Hot­line

C’t Magazine - - Praktijk | Hotline -

Tekst­pas­sa­ges in Li­breOf­fi­ce Wri­ter ver­gren­de­len

Ik stuur re­gel­ma­tig do­cu­men­ten naar col­le­ga's om be­paal­de tekst­ge­deel­tes te la­ten be­wer­ken. Maar af en toe rom­me­len ze ook aan an­de­re stuk­ken tekst waar ze zich ei­gen­lijk niet mee zou­den moe­ten be­moei­en. Hoe kan ik dat bij Li­breOf­fi­ce Wri­ter ver­hin­de­ren?

Je kunt van de tekst­ge­deel­tes die je wilt be­vei­li­gen af­zon­der­lij­ke sec­ties ma­ken en die dan met een wacht­woord op slot zet­ten. Mar­keer het be­tref­fen­de tekst­ge­deel­te en maak daar met 'In­voe­gen / Sec­tie' een apar­te sec­tie van. In het dia­loog­ven­ster kun je dan bij 'Schrijf­be­vei­li­ging' de op­tie 'Be­vei­li­gen' aan­vin­ken. Daar­na kun je daar­on­der de op­tie 'Met wacht­woord' aan­vin­ken en met een klik op de knop een wacht­woord in­stel­len. De be­vei­lig­de sec­ties zijn daar­na voor ie­der­een zicht­baar, maar niet te be­wer­ken. Om ze zelf la­ter weer te kun­nen be­wer­ken, kun je via 'Op­maak / Sec­ties' met een klik op Ver­wij­de­ren de sec­ties weer op­hef­fen. Na het aan­klik­ken van de knop 'Wacht­woord' krijg je weer een pop-up­ven­ster om het wacht­woord in te ty­pen. Daar­na kan ie­der­een het tekst­ge­deel­te weer be­wer­ken.

Goe­de over­span­nings­be­vei­li­ging

We heb­ben de laat­ste tijd tijd weer re­gel­ma­tig te ma­ken met on­weer en blik­sem, dus vroeg ik me af hoe zin­vol tus­sen­stek­kers en stek­ker­do­zen met over­span­nings­be­vei­li­ging zijn.

Der­ge­lij­ke een­vou­di­ge be­vei­li­gings­ap­pa­ra­ten voe­ren al­leen re­la­tief klei­ne hoe­veel­he­den elek­tri­sche ener­gie af. Ze be­scher­men dan ook al­leen te­gen piekspan­nin­gen tot een be­paal­de hoog­te. Huis­hou­de­lij­ke ap­pa­ra­ten met een CE­keur­merk moe­ten span­nin­gen tot 1000 volt aan­kun­nen, maar als een blik­sem dicht­bij in­slaat kan de span­ning zo hoog op­lo­pen dat een ap­pa­raat dat je be­vei­ligd dacht te heb­ben als­nog ka­pot gaat.

Er is niks mis met een hoog­waar­di­ge stek­ker­doos met over­span­nings­be­vei­li­ging, maar je kunt geen vol­le­di­ge be­scher­ming ver­wach­ten. Bo­ven­dien moet je el­ke paar maan­den con­tro­le­ren of de stek­ker­doos niet te heet wordt. Be­paal­de on­der­de­len om piekspan­nin­gen af te lei­den (va­ris­tors) kun­nen meer stroom gaan ge­lei­den als ze va­ker ho­ge span­nin­gen heb­ben moe­ten ver­wer­ken. Daar­door wor­den ze warm. Dan moet je de stek­ker­doos ver­van­gen. Som­mi­ge heb­ben ook in­di­ca­tie­leds om de slij­ta­ge van die ele­men­ten aan te ge­ven.

