Leno­vo Thin­kvi­si­on P27

C’t Magazine - - Test | 4K-schermen voor op kantoor -

Qua ui­ter­lijk hinkt het Leno­vo-dis­play op twee ge­dach­ten. Aan de bo­ven­kant lijkt het een luch­tig, bij­na rand­loos design, ver­der naar be­ne­den doet de bre­de on­der­rand met ga­ten­pa­troon den­ken aan de work­sta­ti­ons van Dell. De af­wer­king is goed op een en­kel min­punt na: als je de mo­ni­tor aan de zij­ran­den op­tilt, schiet de dun­ne rand los waar je hem vast­pakt. Je kunt hem ech­ter zon­der pro­ble­men weer te­rug­du­wen.

De aan­slui­tin­gen zijn be­perkt tot een HD­MI- en Dis­playPort-in­put en vier usb-aan­slui­tin­gen. Ook het apart in­ge­deel­de mo­ni­tor­me­nu zou uit­ge­brei­der mo­gen. In plaats van dat je met een se­lec­tie­balk door hi­ë­rar­chi­sche sub­me­nu’s bla­dert, scrol je zij­waarts langs de in­stel­mo­ge­lijk­he­den. Met de snel­toet­sen gaat het nau­we­lijks snel­ler. Een PiP-func­tie ont­breekt.

Het mat­te 27-inch scherm be­dekt bij­na de ge­he­le sRGB-kleur­ruim­te, maar geeft kleu­ren niet zo le­ven­dig weer als de Acer en Fu­jit­su. Het weer­ge­ven van grijs­tin­ten ging zon­der pro­ble­men, maar bij een com­pleet zwart scherm wa­ren de hoe­ken lich­ter en wa­ren licht­vlek­ken zicht­baar. Bo­ven­dien was bij de tes­taf­beel­ding te zien dat er blijk­baar twee scherm­vat­tin­gen op het pa­nel druk­ten, met licht­krin­gen als ge­volg. Tij­dens nor­maal ge­bruik viel dat niet op, maar met het blo­te oog was wel te zien dat de hel­der­heid rechts min­der was. In de on­der­ste hoek was de hel­der­heid maar 78 pro­cent van de hel­der­heid in het mid­den van het scherm. aar­di­ge vorm­ge­ving mo­ni­tor­me­nu vergt ge­wen­ning on­ge­lijk­ma­tig ver­licht wei­nig in­puts

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.