Bu­reauschrij­vers

All-in-one in­kjet­prin­ters voor klei­ne kan­to­ren

C’t Magazine - - Test | All-in-one inkjetprinters - Ru­dolf Opitz

In klei­ne kan­to­ren – bij­voor­beeld aan huis – prin­ten en ko­pi­ë­ren al­lin-on­es met duur­za­me pig­men­tinkt in ho­ge kwa­li­teit en scan­nen ze naar net­werk­schij­ven en de cloud. Voor nog geen 200 eu­ro heb je al een goed uit­ge­rust mo­del.

In­kjet-prin­ters en -all-in-on­es zijn be­ter ge­schikt om op je bu­reau te zet­ten dan la­ser­mo­del­len. Ze wer­ken in het al­ge­meen stil­ler en zon­der die ty­pi­sche la­ser­prin­ter­lucht. Als je er re­gel­ma­tig mee print en het ap­pa­raat na werk­tijd net­jes uit­zet met de po­werknop, hoef je je geen zor­gen te ma­ken over uit­ge­droog­de kop­pen. Maar prin­ten met inkt is voor­al goed­ko­per dan met to­ner. Bo­ven­dien ben je nog geen 200 eu­ro kwijt voor een goed uit­ge­rus­te in­kjetall-in-one. Ver­ge­lijk­ba­re la­ser­ap­pa­ra­ten kos­ten heel wat meer.

Wij heb­ben vier all-in-on­es ge­test die dank­zij au­to­ma­ti­sche do­cu­ment­in­voer en fax ge­schikt zijn voor op kan­toor: de Bro­ther MFC-J5330DW, Ca­non Maxi­fy MB5150, Ep­son Work­for­ce Pro WF-4720DWF en de HP Of­fi­ceJet Pro 6960.

De HP Of­fi­ceJet is met zo'n 120 eu­ro het goed­koop­ste ap­pa­raat, maar is dan ook re­la­tief be­perkt in zijn mo­ge­lijk­he­den en print door de klei­ne cart­rid­ges het duurst. Ca­nons Maxi­fy-mo­del is de eni­ge all-in-one in de test waar­mee je dub­bel­zij­dig kunt scan­nen. De bre­de Bro­ther J5330DW kan ook A3-pa­pier be­druk­ken – even­tu­eel zelfs rand­loos.

In de test­ap­pa­ra­ten kun je 250 vel nor­maal pa­pier kwijt in een stof­dich­te la die je aan de voor­kant bij kunt vul­len. Al­leen de Of­fi­ceJet kan maxi­maal 225 vel heb­ben. Bij geen van de ap­pa­ra­ten kun je een ex­tra cas­set­te toe­voe­gen. Al­leen het Bro­ther­mo­del heeft een apar­te in­voer voor los­se vel­len fo­to­pa­pier, en­ve­lop­pen en an­de­re me­dia.

Bro­ther geeft stan­daard drie jaar ga­ran­tie op al­le ap­pa­ra­ten. In­mid­dels bie­den

de an­de­re fa­bri­kan­ten ook drie jaar, maar dan al­leen na on­li­ne re­gi­stra­tie. Bij HP kan dat tot 60 da­gen na aan­koop, bij Ep­son heb je slechts 30 da­gen.

Al­les er­op en er­aan?

De vier test­ap­pa­ra­ten heb­ben niet al­leen een USB 2.0-aan­slui­ting, maar kun­nen ook met een ka­bel of via wifi in je lo­ka­le net­werk op­ge­no­men wor­den. Zo kun je ze van­af ver­schil­len­de pc's en mo­bie­le ap­pa­ra­ten ge­brui­ken. Bo­ven­dien ge­brui­ken de prin­ters in­ter­net­toe­gang voor cloud­dien­sten.

Maar steeds va­ker ge­brui­ken de fa­bri­kan­ten de in­ter­net­ver­bin­ding ook om ge­bruiks­da­ta te ver­za­me­len en au­to­ma­ti­sche up­da­tes door te voe­ren. Als je niet wilt dat je all-in-one ge­ge­vens over de ge­bruik­te func­ties door­speelt aan de fa­bri­kant, moet je dit bij de ap­pa­ra­ten van Ca­non en HP in de in­stel­lin­gen de­ac­ti­ve­ren.