Een be­trouw­ba­re blik­sem­be­vei­li­ging is een stuk las­ti­ger om­dat daar maat­re­ge­len aan het ge­bouw en de elek­tri­sche in­stal­la­tie voor no­dig zijn. Blik­sem­af­lei­ders lei­den de blik­se­m­ener­gie in on­ge­vaar­lij­ke ba­nen. Dat is voor­al be­doeld als brand­be­vei­li­ging. Met po­ten­ti­aal­ver­ef­fe­ning tus­sen al­le lei­din­gen op en in een ge­bouw ver­klein je span­nings­ver­schil­len en zorg je er voor dat een over­span­nings­be­vei­li­ging op ver­schil­len­de ge­lei­den­de sys­te­men (licht­net, te­le­foon/in­ter­net, tv-ka­bel en sa­tel­lie­t­an­ten­ne) zijn werk kan doen.

Voor een elek­tri­sche in­stal­la­tie wordt on­der­scheid ge­maakt tus­sen grof­be­vei­li­ging, mid­den­be­vei­li­ging en fijn­be­vei­li­ging. Het groot­ste deel van de blik­se­m­ener­gie wordt af­ge­leid door de grof­be­vei­li­ging. Daar­mee wor­den over­span­nings­af­lei­ders aan de hoofd­voe­ding van de stroom­voor­zie­ning be­doeld (in de cen­tra­le groe­pen­kast). Mid­den­be­vei­li­ging wordt ge­bruikt bij even­tu­e­le on­der­ver­de­lers, bij­voor­beeld in de keu­ken of ga­ra­ge. Daar­mee wor­den de door de grof­be­vei­li­ging door­ge­la­ten pie­ken nog ver­der ver­kleind. Fijn­be­vei­li­ging is al­leen be­doeld voor de res­te­ren­de ener­gie. In die ca­te­go­rie val­len ook de ge­noem­de tus­sen­stek­kers. Voor over­span­nings­be­vei­li­ging moet je bo­ven­dien re­ke­ning hou­den met al­le an­de­re lei­din­gen en aan­slui­tin­gen in huis. Als je elek­tri­sche in­stal­la­tie niet is voor­zien van grof- en mid­den­be­vei­li­ging, moet je waar­de­vol­le ap­pa­ra­ten bij on­weer al­tijd uit het stop­con­tact ha­len.

Li­nux: vast­ge­lo­pen ssh­ses­sie be­ëin­di­gen

Ik laat on­der Li­nux vaak ge­du­ren­de lan­ge­re tijd ssh-ses­sies lo­pen. Soms ver­liest mijn com­pu­ter ech­ter de ver­bin­ding met de re­mo­te ma­chi­ne en dan wordt het ter­mi­nal­ven­ster door de vast­ge­lo­pen ssh-client ge­blok­keerd. Kan ik die ver­bin­ding ge­for­ceerd be­ëin­di­gen?

Druk na el­kaar op de toet­sen En­ter, til­de (~) en punt. Daar­na moet de ssh­client de ver­bin­ding ver­bre­ken en je ter­mi­nal­ven­ster vrij­ge­ven.

Har­de schijf op­rui­men na Cre­a­tors Up­da­te

De Cre­a­tors Up­da­te heeft op de sys­teem­par­ti­tie van mijn pc de 30 GB gro­te map C:\Win­dows.old ge­zet. Al mijn po­gin­gen om die map met ad­mi­ni­stra­tor­rech­ten via Schijf­op­rui­ming of hand­ma­tig te ver­wij­de­ren mis­luk­ken. Win­dows zegt dat ik daar 'sys­teem'-rech­ten voor no­dig heb. Hoe kan ik die krij­gen?

Het pro­bleem dat je be­schrijft treedt op na het in­stal­le­ren van de Cre­a­tors Up­da­te op en zou tien da­gen daar­na van­zelf moe­ten ver­dwij­nen. Dan ver­wij­dert

Win­dows de map Win­dow.old na­me­lijk zelf. Als dat bij jou niet ge­beurd is of als je niet zo lang kunt wach­ten, kun je de map op twee ma­nie­ren ook zon­der sys­teem­rech­ten ver­wij­de­ren.

