Xiao­mi markt­lei­der wea­ra­bles

C’t Magazine - - Nieuws | Algemeen -

De Chi­ne­se fa­bri­kant Xiao­mi is sinds het af­ge­lo­pen kwar­taal voor het eerst markt­lei­der op het ge­bied van wea­ra­bles. Het be­drijf uit Pe­king staat on­der an­de­re be­kend om zijn goed­ko­pe fit­ness­trac­kers (bij­voor­beeld de Mi Band). Dank­zij de

kse groei op die markt heeft het be­drijf het nu tot markt­lei­der ge­schopt. Het markt­aan­deel kwam uit op 17 pro­cent, en daar­mee wer­den be­drij­ven als Ap­ple en Fit­bit op de rang­lijst ge­pas­seerd. Xiao­mi le­ver­de 3,7 mil­joen wea­ra­bles, een stij­ging van 23 pro­cent ver­ge­le­ken met het­zelf­de kwar­taal vo­rig jaar. Fit­bit pro- du­ceer­de 3,4 mil­joen wea­ra­bles en komt daar­mee uit op een markt­aan­deel van 16 pro­cent. Vo­rig jaar lag dat markt­aan­deel nog op 29 pro­cent. We­reld­wijd wer­den in het twee­de kwar­taal van dit jaar 21,6 mil­joen wea­ra­bles ver­kocht te­gen vo­rig jaar 20 mil­joen stuks.

Ap­ple le­ver­de 2,8 mil­joen Ap­ple Wat­ches, wat een groei be­te­kent van 56 pro­cent ver­ge­le­ken met vo­rig jaar. Het markt­aan­deel steeg daar­mee van 9 pro­cent naar 13 pro­cent. Ap­ple richt zich op de high-end markt en daar zijn de mar­ges een stuk gro­ter. Door­dat Xiao­mi goed be­zig is in het la­ge­re seg­ment en Ap­ple voor­al in de high-end hoek, is de ver­wach­ting dat Fit­bit het nog een ink stuk las­tiFit­bit ger gaat krij­gen. nam eind vo­rig jaar Peb­ble over voor 23 mil­joen dol­lar en kocht eer­der dat jaar de smart­watch­ma­ker Vec­tor voor 15 mil­joen dol­lar. De om­zet van Fit­bit groei­de niet zo hard als voor­speld, waar­door zes pro­cent van het per­so­neels­be­stand (110 me­de­wer­kers) ont­sla­gen werd. (avs)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.