zet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.