Goog­le Pixel

C’t Magazine - - Test | High-end smartphones -

Wil je graag een smartpho­ne met de nieu­we ver­sie van An­droid zon­der al­ler­lei blo­at­wa­re en aan­pas­sin­gen, kijk dan eens naar de Pixel van Goog­le. Zo­dra een nieu­we ver­sie van An­droid ver­schijnt, of er van An­droid een vei­lig­heid­sup­da­te uit­komt, krijgt de Pixel hem als eer­ste. Er zit ver­der geen ex­tra soft­wa­re bij, maar toch ge­draagt An­droid zich wat ei­gen­wijs. De Goog­le-dien­sten zijn wel weer dui­de­lijk aan­we­zig, maar ge­luk­kig niet sto­rend.

De hard­wa­re is niet he­le­maal up-to-da­te. Het scherm heeft een Full HD-re­so­lu­tie en haalt de 450 cd/ m2 niet eens. Maar het gaat om oled, dus je krijgt in ie­der ge­val krach­ti­ge kleu­ren en een goed con­trast. Foto's en vi­deo's zien er goed uit. Vi­deo's zijn wel wat wie­be­lig als je snel be­weegt. De Snap­dra­gon 821 is een pro­ces­sor van de vo­ri­ge ge­ne­ra­tie, maar hij biedt meer dan ge­noeg per­for­man­ce. De op­slag van de 32GB-ver­sie zit snel vol, maar je kunt er he­laas geen ge­heu­gen­kaart­je bij­p­rik­ken. Het is dan wel erg ir­ri­tant dat de 128GB-ver­sie blijk­baar niet meer ver­kocht wordt. De be­hui­zing lijkt op die van de iPho­ne, maar dan wat dik­ker en wig­vor­mig. We vra­gen ons wel af waar­om er een random ge­plaatst stuk­je plas­tic op de ach­ter­kant zit.

De Pixel is een van de wei­ni­ge smartpho­nes die Goog­les Day­dream VR-sys­teem on­der­steunt – maar dat is ei­gen­lijk meer in­te­res­sant voor ont­wik­ke­laars dan ge­wo­ne con­su­men­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.