AOC U2777PQU

C’t Magazine - - Test | 4K-schermen voor op kantoor -

Het ui­ter­lijk van de­ze mo­ni­tor van AOC is ca­su­al za­ke­lijk, als een net col­bert­je bo­ven een spij­ker­broek. Het mat­te pa­nel zit in een aan drie kan­ten bij­zon­der dun­ne rand met an­tra­ciet­kleu­ri­ge om­lijs­ting. Daar­on­der komt de stijl­breuk: spie­ge­lend kunst­stof voor de steun en een voet met re­flec­te­ren­de me­ta­len look.

Kleu­ren zijn iets flet­ser dan bij veel con­cur­ren­ten, maar dat valt al­leen op als je ze naast el­kaar ziet. Het IPS-pa­nel geeft grijs­to­nen met veel tus­sen­stap­pen weer en het zwart is heel ge­lijk­ma­tig, maar iets te licht. Aan de rech­ter­kant is de licht­sterk­te meet­baar min­der, maar dat is niet zicht­baar.

Naast HD­MI en Dis­playPort is de U2777PQU voor­zien van een DVIen een VGA-in­gang. Die zijn dan niet echt ge­schikt voor 4K, maar je kunt daar­mee wel beeld weer­ge­ven van ou­de­re ap­pa­ra­ten. De vier usb­poor­ten en de up­stream-aan­slui­ting zit­ten al­le­maal aan de rech­ter­kant, waar­door het daar nog­al rom­me­lig kan wor­den. Twee van de poor­ten on­der­steu­nen al­leen USB 2.0-snel­he­den en le­ver­den te wei­nig stroom voor on­ze test-ssd.

Het mo­ni­tor­me­nu oogt ou­der­wets en re­a­geert traag op in­voer, maar biedt over­zich­te­lijk in­ge­deel­de en uit­ge­brei­de in­stel­lin­gen. Bij de be­die­ning wie­belt de mo­ni­tor naar vo­ren en ach­te­ren op de voet. Het is han­di­ger en sta­bie­ler om de mo­ni­tor in te stel­len via de iMe­nu-soft­wa­re. Daar­in ont­bre­ken ech­ter wel en­ke­le op­ties, zo­als PiP. ele­gan­te vorm­ge­ving veel ty­pen aan­slui­ting wie­be­len­de voet twee USB 2.0-poor­ten

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.