Au­to­ma­ti­sche firm­wa­re-up­da­tes zijn wel han­dig, maar het is wel ir­ri­tant als je drin­gend een prin­tje no­dig hebt en de prin­ter is net met een up­da­te be­zig. Bo­ven­dien heeft HP af­ge­lo­pen jaar met een up­da­te een ein­de ge­maakt aan het ge­bruik van inkt­cart­ridg­jes van een an­der merk die eer­der nog wel werk­ten. Als je het be­heer van je ap­pa­raat niet wilt over­la­ten aan de fa­bri­kant, moet je daar­om ook de au­to­ma­ti­sche up­da­tes uit­scha­ke­len. In­kjets prin­ten geen Ma­chi­ne Iden­ti­fi­ca­ti­on Co­de (MIC), zo­als de 'yel­low dots' waar­mee kleu­ren­la­sers ge­ï­den­ti­fi­ceerd kun­nen wor­den.

De prin­ters van Bro­ther, Ca­non en Ep­son heb­ben aan de voor­kant usb-host­poor­ten voor usb-sticks. Daar­op op­ge­sla­gen foto's kun je dan zon­der tus­sen­komst van een pc di­rect prin­ten. Ook kun je de sticks als scan­doel ge­brui­ken. Dan ko­men de scans daar als pdf op te staan. Geen van de test­ap­pa­ra­ten her­kent aan­ge­slo­ten Pic­tBrid­ge-ca­me­ra's.

Al­le vier de test­mo­del­len prin­ten au­to­ma­tisch dub­bel­zij­dig. Dat be­spaart veel pa­pier. De Bro­ther J5330DW kan ook op DIN-A3-pa­pier prin­ten, maar de du­plexer kan al­leen pa­pier­for­ma­ten tot A4 aan. Om au­to­ma­tisch dub­bel­zij­dig te kun­nen ko­pi­ë­ren, moet ook de do­cu­ment­in­voer (au­to­ma­tic do­cu­ment fee­der, ADF) van de scan­ner bei­de kan­ten van het ori­gi­neel di­gi­ta­li­se­ren. Van de ge­tes­te mo­del­len kan al­leen de Ca­non Maxi­fy dat. Nu we het toch over de scan­ner heb­ben: de do­cu­ment­in­voer is han­dig om snel re­ke­nin­gen te ar­chi­ve­ren en om te faxen. Maar om foto's in goe­de kwa­li­teit te scan­nen kun je be­ter een flat­beds­can­ner ge­brui­ken, al was het maar om­dat die vaak een ho­ge­re re­so­lu­tie le­ve­ren.

Kwa­li­teits­inkt

Al­le prin­ters uit de test ge­brui­ken zo­wel voor zwart als voor de ba­sis­kleu­ren cy­aan, ma­gen­ta en geel ge­pig­men­teer­de inkt. Bud­get- en fo­t­oprin­ters ge­brui­ken voor mooi­e­re meng­kleu­ren ink­ten met al­leen vloei­ba­re be­stand­de­len (dye-inkt). Vas­te pig­men­ten blij­ven op het pa­pier­op­per­vlak en zor­gen voor een ver­za­digd, con­trast­rijk tekst­beeld – op kan­toor moe­ten de in­kjets im­mers con­cur­re­ren met la­ser­prin­ters en die blin­ken juist op dit ge­bied uit. Al­leen on­der een ver­groot­glas val­len bij de in­kjets lich­te ra­fels aan de let­ter­ran­den op. Dan zijn de vloei­ba­re be­stand­de­len door­ge­dron­gen tot de pa­pier­ve­zels.

Bo­ven­dien zijn pig­men­tink­ten veel licht­be­sten­di­ger dan dye-ink­ten. Voor de test heb­ben we de prints daar­om 200 uur met een dag­licht­si­mu­la­tor be­sche­nen. Dat komt over­een met twee jaar ach­ter ven­ster­glas in het zon­licht. De pig­men­tink­ten van de ge­tes­te ap­pa­ra­ten ver­bleek­ten niet op­val­lend. Al­leen de HP-inkt moest zich bij de bij­zon­der ge­voe­li­ge geel­tin­ten een beet­je ge­won­nen ge­ven. Ook op dit punt moe­ten ze de ver­ge­lij­king met het nog be­sten­di­ger to­ner­poe­der aan­gaan.