Bij ons hielp een ver­nieu­wing in de Cre­a­tors Up­da­te die bij de In­stel­lin­gen on­der 'Sys­teem / Op­slag / De­ze PC (C:) / Tij­de­lij­ke be­stan­den' zicht­baar wordt. Daar staat on­der het kop­je 'Tij­de­lij­ke be­stan­den ver­wij­de­ren' on­der an­de­re de op­tie 'Vo­ri­ge ver­sie van Win­dows'. Wan­neer je die op­tie aan­vinkt en op de knop 'Be­stan­den ver­wij­de­ren' klikt, krijgt je har­de schijf weer wat lucht. De ge­noem­de op­tie ver­dwijnt daar­na ove­ri­gens uit de lijst. De twee­de ma­nier is om Win­dows in de vei­li­ge mo­dus op te star­ten en de map met de hand te ver­wij­de­ren.

Li­nux houdt schijf­ruim­te vast

Ik werk on­der Li­nux met gro­te hoe­veel­he­den da­ta en ver­baas me steeds er weer over dat er op mys­te­ri­eu­ze wij­ze har­de­schijf­ruim­te ver­dwijnt. Als ik op een be­stands­sys­teem met df de in ge­bruik zijn­de schijf­ruim­te con­tro­leer, dan is die waar­de veel gro­ter dan de groot­tes van al­le be­stan­den bij el­kaar op­ge­teld, zo­als ik die met du -s krijg.

Zorg er om te be­gin­nen voor dat je du met su­do als root uit­voert. Dan heb je bij het bij el­kaar op­tel­len van de be­stands­groot­tes ook wer­ke­lijk al­le be­stan­den te pak­ken. Als het dan nog steeds niet klopt, zijn er ver­schil­len­de ver­kla­rin­gen mo­ge­lijk. On­der Li­nux is het bij­voor­beeld mo­ge­lijk om een be­stand te ver­wij­de­ren ter­wijl een of meer­de­re pro­ces­sen het nog ge­o­pend heb­ben.

Dan ver­dwijnt het be­stand wel uit de di­rec­to­ry, zo­dat du het niet meer kan vin­den, maar het neemt nog al­tijd har­de­schijf­ruim­te in be­slag. Ster­ker nog, het pro­ces dat het be­stand open­houdt, kan er zelfs nog naar toe schrij­ven. Om dat te on­der­zoe­ken, kun je als root het com­man­do

ls­of +L1

uit­voe­ren. Dat laat al­le op het mo­ment ge­o­pen­de be­stan­den zien. De op­tie +L1 be­perkt de out­put tot be­stan­den met een link-count klei­ner dan 1, met an­de­re woor­den ge­wis­te be­stan­den. Op die lijst zou(den) de boos­doe­ner(s) moe­ten op­dui­ken. In de twee­de ko­lom staat de pro­ces­sid (PID). Daar­mee kun je via

cd /proc/<PID>/fd/

bij de ge­o­pen­de fi­le-de­scrip­tors van het be­tref­fen­de pro­ces ko­men en het ver­wij­der­de be­stand zelfs be­kij­ken of ko­pi­ë­ren. Als je de di­rec­to­ry-in­houd met ls laat zien, krijg je al­leen ge­tal­len, maar als je met ls -l de de­tails op­vraagt, zie je ook de na­men van de ge­wis­te be­stan­den.

Se­cu­re Boot in de BIOS­set­up de­ac­ti­ve­ren

Ik wil Se­cu­re Boot op mijn Acer Pre­da­tor 15 ga­ming­no­te­book de­ac­ti­ve­ren. Dan kan ik Li­nux pa­ral­lel aan Win­dows in­stal­le­ren. Maar in de BIOS-set-up is die op­tie grijs en dus on­bruik­baar. Hoe kan ik de in­stel­ling toch ver­an­de­ren?

Som­mi­ge in­stel­lin­gen zijn pas be­schik­baar na­dat je een wacht­woord hebt in­ge­steld. Klik daar­om op de op­tie 'Set Su­per­vi­sor Pass­word' in de sec­tie Se­cu­ri­ty en vul een wacht­woord in. No­teer dat wacht­woord ook op een pa­pier­tje of in een wacht­woord­ma­na­ger. De BIOS-setup is van­af dat mo­ment al­leen nog na het in­ty­pen van dat wacht­woord be­reik­baar. Ver­vol­gens is ook de op­tie 'Se­cu­re Boot' in de sec­tie Boot be­schik­baar. Die kun je nu op Di­sa­b­led zet­ten. Druk op F10 om de in­stel­ling op te slaan en de BIOS-setup te ver­la­ten. Na een her­start moet het no­te­book nu ook van een Li­nux-usb-stick kun­nen boo­ten.

