LG 27UD58P

C’t Magazine - - Test | 4K-schermen voor op kantoor -

Als 4K-kan­toor­mo­ni­tor ko­men ook mo­del­len in aan­mer­king die meer op ga­mers ge­richt zijn, zo­als dit 27inch mo­del van LG. We heb­ben hem niet te­ge­lijk met de an­de­re mo­del­len kun­nen tes­ten, maar door de prijs van 410 eu­ro is de­ze ga­me-mo­ni­tor in­te­res­sant ver­ge­lij­kings­ma­te­ri­aal. Je moet hem wel aan­slui­ten via Dis­playPort, want via de HD­MI 1.4-aan­slui­tin­gen kun je 4K niet op­ti­maal weer­ge­ven.

Het aan­ge­naam mat­te IPS-dis­play biedt met de stan­daard­in­stel­lin­gen een con­trast van 940:1 en dekt bij­na de ge­he­le sRGB-kleur­ruim­te af. Het me­nu be­vat al­ler­lei in­stel­lin­gen voor con­trast, zwart­ni­veau, kleu­ren en gam­ma, maar die zijn zo met el­kaar ver­we­ven dat je daar be­ter van­af kunt blij­ven. Met de stan­daard­in­stel­lin­gen zijn fij­ne grijs­tin­ten goed van el­kaar te on­der­schei­den.

De mo­ni­tor heeft al­ler­lei voor­keu­ze-in­stel­lin­gen voor ga­mes, maar die ha­len wei­nig uit. Stel je Over­dri­ve in op snel, dan zie je ran­den van be­we­gen­de beel­den na-ij­len, bij­voor­beeld bij het ver­schui­ven van ven­sters op het bu­reau­blad. Niet goed voor ga­mers en bo­ven­dien ogen tek­sten dan on­scherp.

Met de stan­daard­in­stel­lin­gen is de mo­ni­tor wel ge­schikt voor op kan­toor. Beeld­scherm­wer­kers pro­fi­te­ren van het gro­te scher­mop­per­vlak, de ho­ge re­so­lu­tie en de er­go­no­mi­sche stel­mo­ge­lijk­he­den. Usb-poor­ten ont­bre­ken ech­ter. En je moet het mo­del zon­der P ver­mij­den, want dat is niet kan­tel­baar of in hoog­te ver­stel­baar. gun­stig ge­prijsd goe­de ver­stel­mo­ge­lijk­he­den geen USB-aan­slui­tin­gen via HD­MI (1.4) slechts 30 fps

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.