Maar op één on­der­deel zijn de ink­ten in het voor­deel: bij de print­kos­ten. Om het ren­de­ment van inkt­pa­tro­nen en to­ner­cart­rid­ges te ver­ge­lij­ken wordt het norm­do­cu­ment vol­gens ISO/IEC 24712 ge­bruikt. In de test print­te de Ca­non Maxi­fy met 6,6 cent per ISO-kleu­ren­pa­gi­na het goed­koopst, de HP Of­fi­ceJet met 8,7 cent per pa­gi­na het duurst. Ter ver­ge­lij­king: in de test van goed­ko­pe kleu­ren­la­ser­prin­ters [1] la­gen de kos­ten tus­sen de 11,9 en 17,7 cent per ISO-pa­gi­na.

Die ge­tal­len gel­den voor XL-cart­rid­ges met een hoog ren­de­ment. Daar­mee krijg je ei­gen­lijk al­tijd de laag­ste prijs per pa­gi­na. Het zwar­te XL-pa­troon van de Bro­ther J5330DW be­vat ge­noeg inkt voor 3000 norm­pa­gi­na's, die van de Ep­son Work­For­ce voor 2600 pa­gi­na's en die van de Ca­non Maxi­fy voor 2500 pa­gi­na's. Daar­mee gaan de ap­pa­ra­ten wat ren­de­ment be­treft ge­lijk op met de dui­de­lijk duur­de­re la­ser­ap­pa­ra­ten. Al­leen de XL-cart­rid­ges van de HP Of­fi­ceJet blij­ven met 825 norm­pa­gi­na's on­der de 1000-pa­gi­na's-grens.

Zo­als ook bij la­ser­prin­ters ge­brui­ke­lijk le­ve­ren de fa­bri­kan­ten van in­kjets hun ap­pa­ra­ten met krap ge­vul­de start­cart­rid­ges. Het is dus ver­stan­dig er ge­lijk een set XL­cart­rid­ges bij te ko­pen. Ca­non voor­ziet de Maxi­fy-prin­ters naar ei­gen zeg­gen van nor­ma­le cart­rid­ges, maar in­te­res­sant ge­noeg kun je los al­leen XL-cart­rid­ges ko­pen.

An­de­re ver­bruiks­ar­ti­ke­len heb je bij in­kjet­prin­ters in de re­gel niet no­dig. Al­leen voor de Ep­son Work­For­ce is er een ver­wis­sel­ba­re inkt­op­vang­bak ('main­tenan­ce box', cir­ca 25 eu­ro) die af­han­ke­lijk van de rei­ni­gings­fre­quen­tie zo'n 30.000 tot 50.000 pa­gi­na's mee moet gaan.

Goe­de ser­vi­ce

Als je van­af de pc print, neemt de dri­ver een groot deel van de ren­de­ring (het over­zet­ten van de te prin­ten pa­gi­na naar een voor het print­me­cha­nis­me be­grij­pe­lij­ke vorm) voor zijn re­ke­ning. Maar met mo­der­ne al­lin-on­es kun je ook van­af je smartpho­ne of ta­blet of via in­ter­net van­uit cloud­dien­sten prin­ten. Dan be­kom­me­ren de cloud­ser­vers van de fa­bri­kant zich meest­al om het op­bou­wen van de pa­gi­na.

Dat be­te­kent al­leen wel dat via het in­ter­net ge­prin­te con­tent op een of an­de­re ser­ver te­recht­komt. Met het oog op de da­ta­ver­za­mel­woe­de van fa­bri­kan­ten en dienstaan­bie­ders als Goog­le kun je er­van uit­gaan dat in ie­der ge­val het aan­tal en de soort prints sta­tis­tisch ge­a­na­ly­seerd wor­den. Bij ver­trou­we­lij­ke con­tent is voor­zich­tig­heid ge­bo­den.

