Ap­ple iPho­ne 7

C’t Magazine - - Test | High-end smartphones -

Als je de iPho­ne 7 qua spe­ci­fi­ca­ties ver­ge­lijkt met con­cur­ren­ten met An­droid, komt hij er niet zo goed van­af. Het scherm is niet eens Full HD. Met zijn 473 cd/m2 is het hel­der, maar niet uit­zon­der­lijk. Dat het ge­ka­li­breerd is vol­gens de sRGB-kleur­ruim­te is mis­schien leuk voor fo­to­gra­fen, maar an­de­re ge­brui­kers zul­len zich sto­ren aan de grau­we kleu­ren.

De ca­me­ra schiet net­te foto's, maar haalt het net niet bij de ca­me­ra's in de An­droid-toe­stel­len. De kleu­ren zijn wat te koel, de­tails ver­dwij­nen en bij min­der licht heb je meer last van ruis dan bij de con­cur­ren­tie. De vi­deo's luk­ken ei­gen­lijk al­tijd wel dank­zij de zeer goe­de beeldsta­bi­li­sa­tie. Op­na­mes in Full HD zijn vol­le­dig sta­biel, bij 4K za­gen we af en toe nog wat ge­wie­bel.

De alu­mi­ni­um be­hui­zing en ran­den zijn ge­voe­lig voor kras­sen. De pro­ces­sor en voor­al de gpu zijn meer dan snel ge­noeg. De iPho­ne heeft slechts twee fea­tu­res: hij draait als eni­ge op iOS in plaats van An­droid. Het be­stu­rings­sys­teem is min­der flexi­bel dan An­droid, maar wel vei­li­ger en biedt meer be­scher­ming van je pri­va­cy. Ook is het wat be­grij­pe­lij­ker voor in­stap­pers. Up­da­tes ko­men vrij­wel di­rect op het toe­stel te staan. De iPho­ne 7 is het meest com­pac­te toe­stel in de­ze test. De mees­te ge­brui­kers zul­len de te­le­foon zon­der veel moei­te met één hand kun­nen be­die­nen. Hij heeft geen nor­ma­le hoofd­te­le­foon­aan­slui­ting, maar een adap­ter wordt mee­ge­le­verd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.