Op de goe­de weg

C’t Magazine - - Praktijk | De toekomst van Mozilla -

Naar aan­lei­ding van zijn pro­vo­ce­rend blog­be­richt over het da­len­de aan­tal ge­brui­kers van Fi­re­fox, vroe­gen we And­re­as Gal naar de sta­tus en de toe­komst van de Mo­zil­la Foun­da­ti­on. Denk je dat Mo­zil­la de stijd om de desktop wat brow­sers be­treft ver­lo­ren heeft van Goog­le?

Mo­zil­la heeft niet zo­zeer de desktop­brow­ser­markt ver­lo­ren, maar de desktop heeft ver­lo­ren van mo­biel. Er zijn nog wel hon­der­den mil­joe­nen desktops, maar mil­jar­den en mil­jar­den smartpho­nes.

Maar hoe is Mo­zil­la dan voor de mo­bie­le markt ge­po­si­ti­o­neerd?

Op een smartpho­ne is brow­sen een fea­tu­re, geen pro­duct. iOS stuurt je bij­voor­beeld steeds weer naar de in­ge­bouw­de Sa­fa­ri-brow­ser als je er­gens op een link klikt. Sa­fa­ri is goed en sim­pel ge­noeg te be­die­nen, dus heb­ben ge­brui­kers daar vre­de mee. Daar ben ik zelf geen uit­zon­de­ring op: ik heb Fi­re­fox voor iOS wel ge­ïn­stal­leerd, maar die ge­bruik ik zo goed als nooit om­dat iOS me naar Sa­fa­ri stuurt en die nor­maal doet wat ik wil.

Ei­gen­lijk moet men voor de smartpho­ne een nieu­we brow­ser­ca­te­go­rie in­voe­ren in plaats van te­gen Sa­fa­ri te con­cur­re­ren. Fi­re­fox Fo­cus is op de goe­de weg, maar ik zou wil­len dat Mo­zil­la daar wat agres­sie­ver in was. De Bra­ve-brow­ser van Bren­dan Eich pla­veit de weg. Bren­dan heeft in­der­daad een nieu­we ca­te­go­rie ge­cre­ëerd: "Het snel­le­re, want van de traag la­den­de re­cla­me be­vrij­de in­ter­net." Je moet Bra­ve eens uit­pro­be­ren om het ver­schil te mer­ken.

Mo­zil­la wil met Com­mon Voice een gro­te spraak­da­ta­ba­se ma­ken. Is het te ver­wach­ten dat Mo­zil­la zich af­keert van de klas­sie­ke in­ter­fa­ce en voor spraak­her­ken­ning en spraak­as­sis­ten­ten gaat?

Com­mon Voice is een leuk pro­ject. Ge­spro­ken taal zal in te toe­komst een gro­te rol spe­len bij net­werk­pro­duc­ten en con­cerns als Goog­le, Ap­ple en Ama­zon heb­ben voor het ont­wik­ke­len van spraak­as­sis­ten­ten een vol­doen­de gro­te da­ta­ba­se, maar zul­len die da­ta niet de­len. Mo­zil­la pro­beert nu om een spraak­da­ta­ba­se te ma­ken en te de­len. Dat zou ont­zet­tend han­dig zijn voor de open­heid van aan­ko­men­de pro­duc­ten. Com­mon Voice laat zien dat er al­tijd nog veel be­lang­rijk werk voor Mo­zil­la ligt.

Je be­kri­ti­seert Goog­le door te stel­len dat het con­cern een ge­vaar is voor het vrije in­ter­net.

Goog­le heeft wat zoe­ken be­treft een mas­saal mo­no­po­lie. Het be­drijf be­heerst veel mark­ten met markt­aan­de­len van meer dan 95 pro­cent. Dat be­te­kent dat Goog­le al­le zoek­op­drach­ten ziet en kan ach­ter­ha­len op wel­ke links in de zoek­re­sul­ta­ten ge­brui­kers klik­ken.

Als Goog­le van zoe­kers dan Chro­me-ge­brui­kers maakt, con­tro­le­ren ze de he­le da­ta­stroom tus­sen zoek­ma­chi­ne en brow­ser van be­gin tot eind. Je typt je zoek­woor­den bij Chro­me in, Chro­me stuurt die naar de Goog­le-zoek­ma­chi­ne en Chro­me laat de re­sul­ta­ten zien – en ver­biedt ie­de­re add-on om de re­sul­ta­ten te zien, laat staan te mo­di­fi­ce­ren. Dat be­te­kent dat als je Chro­me een­maal ge­bruikt, er voor nie­mand meer een ma­nier is om de da­ta te zien, daar van te le­ren en de ei­gen zoek­re­sul­ta­ten te ver­be­te­ren.

Dat leidt tot een stag­ne­ren­de in­no­va­tie bij zoek­ma­chi­nes bui­ten Goog­le, maar ook tot een af­kal­vend res­pect voor de pri­vés­feer. In een land als dit, waar Goog­le bij­na 100 pro­cent haalt, weet het be­drijf de meest in­tie­me de­tails van bij­na ie­de­re bur­ger. Ge­zien het feit dat een steeds gro­ter deel van ons le­ven zich on­li­ne af­speelt, is dat be­ang­sti­gend. Ik heb er bij Mo­zil­la steeds weer op aan­ge­dron­gen om in ie­der ge­val een keer over het ont­wik­ke­len van een zoek­ma­chi­ne na te den­ken.

And­re­as Gal werk­te van 2008 tot 2015 bij Mo­zil­la, op het laatst als CTO.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.