Al­les blijft an­ders

Ap­ple iMac 21,5" en 27" met Co­re i-7000

C’t Magazine - - Test | iMacs - Chris­ti­an Hirsch

Ap­ple voor­ziet de 2017-ver­sie van zijn iMacs niet al­leen van In­tels nieuw­ste pro­ces­sor­ge­ne­ra­tie Ka­by La­ke, maar ook van Thun­der­bolt 3. Wat voor­al op­valt zijn de be­te­re 3Dpres­ta­ties.

Ap­ple heeft zich bij zijn all-in-one pc's niet ge­waagd aan de­signex­pe­ri­men­ten. De be­gin ju­ni op de de­vel­o­pers­con­fe­ren­tie WWDC voor­ge­stel­de iMacs zit­ten ge­woon weer in de be­ken­de alu­mi­ni­um be­hui­zing. Ver­nieu­win­gen zijn er wel bij de aan­slui­tin­gen en bij de hard­wa­re aan de bin­nen­kant. Maar die wa­ren deels ach­ter­stal­lig. Op de twee ty­pe C-aan­slui­tin­gen kun je nu dank­zij Thun­der­bolt 3 Dis­playPort-mo­ni­to­ren en snel­le rand­ap­pa­ra­tuur via USB 3.1 Gen 2 en Thun­der­bolt 3 aan­slui­ten. In al­le iMacs zit­ten nu Co­re i-7000-pro­ces­sors. De 21,5"iMacs slaan daar­mee een chip­ge­ne­ra­tie over.

Je kunt kie­zen uit drie 21,5"- en drie 27"-mo­del­len. Voor de­ze test heb­ben we daar­van steeds de goed­koop­ste con­fi­gu­ra­tie voor 1300 res­pec­tie­ve­lijk 2100 eu­ro na­der be­ke­ken.

Har­de­schijf­rem

Zo­als ge­brui­ke­lijk bij Ap­ple zijn er om de com­pu­ters in ge­bruik te ne­men maar een paar stap­pen no­dig: neer­zet­ten, stroom­ka­bel aan­slui­ten en aan­zet­ten. Tij­dens de kor­te con­fi­gu­ra­tie moet je de muis en het toet­sen­bord nog draad­loos via blue­tooth aan het sys­teem kop­pe­len. De hard­wa­reuit­rus­ting van de 21,5"-iMac is vol­doen­de voor nor­ma­le kan­toort­a­ken en een­vou­di­ge beeld­be­wer­king. De mo­bie­le pro­ces­sor Co­re i5-7360U met twee ker­nen en hy­per­th­rea­ding zit vast op het moe­der­bord ge­sol­deerd. Hij is met zijn 2,3 GHz zo­wel stan­daard als in de tur­bom­o­dus (3,6 GHz) een stuk snel­ler ge­klokt dan de Co­re i55250U (1,6 GHz, tur­bo: 2,7 GHz) van het voor­gaan­de mo­del uit 2015. In de prak­tijk le­vert dat voor de mul­ti­th­rea­ding-waar­de van de ren­de­ring-ben­ch­mark Ci­ne­bench R15 een winst op van 53 pro­cent.

De in de pro­ces­sor ge­ïn­te­greer­de Iris Plus grap­hics met 64 MB em­bed­ded DRAM haalt in het vier jaar ou­de 3D-spel Tomb Rai­der een cir­ca 70 pro­cent ho­ge­re beeld­snel­heid, maar is nog steeds veel te traag om het spel in Full HD vloei­end te kun­nen spe­len.

De twee DDR4-SO-DIMM's van de 21,5"-iMac be­lo­ven in te­gen­stel­ling tot het tot nu toe vast­ge­sol­deer­de LPDDR3-RAM the­o­re­tisch in ie­der ge­val een up­gra­de­mo­ge­lijk­heid van het 8 GB gro­te werk­ge­heu­gen. Maar om­dat de be­hui­zing van de iMac niet zon­der het be­scha­di­gen van de lijm­ver­bin­ding te ope­nen is, zou je zo'n up­gra­de met­een bij de aan­koop van de iMac moe­ten be­stel­len.

Het be­stu­rings­sys­teem macOS 10.12 staat in de ba­sis­ver­sie van de 21,5"-iMac op een 2,5-inch har­de schijf met een ca­pa­ci­teit van 1 TB. Na het aan­zet­ten duurt het bij­na een vol­le mi­nuut tot de desktop ver­schijnt. Ook het star­ten van pro­gram­ma's voelt daar­door traag aan. Als je een meer ei­gen­tijds laad­tem­po wilt, moet je een meer­prijs be­ta­len voor een 256GB-ssd (240 eu­ro) of voor een Fu­si­on Dri­ve (120 eu­ro), een com­bi­na­tie van ssd en har­de schijf.

