Schets-o-ra­ma

C’t Magazine - - Lifestyle - igg.me/at/go­touch/x • van­af 99 dol­lar

De Go­Touch kan elk (pro­jec­tie)scherm van 4 tot 100 inch om­to­ve­ren tot een in­ter­ac­tief whi­te­board. Het klei­ne en lich­te ap­pa­raat­je (63 gram), dat je mak­ke­lijk in de zak kunt ste­ken, werkt met de nieuw­ste in­fra­rood­tech­no­lo­gie ver­stopt in een com­pac­te pen en sen­sor. De sen­sor ge­bruikt een 4K 200fps-in­fra­rood­sen­sor en is op te la­den via usb. Bin­nen een paar mi­nu­ten heb je de Go­Touch ge­ka­li­breerd en in­ge­steld op het scherm dat je wilt ge­brui­ken.

Dan kun je met de spe­ci­a­le pen schrij­ven op het scherm als­of het een whi­te­board is. De punt is van zacht si­li­co­nen, dus je hoeft niet bang te zijn voor kras­sen. Meer­de­re ap­pa­ra­ten kun­nen sa­men aan de­zelf­de pre­sen­ta­tie wer­ken: ter­wijl de pre­sen­ta­tor din­gen uit­legt, geef je op je ei­gen scherm aan wel­ke on­der­de­len je nog niet be­grijpt en dat ver­schijnt met­een op het hoofd­scherm. De Go­Touch is com­pa­ti­bel met Win­dows, An­droid en iOS. Aan sup­port voor macOS wordt ge­werkt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.