Ge­spro­ken be­rich­ten in de mes­sen­ger pri­vé be­luis­te­ren

Ik krijg via What­sApp en Te­le­gram vaak ge­spro­ken be­rich­ten, maar ik vind het steeds ver­ve­lend om die in het open­baar te be­luis­te­ren om­dat ik niet wil dat an­de­ren mee kun­nen luis­te­ren. Of ik moet het ge­luid zo zacht zet­ten dat ik het zelf nau­we­lijks kan ver­staan. Is daar niet een han­di­ge op­los­sing voor?

Er is een heel sim­pe­le, maar wei­nig be­ken­de op­los­sing: start het af­spe­len van het be­richt en houd ver­vol­gens de te­le­foon te­gen je oor, zo­als bij het bel­len. Zo­dra de na­bij­heids­sen­sor van de smartpho­ne dat her­kent, wordt het be­richt niet op de luid­spre­ker af­ge­speeld maar op de te­le­foon­spea­ker, zo­dat al­leen jij het kunt ho­ren.

SMB1 in Win­dows 10 of Ser­ver de­ac­ti­ve­ren

Ik lees steeds dat SMB1 on­vei­lig is en dat je het met­een moet de­ac­ti­ve­ren. Hoe kan ik dat bij Win­dows zo mak­ke­lijk mo­ge­lijk doen?

SMB1 kan zo­wel aan de client- als aan de ser­ver­kant ge­de­ac­ti­veerd wor­den. Om er­voor te zor­gen dat een com­pu­ter die sha­res be­schik­baar stelt dat niet via SMB1 doet, kun je in de Po­wershell (uit­voe­ren met ad­mi­ni­stra­tor­rech­ten) het vol­gen­de com­man­do in­ty­pen:

Set-Sm­bSer­verCon­fi­gu­ra­ti­on

-Ena­bleSMB1Pro­to­col $fal­se -For­ce

Om er­voor te zor­gen dat de pc niet meer met vreem­de SMB1-sha­res ver­bin­ding kan ma­ken, typ je in de Po­wershell het vol­gen­de in:

Disa­ble-Win­dowsOp­ti­o­nalFe­a­tu­re

-On­li­ne -Fe­a­tu­reNa­me smb1­pro­to­col

Daar­mee is het tijd­perk van SMB1 op je sys­teem af­ge­slo­ten.

Net­werk­fout bij Poké­mon Go op­los­sen

Ik krijg vaak de fout­mel­ding dat er geen net­werk is wan­neer ik Poké­mon Go speel. Wat kan daar de oor­zaak van zijn?

Als de ont­vangst ver­der goed is, kan dat aan de pro­vi­der lig­gen. Als je een smartpho­ne met 4G-on­der­steu­ning ge­bruikt, maar je sim­kaart al­leen met 3G over­weg kan, pro­beert de te­le­foon steeds te­ver­geefs om in het 4G-net­werk in te log­gen. Poké­mon Go re­a­geert daar erg ge­voe­lig op. Om dat op te los­sen, kun je 4G bij de in­stel­lin­gen uit­scha­ke­len. Bij An­droid staat de op­tie bij 'In­stel­lin­gen / Mo­bie­le net­wer­ken / Voor­keurs­net­werk­ty­pe'. Bij iOS kun je 4G bij 'In­stel­lin­gen / Mo­bie­le net­werk / Op­ties mo­bie­le da­ta' uit­scha­ke­len. Maar ver­geet niet om de op­tie weer aan te zet­ten als je van pro­vi­der of ta­rief wis­selt en dan wel 4G kunt ge­brui­ken.

