HP Of­fi­ceJet Pro 6960

C’t Magazine - - Test | All-in-one inkjetprinters -

De ro­buus­te Of­fi­ceJet Pro 6960 heeft af­ge­zien van een net­werkaan­slui­ting nau­we­lijks bij­zon­der­he­den. Je be­dient het ap­pa­raat uit­slui­tend met het klei­ne tou­chs­creen met meest­al over­zich­te­lij­ke me­nu's. De in­stel­lin­gen zijn steeds te be­rei­ken met een pull-down-me­nu.

Bij on­li­ne in­stal­la­tie op de pc vraagt HP voor het down­lo­a­den per­soon­lij­ke ge­ge­vens die je niet kunt over­slaan. Bij in­stal­la­tie met de cd krijg je die vra­gen pas als dri­ver en soft­wa­re al op de com­pu­ter staan. Maar toch: klant­vrien­de­lijk is an­ders. Win­dows 10-ge­brui­kers kun­nen ook de au­to­ma­tisch door het sys­teem ge­ïn­stal­leer­de dri­ver ge­brui­ken. Die biedt over­zich­te­lij­ke in­stel­lin­gen. Maar dan ont­bre­ken de twain­mo­du­le en de OCR. Bij het con­fi­gu­re­ren be­wijst de op­ge­ruim­de in­ter­fa­ce goe­de dien­sten. Met de We­bS­can-func­tie kun je scans via de brow­ser star­ten en de re­sul­ta­ten als jpeg of pdf down­lo­a­den.

In de krach­ti­ge con­cept­mo­dus print de HP echt snel en zet hij ook in de bes­te kwa­li­teit 'op­ti­maal' nog 4,5 pa­gi­na per mi­nuut op pa­pier. Maar voor on­ze 100-pa­gi­na pdf had de prin­ter veel tijd no­dig. De vel­len kwa­men niet net­jes in de uit­voer te­recht, maar een pa­per­jam le­ver­de het ook niet op.

Bij de ge­ïn­stal­leer­de cart­rid­ges vie­len er al kleu­ren uit voor­dat de prin­ter meld­de dat ze leeg wa­ren. Bij de veeg­test met de mar­keerstift werd de inkt bij de twee­de keer dat we er over­heen gin­gen maar een klein beet­je uit­ge­smeerd. In de be­lich­tings­test ver­bleek­ten de geel­tin­ten op nor­maal pa­pier dui­de­lijk. Foto's print­te de Of­fi­ceJet te don­ker en met wei­nig de­tails.

Tekst­ko­pie­ën luk­ten snel en goed. Grij­ze vlak­ken van af­beel­din­gen ver­toon­den le­lij­ke moi­rés. Foto's ko­pi­eer­de de HP rand­loos, maar te don­ker, de­tailarm en met een groe­ne zweem. De scan­ner pro­du­ceer­de don­ke­re en sterk ver­scherp­te fo­to­scans. Ook bij af­beel­din­gen vie­len ver­scher­pingsar­te­fac­ten op.

Die ver­scher­ping is wel voor­de­lig voor de teksther­ken­ning. Die le­ver­de goe­de pres­ta­ties bij door­zoek­ba­re pdf's en her­ken­de zelfs wit­te tekst op een grij­ze on­der­grond.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.