Gi­ga­by­te Ra­de­on RX 550 D5 2G

C’t Magazine - - Test | 4K grafische kaarten -

De­ze Ra­de­on-kaart van 105 eu­ro lijkt met zijn leng­te van 17 cen­ti­me­ter, zijn gro­te ven­ti­la­tor en dik­te van twee slots op de Asus Phoe­nix. De gra­fi­sche chip Po­la­ris 12 (RX 550) komt ech­ter niet van Nvi­dia, maar van AMD. Dat be­te­kent merk­baar be­te­re 3D-pres­ta­ties en FreeSync-on­der­steu­ning, maar ook een ho­ger ener­gie­ver­bruik bij be­las­ting.

On­be­last draait de ven­ti­la­tor van de kaart niet, pas bij be­las­ting komt hij in be­we­ging en blaast hij stil­le­tjes voor zich uit met min­der dan 1 so­ne. Dat is zelfs op een stil kan­toor nau­we­lijks hoor­baar. Bij 2D-toe­pas­sin­gen, mul­ti­mo­ni­tor-ge­bruik en zelfs het af­spe­len van H.265-vi­deo's in 4K blijft het ener­gie­ver­bruik min­der dan 20 watt en blijft de ven­ti­la­tor bij­na on­hoor­baar. Kaar­ten met een Nvi­dia-chip ver­brui­ken ech­ter maar de helft.

Via twee van de drie aan­slui­tin­gen (hd­mi en Dis­playPort) kun je 4K-scher­men aan­slui­ten en ook te­ge­lij­ker­tijd ge­brui­ken. De Ra­de­on-soft­wa­re be­vat naast de dri­ver ook de tool ReLi­ve (voor het op­ne­men en strea­men van vi­deo) en een hulp­pro­gram­ma voor het over­klok­ken. drie aan­slui­tin­gen vi­deo op­ne­men met ReLi­ve ver­bruik be­last

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.