Ven­ster op voor­grond af­schie­ten

Een van mijn fa­vo­rie­te ga­mes on­der Win­dows ge­bruikt al­tijd het he­le beeld­scherm en is zo ge­pro­gram­meerd dat hij al­tijd op de voor­grond blijft staan. He­laas loopt het spel af en toe vast en dan heb ik gro­te moei­te om het af te slui­ten. Het Taak­be­heer, waar ik het dan ei­gen­lijk mee wil af­schie­ten, ver­stopt zich dan ach­ter het spel­ven­ster. Is er een sim­pe­le­re ma­nier dan je af te mel­den of Win­dows he­le­maal op­nieuw op te star­ten?

Als je Win­dows 10 ge­bruikt, is de mak­ke­lijk­ste op­los­sing om een twee­de vir­tu­eel bu­reau­blad aan te ma­ken. Roep met de toet­sen­com­bi­na­tie Win­dows+Tab de Task View op en klik rechts­on­der op het plus­je (+) om een nieuw bu­reau­blad te ope­nen. Scha­kel over naar dat bu­reau­blad en start het Taak­be­heer op een leeg scherm. Op de lijs­ten op de tab­bla­den 'Pro­ces­sen' en 'De­tails' wor­den de pro­ces­sen weer­ge­ge­ven, on­ge­acht op welk bu­reau­blad ze draai­en. Die tab­bla­den krijg je pas te zien als je eerst on­der­aan klikt op 'Meer de­tails'.

Bij ou­de­re Win­dows-ver­sies kun je het Taak­be­heer via het me­nu Weer­ga­ve of Op­ties al­tijd op de voor­grond la­ten ope­nen. Als je die op­tie aan­zet voor­dat je de in­sta­bie­le ga­me start, zal het Taak­be­heer met Alt+Tab ook bo­ven­op ven­sters ver­schij­nen die al­tijd op de voor­grond wil­len staan.

Ver­trou­we­lij­ke do­cu­men­ten prin­ten

Mijn baas heeft mij op­ge­dra­gen iets voor hem te ver­zin­nen om do­cu­men­ten te kun­nen prin­ten die niet voor pot­ten­kij­kers be­stemd zijn. Hoe pak ik dat het bes­te aan?

Het bes­te kun je daar­voor een in­kjet- of een zwart-wit la­ser­prin­ter ko­pen die via usb recht­streeks met de pc van je baas ver­bon­den is. Bij het prin­ten via wifi, over het net­werk en op kleu­ren­la­sers, en ook van­af smartpho­nes en ta­blets, loop je het ri­si­co van da­ta­lek­ken waar­langs de ver­trou­we­lij­ke in­for­ma­tie toe­gan­ke­lijk kan zijn. Als in het be­drijf een net­werk­prin­ter ge­bruikt wordt, dan loopt het af­druk­ken vaak via een print­ser­ver. Die slaat de naar de prin­ter ge­stuur­de do­cu­men­ten in een buf­fer op (prin­ter­rij/spoo­ling). Daar kan de sys­teem­be­heer­der van de ser­ver een kijk­je in ne­men. Meest­al kun je aan de na­men van de do­cu­men­ten al zien of ze ver­trou­we­lij­ke in­for­ma­tie be­vat­ten (Ont­slag_Mul­der. doc).

Als de prin­ter­dri­ver print­op­drach­ten on­ver­sleu­teld ver­stuurt, kan in the­o­rie ie­der­een die toe­gang heeft tot de net­werk­ver­bin­ding de do­cu­men­ten 'on­der­schep­pen'. Dat is voor­al bij on­ver­sleu­tel­de wi­fi­ver­bin­din­gen een groot ge­vaar. Voor veel za­ke­lij­ke prin­ters zijn er dri­vers die print­da­ta ver­sleu­te­len. De func­tie Se­cu­re En­cryp­ted Prin­ting moet je bij de dri­ver wel eerst nog ac­ti­ve­ren.

