Hua­wei P10

C’t Magazine - - Test | High-end smartphones -

De prijs van Hua­wei-toe­stel­len zakt na de in­tro­duc­tie meest­al nog wat en dat het loont daar­op te wach­ten blijkt nu ook. De smartpho­ne kost nu nog maar 550 eu­ro. Het wordt er geen be­te­re smartpho­ne van, maar de prijs-kwa­li­teit­ver­hou­ding wordt dan wel een stuk leu­ker. Toen de te­le­foon uit­kwam bood hij al geen high-end uit­rus­ting, maar wel een waar veel ge­brui­kers pri­ma te­vre­den mee zul­len zijn.

Het Full HD-scherm heeft geen ho­ge re­so­lu­tie, maar is fel ge­noeg en heeft een hoog con­trast en krach­ti­ge kleu­ren. Hua­wei heeft een mooie ele­gan­te be­hui­zing ge­maakt van alu­mi­ni­um, die de­ge­lijk aan­voelt. De Ki­rin 960-pro­ces­sor uit ei­gen huis komt wat te­kort bij sin­gleth­read-per­for­man­ce, waar­door de in­ter­fa­ce net niet snel ge­noeg werkt. Bo­ven­dien klokt hij bij vol­le­di­ge be­las­ting bin­nen een paar se­con­den zijn snel­heid om­laag. Dat merk je ech­ter al­leen bij ben­ch­marks. Be­hal­ve de door ons ge­tes­te ver­sie met snel UFS 2.1-ge­heu­gen en LPDDR4 zijn er ook ver­sies met tra­ger ge­heu­gen (UFS 2.0 of eMMC 5.1) en LPDDR3. Al­leen via ben­ch­marks kom je er­ach­ter wat er pre­cies in het toe­stel zit.

Op de dub­be­le ca­me­ra prijkt het lo­go van ca­me­ra­fa­bri­kant Lei­ca. Dat be­drijf heeft de len­zen ont­wor­pen, maar al­les wordt door der­den in el­kaar ge­zet. We za­gen geen op­val­lend kwa­li­teits­ver­schil ten op­zich­te van de foto's van de Honor 9 (idem ca­me­ra, geen lo­go). De foto's zijn pri­ma, maar niet uit­zon­der­lijk goed.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.