Dat geldt ook bij het prin­ten van­af je smartpho­ne via wifi. Daar­voor bie­den de fa­bri­kan­ten gra­tis apps of je ge­bruikt de ge­ïn­te­greer­de print­func­ties van iOS (AirPrint) of An­droid. Die laat­ste ge­bruikt plug-ins van de prin­ter­fa­bri­kan­ten of de fa­bri­kan­ton­af­han­ke­lij­ke Mo­bi­le Prin­ting Al­li­an­ce (Mop­ria). De ver­werk­te print­ge­ge­vens wor­den via wifi wel di­rect naar de prin­ter ge­stuurd, maar voor het ren­de­ren ge­brui­ken de apps en plug-ins meest­al cloud­dien­sten. Ook hier­voor geldt dus: let op, web­ser­vi­ce!

Mo­biel prin­ten is wel han­dig om snel foto's en pdf's af te druk­ken. Dat werk­te bij al­le ge­tes­te ap­pa­ra­ten goed. Voor mo­bie­le ap­pa­ra­ten die geen toe­gang tot het lo­ka­le net­werk heb­ben zet­ten de all-in-on­es een ei­gen net­werk op. SSID en wacht­woord ver­schij­nen op het dis­play. Bij de Ep­son Work­For­ce hoef je al­leen de NFC-tag (Near Field Com­mu­ni­ca­ti­on) naast het tou­chs­creen aan te ra­ken met een smartpho­ne die NFC on­der­steunt.

Met de apps van de fa­bri­kant kun je ook de scan­func­tie van de all-in-on­es ge­brui­ken. De scans wor­den dan op­ge­sla­gen als jpeg of pdf. HP heeft daar­voor de los­se app HP All-in-One Prin­ter Re­mo­te. Met de Bro­ther-app iPrint&Scan kun je zelfs faxen.

Om di­rect van­uit cloud­dien­sten te prin­ten kun je al­le test­mo­del­len bij Goog­le Cloud Print re­gi­stre­ren of je ge­bruikt de cloud­dienst van de be­tref­fen­de fa­bri­kant. Je kunt ook scans op­slaan op cloud­op­slag van de fa­bri­kan­ten, met uit­zon­de­ring van HP. Ge­di­gi­ta­li­seer­de do­cu­men­ten en foto's kun je ook di­rect naar ge­deel­de map­pen en deels naar ftp-ser­vers of als e-mail ver­stu­ren.

Al­le ap­pa­ra­ten heb­ben een tra­di­ti­o­ne­le fax­mo­dem. Bij het HP-mo­del kun je ook kie­zen voor een cloud­ge­ba­seer­de fax­dienst. Al­le­maal prin­ten ze een ver­zend­be­richt met een ko­pie van de eer­ste fax­pa­gi­na. Bin­nen­ko­men­de faxen slaan de test­ap­pa­ra­ten op in het in­ter­ne ge­heu­gen. Je kunt ont­van­gen faxen ook door­stu­ren via e-mail. Al­leen de Of­fi­cejet stuurt uit­slui­tend door naar fax­num­mers.

Con­clu­sie

De kan­toor-all-in-on­es zijn ge­op­ti­ma­li­seerd voor tekst­af­druk­ken. Als je ook waar­de hecht aan bruik­ba­re fo­t­oprints, moet je de Ca­non Maxi­fy MB5150 of de Ep­son Work­For­ce WF-4720DWF ne­men. De Ca­non print foto's al­leen met rand, maar scoort met de laag­ste inkt­kos­ten en een du­plex­fee­der. Als je niet zo­veel print, is de HP Of­fi­ceJet Pro 6960 ge­schikt. Die heb je al voor 120 eu­ro.

Als je een flexi­be­le kan­toor­hulp zoekt, zit je met de Bro­ther MFC-J5330DW goed. Die print op for­ma­ten tot A3, heeft een ex­tra in­voer voor los­se vel­len en de bes­te net­werk­func­ties. (hhe)

Li­te­ra­tuur

[1] Ru­dolf Opitz, La­ser­joe­kels, Kleu­ren­la­ser­prin­ters

met (W)LAN voor wei­nig geld, c't 5/2017, p.116

Als eni­ge in de test heeft de Ca­non Maxi­fy MB5150 in zijn do­cu­ment­in­voer een twee­de scan-unit zit­ten (bo­ven), die bij de door­voer de ach­ter­zij­de van het do­cu­ment mees­cant.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.