On­li­ne

C’t Magazine - - Internet | Websites -

Ge­luids­stu­dio in de brow­ser

www.au­dio­tool.com

Met de brow­ser-app Au­dio­tool kun je snel elek­tro­ni­sche be­ats en me­lo­die­ën bij el­kaar klik­ken. Je sleept eerst wat vir­tu­e­le in­stru­men­ten naar het werk­ven­ster. Die doen den­ken aan ou­de drum­ma­chi­nes en syn­the­si­zers van be­ken­de fa­bri­kan­ten. Ver­vol­gens kop­pel je ze aan een cen­traal meng­pa­neel. Daar­mee be­paal je de klank en het vo­lu­me van de af­zon­der­lij­ke in­stru­men­ten en maak je er een mix van. Daar­naast kun je ook nog e ect­pe­da­len toe­voe­gen die het ge­luid op­leu­ken met bij­voor­beeld echo en re­verb.

Me­lo­die­ën en ar­ran­ge­men­ten zet je in de se­quen­cer on­der­aan het ven­ster bij el­kaar – dat doet qua prin­ci­pe den­ken aan Rea­son en Caus­tic. Met wat han­dig­heid kun je daar zelfs wat com­plexe­re idee­ën mee ma­ken. De vol­tooi­de tracks zet je op de ser­vers van Au­dio­tool – wel eerst gra­tis re­gi­stre­ren. Zon­der re­gi­stra­tie kun je het pro­gram­ma in elk ge­val uit­voe­rig tes­ten. Het eni­ge na­deel: Au­dio­tool maakt ge­bruik van Flash.

Uit­stap­je in de ruim­te www.goog­le.com/street­view/ #in­ter­na­ti­o­nal-spa­ce­sta­ti­on http://bit.ly/1jaMtPs

Tho­mas Pesquet vloog als as­tro­naut van de Eu­ro­pe­se ruim­te­vaart­or­ga­ni­sa­tie ESA naar het In­ter­na­ti­o­nal Spa­ce Sta­ti­on (ISS) en bracht daar een half jaar door. Het ISS be­staat uit 15 aan el­kaar ge­kop­pel­de mo­du­les en draait op on­ge­veer 400 km hoog­te in een baan rond de aar­de. Om het da­ge­lijks le­ven aan boord te do­cu­men­te­ren, maak­te Pesquet tij­dens zijn laat­ste mis­sie

Street­View-op­na­mes van het ISS.

"In de zes maan­den die ik in het ISS heb door­ge­bracht, was het moei­lijk om woor­den te vin­den of een foto te ma­ken die het ge­voel van een ver­blijf in de ruim­te goed be­schrij­ven", schrijft Pesquet in zijn blog­post 'Wel­co­me to Ou­ter Spa­ce'. De 'door­loop­ba­re' Street­View-op­na­men moe­ten de kij­ker in staat stel­len het ISS van bin­nen te ver­ken­nen en ook een blik van­uit de ruim­te op de aar­de te wer­pen. Via de twee­de link kom je op de pa­gi­na Whe­re_is_the_In­ter­na­ti­o­nal_Spa­ce_Sta­ti­on met in­for­ma­tie over de pre­cie­ze po­si­tie van het ISS.

Nieuws in een nieuw jas­je

https://lab.nos.nl

De ge­dach­te ach­ter het Lab van de NOS is om nieu­we tech­nie­ken uit te pro­be­ren voor het bren­gen van ach­ter­grond­ver­ha­len bij het nieuws. Je kunt kie­zen uit In­ter­ac­tie­ve Spe­ci­als met al­ler­lei ac­tu­e­le en his­to­ri­sche on­der­wer­pen die on­der an­de­re met tek­sten, ani­ma­ties en 360º-vi­deo's in beeld wor­den ge­bracht, of Mas­hup, een vi­deo­blog op YouTu­be. Ver­der is er 'NOS The Se­ries' met een ver­slag van de Ame­ri­kaan­se pre­si­dents­ver­kie­zin­gen in de vorm van een span­nen­de tv-se­rie. Met de NOS-chat­bot krijg je el­ke werk­dag een nieuws­over­zicht in je Fa­ce­book Mes­sen­ger, maar je kunt ook zelf vra­gen om het laat­ste nieuws over een be­paald on­der­werp.

Het lab biedt een kijk­je in de nieuws­keu­ken waar je kunt ont­dek­ken of het­zelf­de nieuws in een an­de­re vorm mis­schien dui­de­lij­ker over­komt.

Kleur­co­des http://tech­niek. ip­per­win­kel.nl/ weer­stand https://www.es­d­site.nl/elek­tro­ni­ca/ kleur­co­de1.ht­ml

Als je af en toe wat knut­selt met elek­tro­ni­ca heb je voor je het weet er­gens een he­le­boel weer­stan­den lig­gen. Dan is het een he­le klus om aan de hand van de ge­kleur­de ban­den uit te zoe­ken wat wat is. Ge­luk­kig biedt ip­per­win­kel.nl een han­di­ge in­ter­ac­tie­ve tool. Je kiest voor 4, 5 of 6 ban­den en ver­vol­gens klik je op de af­beel­ding van een weer­stand voor el­ke band de kleur aan zo­als die op je weer­stand­je staat. Daar­na ver­schij­nen de waar­den voor weer­stand, to­le­ran­tie en tem­pe­ra­tuur­co­ëf­cient er­on­der.

Es­d­site.nl biedt daar­en­te­gen de ohm­waar­den in de vorm van ta­bel­len met af­beel­din­gen van weer­stan­den.

Land­kaart­kunst

https://www.map­box.com/car­to­gram

Soms mo­gen saaie land­kaar­ten wel wat kunst­zin­ni­ger zijn, voor als je ze bij­voor­beeld in een fo­to­al­bum of dia­show van je va­kan­tie wilt ver­wer­ken. Met Map­box

Car­to­gram kun je de kaar­ten van OpenStreetMaps sexy­er ma­ken. Daar­voor moet je met drag&drop een foto of plaat­je naar de ser­ver uplo­a­den. Car­to­gram zoekt er dan vijf kleu­ren uit om daar­mee wa­ter, ge­bou­wen, land, stra­ten en op­schrif­ten in te kleu­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.