OnePlus 5

C’t Magazine - - Test | High-end smartphones -

De Chi­ne­se fa­bri­kant OnePlus zet­te zich­zelf op de kaart door het ma­ken van smartpho­nes die pri­ma kun­nen mee­ko­men met de top­mo­del­len van de gro­te na­men. Maar dan wel maar voor een frac­tie van de prijs. Een enorm koop­je is de OnePlus 5 niet meer, want er zijn in­mid­dels meer smartpho­nes in zijn prijs­klas­se te vin­den.

Maar toch valt de 5 nog op ten op­zich­te van de rest. De ver­sie van An­droid die op de smartpho­ne draait heet Oxy­gen OS en is vrij­wel iden­tiek aan een ka­le ver­sie van An­droid. Ook de 5 heeft drie ca­me­ra's, waar­van er een een te­le­lens heeft en met twee­vou­di­ge ver­gro­ting foto's maakt. Wat ons be­treft een nut­ti­ge func­tie voor een der­de ca­me­ra. Vol­gens de spe­ci­fi­ca­ties ver­groot de lens slechts met een fac­tor 1,3, dus de rest wordt ver­moe­de­lijk door de soft­wa­re ge­re­geld. Dat heeft nau­we­lijks in­vloed op de scherp­te. Bij slecht licht wei­gert de zoom­ca­me­ra dienst en maakt de nor­ma­le ca­me­ra een di­gi­taal ver­gro­te foto zon­der dat dit dui­de­lijk wordt ge­maakt. In het al­ge­meen zijn de foto's wat te don­ker en te warm om echt te con­cur­re­ren met de Ga­laxy S8 en U11.

De Snap­dra­gon 835 is een re­cen­te pro­ces­sor die in com­bi­na­tie met de 6 GB ge­heu­gen zijn werk pri­ma kan doen. Een klein min­punt is het ont­bre­ken van een ge­heu­gen­kaarts­lot. Ge­luk­kig is 64 GB in het al­ge­meen wel ge­noeg om voor­uit te kun­nen. Als je meer ruim­te wilt, kun je voor een paar tien­tjes meer de 128GB-ver­sie met 8 GB ge­heu­gen aan­schaf­fen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.