Tra­ge start

C’t Magazine - - Achtergrond | Galileo -

Ga­li­leo wordt nog nau­we­lijks ge­bruikt in smartpho­nes. Dat is niet om­dat Ga­li­leo zo slecht is, maar om­dat de dienst door chip­fa­bri­kan­ten en mo­bie­le be­stu­rings­sys­te­men min of meer ge­ne­geerd wordt. Qu­al­comm maakt goe­de sier met Ga­li­leo, maar de chips ge­ven voor­rang aan GPS en Glonass. Daar­mee lijkt Ga­li­leo voor­al een mar­ke­ting­truc. Ook Ap­ple en Goog­le doen wei­nig moei­te. Ap­ple lijkt Ga­li­leo niet te wij­len. An­droid le­vert in Nou­gat ru­we da­ta waar­uit Ga­li­leo-ge­ge­vens ge­vist kun­nen wor­den, maar maakt de uit­voer zo las­tig dat bij­na geen en­ke­le chips­et dat doet. Ook app-ont­wik­ke­laars ma­ken het zich­zelf mak­ke­lijk door vaak al­leen de Goog­le Play-API te ge­brui­ken. Die le­vert al­leen de echt nood­za­ke­lij­ke ge­ge­vens voor plaats­be­pa­ling.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.