Aan het IPS-scherm van het 21,5"mo­del met Full HD-re­so­lu­tie heeft Ap­ple geen ver­an­de­rin­gen aan­ge­bracht. Het haalt met een pixel­dicht­heid van 102 ppi niet de scherp­te van de 21,5"-iMac met 4K-re­so­lu­tie en 219 ppi. Bij een id­le­macOS-desktop komt de iMac in­clu­sief beeld­scherm door de zui­ni­ge mo­bie­le chips op een ener­gie­ver­bruik van 16 watt. Met uit­ge­scha­keld scherm komt de com­pu­ter met een ener­gie­ver­bruik van 7 watt op het ni­veau van mi­ni-pc's als de In­tel NUC. Hoe licht of zwaar de iMac ook werd be­last, de ge­luids­pro­duc­tie bleef on­der de meet­grens van ons meet­sys­teem.

Kleu­ren­pracht

Voor de gro­te­re 27"-iMac moet je bij­na het dub­be­le (2100 eu­ro) neer­tel­len. Maar dan krijg je naast een high-res 5K-dis­play (5120 × 2880 pixels) ook een be­te­re uit­rus­ting. De Ka­by La­ke-quad­co­re Co­re i5-7500 gaat ook bij veel­ei­sen­de beeld­be­wer­king niet door de knie­ën. Al­leen als je zwa­re re­ken­ta­ken als het ren­de­ren met Blen­der of het co­de­ren van vi­deo's wilt uit­voe­ren, kun je be­ter de duur­de­re con­fi­gu­ra­tie met Co­re i7-pro­ces­sor en hy­per­th­rea­ding ne­men. Die le­vert een ex­tra ca­pa­ci­teit­boost van 20 tot 30 pro­cent.

Het 8 GB DDR4-RAM is via een klep aan de ach­ter­zij­de toe­gan­ke­lijk en kan dus ook zon­der Ap­ples tus­sen­komst uit­ge­breid wor­den. Met zijn Fu­si­on-Dri­ve start de 27"-

iMac in een der­de van de tijd die het 21"mo­del no­dig heeft. De Fu­si­on Dri­ve be­staat uit een met twee PCIe 3.0-la­nes ver­bon­den NVMe-ssd van 32 GB en een 3,5"-har­de­schijf van 1 TB. In eer­ste in­stan­tie vult het be­stu­rings­sys­teem de ssd, en pas wan­neer die bij­na vol is, ver­plaatst macOS de ge­ge­vens naar de lang­za­me­re schijf.

De Ra­de­on Pro 570 gra­fi­sche kaart le­vert bij ga­mes on­ge­veer twee keer zo­veel fra­mes per se­con­de als de Ra­de­on R9 M380 van het voor­gaan­de mo­del. Daar­mee is hij ge­schikt voor het ga­men op Full HD. Bij 3D-be­las­ting draait de ven­ti­la­tor flink har­der, maar ver­der is de 27"-iMac ook in een rus­ti­ge om­ge­ving nau­we­lijks te ho­ren. Bij Pho­to­shop le­vert de Ra­de­on Pro 570 een kleur­diep­te van 30 bit (1,07 mil­jard kleu­ren). Om­dat het 5K-pa­nel even­eens 30-bit on­der­steunt, wor­den kleur­ver­lo­pen veel fij­ner weer­ge­ge­ven.

Door de uit­mun­ten­de scha­ling van macOS en een pixel­dicht­heid van 216 ppi zien let­ters er ge­sto­ken scherp uit. Ver­ge­le­ken met de vo­ri­ge iMac-ge­ne­ra­tie heeft Ap­ple de maxi­ma­le hel­der­heid ver­hoogd tot 500 cd/m2. Daar­voor heeft het con­trast wat in­ge­boet, dat ligt met 1000:1 nu op een voor goe­de IPS-pa­nels ge­brui­ke­lijk ni­veau. Bij bei­de Macs haal­de de card­rea­der on­danks de PCI-Ex­press-ver­bin­ding een da­ta­door­voer van maxi­maal 88 MB/s met SDXC-UHSII-kaart­jes. Mo­der­ne card­rea­ders ha­len in­tus­sen meer dan 200 MB/s.

Con­clu­sie

Ap­ple le­vert bij de 2017-mo­del­len van zijn iMacs op de hoofd­on­der­de­len be­dien­baar­heid, ge­luids­pro­duc­tie en beeld­kwa­li­teit de nor­ma­le ho­ge kwa­li­teit. Voor­al de 3D-per­for­man­ce pro­fi­teert van de hard­wa­re-up­da­te. Bij de 21,5"-iMac kun je het bes­te gaan voor de mid­del­ste con­fi­gu­ra­tie. Voor een meer­prijs van 200 eu­ro krijg je twee cpu­ker­nen meer, een apart gra­fi­sche kaart en een Re­ti­na-scherm met 4K-re­so­lu­tie (4096 × 2304). De tra­ge har­de schijf is niet meer van de­ze tijd en voor een up­gra­de naar een Fu­si­on Dri­ve of ssd moet je, net als bij een RAM-uit­brei­ding, diep in de bui­del tas­ten.

Het ba­sis­mo­del van de 27"-iMac is veel meer in ba­lans. Ook al zou je voor 2100 eu­ro in plaats van een Fu­si­on Dri­ve een gro­te ssd ver­wach­ten. Voor­al als je aan beeld­be­wer­king doet, zul je ple­zier be­le­ven aan de uit­ste­ken­de beeld­kwa­li­teit van het 5K-scherm.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.