HTC U11

C’t Magazine - - Test | High-end smartphones -

Dat HTC met de U11 het over een to­taal an­de­re (design)boeg gooit is wel dui­de­lijk. De be­hui­zin­gen zijn glim­mend en heb­ben een gloed in een an­de­re kleur. De blau­we heeft een ro­ze glans, de wit­te is net pa­rel­moer. Na­dat we klaar wa­ren met de test had de be­hui­zing al wel een kras en een scheur­tje. Als je het toe­stel in je hand houdt en in de zij­kan­ten knijpt, kun je be­paal­de ac­ties la­ten uit­voe­ren, bij­voor­beeld van­uit ver­gren­de­ling de ca­me­ra star­ten en daar­na met­een een foto ma­ken. Je be­paalt zelf wat er ge­beurt zo­dra je knijpt. Er valt te kie­zen uit een wil­le­keu­ri­ge app en een aan­tal in­stel­lin­gen.

De ca­me­ra lijkt wat saai, maar to­vert mooie foto's te­voor­schijn. Ster­ker nog, de foto's be­ho­ren tot de bes­te die we ooit uit een smartpho­ne heb­ben zien ko­men. Bij slecht licht troeft hij zelfs de Sams­ung Ga­laxy S8 af. Ook vi­deo's heb­ben veel de­tail en re­a­lis­ti­sche kleu­ren, maar ook (mi­ni­ma­le) wie­bel­mo­men­ten. De sta­bi­li­sa­to­ren van een aan­tal con­cur­ren­ten doen hun werk be­ter.

Net als Ap­ple heeft HTC de 3,5mm-jack voor de hoofd­te­le­foon weg­ge­haald. Je krijgt wel een adap­ter en een hoofd­te­le­foon met usb-aan­slui­ting mee­ge­le­verd. Met die hoofd­te­le­foon kan de U11 je oren scan­nen en het ge­luid spe­ci­fiek aan je oren aan­pas­sen. Het re­sul­taat klinkt oké, maar ine­ars van­af 30 eu­ro bie­den een be­te­re kwa­li­teit.

Het scherm en de ac­cu­duur zijn zo­als we ge­wend zijn van een hig­hend mo­del: niet schok­kend, maar in or­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.