Honor 9

C’t Magazine - - Test | High-end smartphones -

De Honor 9 en Hua­wei P10 zijn vrij­wel ge­heel iden­tiek. De prij­zen ver­schil­len ech­ter nog­al. De Honor 9 is 120 eu­ro goed­ko­per, maar voelt niet goed­koop aan. De ach­ter­kant is van glas en lijkt op die van de Ga­laxy S7 en S8.

Met de door Hua­wei ge­maak­te Ki­rin 960-pro­ces­sor is de Honor 9 wat lang­za­mer dan de an­de­re toe­stel­len, maar hij heeft geen pro­ble­men met 3D-ga­mes.

Net als bij de P10 zit­ten er twee ca­me­ra's in­ge­bouwd. De ene maakt kleu­ren­fo­to's van 12 me­ga­pixel, de an­de­re mo­no­chro­me foto's van 20 me­ga­pixel. Voor de uit­ein­de­lij­ke foto wor­den bei­de foto's sa­men­ge­voegd. Dat moet zor­gen voor meer scherp­te en con­trast, maar dat za­gen we bij de test­fo­to's niet te­rug. De foto's zijn niet slecht, maar de foto's van de con­cur­ren­ten met een en­ke­le ca­me­ra ma­ken net zul­ke goe­de foto's of zelfs be­te­re. De Honor 9 heeft niet de op­ti­sche beeldsta­bi­li­sa­tie van de P10, waar­door de vi­deo's nog wie­be­li­ger zijn.

Het scherm van de 9 is 0,1 inch gro­ter (dia­go­naal) dan het scherm van de P10. Het heeft de­zelf­de re­so­lu­tie en scoort plus­pun­ten door zijn le­ven­di­ge kleu­ren en ho­ge dy­na­miek. Het is 50 cd/m2 min­der hel­der, maar dat zie je al­leen als je ze naast el­kaar legt.

Be­hal­ve de Goog­le-dien­sten waar je niet om­heen kunt, staan er ook ei­gen apps van Hua­wei op en ga­mes en an­de­re over­bo­di­ge soft­wa­re. Het eer­ste half­uur na­dat je de te­le­foon hebt aan­ge­zet ben je be­zig om dat al­le­maal te ver­wij­de­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.