Som­mi­ge net­werk­prin­ters bie­den de mo­ge­lijk­heid een print­op­dracht pas uit te voe­ren als je op de prin­ter zelf een (van te­vo­ren op­ge­ge­ven) pin­co­de in­toetst. Je weet dan ze­ker dat nie­mand an­ders de print er­uit kan ha­len – per on­ge­luk of ex­pres. Som­mi­ge af­de­lings­prin­ters prin­ten ook pas na het in­ste­ken van een co­de­kaart.

Be­te­re prin­ters en ko­pi­eer­ma­chi­nes heb­ben een har­de schijf of flash­ge­heu­gen waar de print­op­drach­ten en meest­al ook scans op ge­buf­ferd wor­den. Die op­slag­me­dia moet je bij het weg­gooi­en van de prin­ter op een be­trouw­ba­re ma­nier ver­nie­ti­gen. Via die schij­ven kan een on­der­houds­mon­teur ook toe­gang krij­gen tot al­le do­cu­men­ten die ooit op het ap­pa­raat ge­print of ge­scand zijn.

So­wie­so zijn al­le wifi-, e-mail- en cloud­print­func­ties uit den bo­ze, en ook print-apps voor smartpho­nes en ta­blets met An­droid en iOS. Veel daar­van stu­ren do­cu­men­ten eerst naar een ex­ter­ne cloud­ser­ver en pas van daar­uit naar de ge­wens­te prin­ter. Zelfs als de over­dracht ver­sleu­teld ver­loopt, kun je er niet ze­ker van zijn of de cryp­to­gra­fie 100 pro­cent be­trouw­baar ge­ïm­ple­men­teerd is en wie toe­gang tot de ge­bruik­te sleu­tel heeft. Als je ze­ker wilt we­ten dat prints ver­trou­we­lijk blij­ven, moet je ook al­le cloud­func­ties en au­to­ma­ti­sche firm­wa­re-up­da­tes van je prin­ter uit­scha­ke­len.

Net zo­als bij ou­de de­tec­ti­ve­films fou­ten in be­paal­de let­ters kun­nen lei­den tot de door de da­der ge­bruik­te ty­pe­ma­chi­ne, kun je aan de hand van ge­prin­te do­cu­men­ten con­clu­sies trek­ken over de ge­bruik­te prin­ter. Het te­rug­vol­gen van het spoor naar de prin­ter aan de hand van een print­beeld is bij zwart­wit­la­sers en in­kjets al­leen met heel veel moei­te mo­ge­lijk, in te­gen­stel­ling tot bij de mees­te kleu­ren­la­sers. Die ken­mer­ken ie­der ge­print do­cu­ment met een Ma­chi­ne Iden­ti­fi­ca­ti­on Co­de (MIC) be­staan­de uit mi­nus­cu­le ge­le punt­jes. Daar­mee is een prin­ter on­dub­bel­zin­nig te iden­ti­fi­ce­ren. Die func­tie is een me­de­wer­ker van de NSA on­langs nood­lot­tig ge­wor­den toen ze een ge­heim be­richt naar bui­ten had ge­bracht over po­gin­gen van Rus­si­sche hac­kers om de Ame­ri­kaan­se pre­si­dents­ver­kie­zin­gen te be­ïn­vloe­den.

Met 'In­voe­gen / Sec­tie' kun je bij Li­breOf­fi­ce Wri­ter tekst­ge­deel­ten met een wacht­woord op slot zet­ten zo­dat an­de­ren ze niet kun­nen be­wer­ken.

Ach­ter 'Op­slag­ge­bruik, Tij­de­lij­ke be­stan­den' zit de op­tie ver­stopt waar­mee je de tij­de­lij­ke be­stan­den van een vo­ri­ge Win­dows ver­sie kunt ver­wij­de­ren als dat nog niet van­zelf ge­beurd is.

Ge­spro­ken be­rich­ten kun je pri­vé be­luis­te­ren zon­der dat ie­der­een in je buurt ze hoeft te ho­ren.

De mees­te kleu­ren­la­sers ken­mer­ken ie­der ge­print do­cu­ment met een Ma­chi­ne Iden­ti­fi­ca­ti­on Co­de (MIC) be­staan­de uit mi­nus­cu­le ge­le punt­jes.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.