GNSS in smartpho­nes

C’t Magazine - - Achtergrond | Galileo -

1973 Het le­ger van de VS be­gint met het ont­wik­ke­len van sa­tel­liet­na­vi­ga­tie­sys­teem GPS (Glo­bal Po­si­ti­o­ning Sy­s­tem).

1995 Na wat fi­nan­ci­ë­le pe­ri­ke­len is GPS vol­le­dig ge­bruiks­klaar.

2000 Met de eer­ste GPS-ge­schik­te mo­bie­le te­le­foon, de Be­ne­fon Esc, kan de po­si­tie slechts tot op 100 me­ter nauw­keu­rig be­paald wor­den.

2007 De No­kia N95 ver­schijnt met de GPS-chip Texas In­stru­ments GPS 5300 Na­vi­l­ink. Dank­zij de ont­vangst van As­sisted-GPS-da­ta kan de tijd voor de eer­ste po­si­tie­be­pa­ling wor­den te­rug­ge­bracht van vijf mi­nu­ten tot en­ke­le se­con­den.

2010 Een Rus­sisch wets­voor­stel spoort fa­bri­kan­ten van mo­bie­le te­le­foons aan om be­hal­ve GPS- ook Glonass-on­der­steu­ning in te bou­wen. De MTS 945 van ZTE kan als eer­ste smartpho­ne bei­de ont­van­gen.

2011 De iPho­ne 4s en Mo­to­rola Droid Razr lui­den het tijd­perk in waar­in smartpho­nes mi­ni­maal twee sa­tel­liet­na­vi­ga­tie­sys­te­men kun­nen ont­van­gen: GPS en Glonass.

2014 Van­af eind dit jaar ver­schij­nen de eer­ste smartpho­nes die naast GPS en Glonass ook sig­na­len kun­nen ont­van­gen van de Chi­ne­se dienst Bei­dou. Daar­on­der en­ke­le mo­del­len van HTC, Xiao­mi en Sams­ung (S5, 6, 7 en 8), maar geen iPho­ne.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.