Vlucht door het ver­le­den

C’t Magazine - - Games | Action-thriller, stealth-horror -

De plot: het lukt niet om een ge­gij­zeld meis­je te be­vrij­den en zij sterft. Als ver­ant­woor­de­lijk per­soon in dit dra­ma, moet je in de rol van an­ti­held Co­le Black naar ant­woor­den zoe­ken.

Get Even van de Pool­se stu­dio The Farm 51 is een on­ge­wo­ne mix van een psy­cho­lo­gi­sche thril­ler, een high-tech ac­ti­on­ga­me en een de­tec­ti­vespel. In het first per­son-per­spec­tief moet je je door de voor­ma­li­ge psy­chi­a­tri­sche in­rich­ting Lithurst, een ver­val­len la­by­rint, heen zien te wor­ste­len. Aan­ge­spoord door de ge­heim­zin­ni­ge dok­ter 'Red' ga je op zoek naar aan­wij­zin­gen over da­der en slacht­of­fer van de ont­voe­ring. Co­les be­lang­rijk­ste hulp­mid­del is zijn smartpho­ne. Apps voor ther­mi­sche beel­den en uv-stra­ling en een ana­ly­se­tool ont­hul­len aan­wij­zin­gen en dna-spo­ren. Met het pro­to­ty­pe van een VRhead­set heeft Co­le toe­gang tot zijn ei­gen her­in­ne­rin­gen en die van an­de­ren.

Je moet in veel ge­val­len tac­tisch te werk gaan, bij­voor­beeld door om te­gen­stan­ders heen te slui­pen of door ze juist over­hoop te knal­len. Daar­bij komt een ge­weer waar­mee je om een hoek kan schie­ten goed van pas. Het spel­ver­loop is in­ven­tief op­ge­zet, maar de ac­tie­scè­nes zijn nog het min­ste on­der­deel. Echt in­druk­wek­kend is het la­by­rint met zijn lu­gu­be­re sfeer en rau­we stem­ge­lui­den. Het houdt het mid­den tus­sen 'Lay­ers of Fear' en 'Bio­shock'. Erg leuk is ook dat je bij het rei­zen door het ver­le­den her­in­ne­rin­gen kunt ac­ti­ve­ren en nieu­we ob­jec­ten in de ga­me­we­reld kunt ha­len. Tus­sen­door zijn er ook erg mooie po­ë­ti­sche mo­men­ten.

Get Even is een zeer am­bi­ti­eus spel met soms te­gen­strij­di­ge in­struc­ties, bij­voor­beeld dat je ge­weld moet ver­mij­den, ter­wijl dat in veel ge­val­len he­le­maal niet kan. Daar­bij is de te ont­war­ren ge­schie­de­nis net zo com­plex als de lo­ca­tie zelf.

Maar dat zijn ver­teer­ba­re min­punt­jes, want Get Even is een ver­nieu­wen­de en af­wis­se­len­de ac­ti­on-thril­ler, waar je graag 8 uur lang in­duikt. Als dit ver­haal, waar­in VR zo'n cen­tra­le rol speelt, ook wer­ke­lijk voor een ech­te VR-bril ge­maakt was, zou het ge­heel waar­schijn­lijk nog in­druk­wek­ken­der zijn. (jmu)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.