XFX Ra­de­on RX-550P2LFB5

C’t Magazine - - Test | 4K grafische kaarten -

De­ze 18 cen­ti­me­ter lan­ge gra­fi­sche kaart neemt twee slots in be­slag, maar zou ook pas­sen in een low-pro­fi­le be­hui­zing – als de fa­bri­kant bij de kaart van 95 eu­ro ten­min­ste een bij­be­ho­ren­de slot­plaat zou mee­le­ve­ren. Op het koel­blok zit een klei­ne ven­ti­la­to, die stil­staat bij 2D-ge­bruik, maar sto­rend zoemt bij be­las­ting.

Bij het tes­ten ver­baas­den we ons over het ho­ge ener­gie­ver­bruik van 15 W zon­der be­las­ting.

Dat is net zo­veel als een ener­gie­zui­ni­ge pc on­be­last ver­bruikt. Bij 3DMark11 ha­per­de het beeld re­gel­ma­tig.

Bij de voor de gpu erg zwa­re ben­ch­mark Fur­mark liep de test-pc steeds vast met een geel scherm. Om­dat we een de­fect ver­moed­den, koch­ten we een twee­de exem­plaar van de­zelf­de kaart, maar die gaf pre­cies de­zelf­de re­sul­ta­ten.

Net als de an­de­re gra­fi­sche kaar­ten met een Ra­de­on-chip kan de RX550P2LFB5 dank­zij du­al­link DVI, HD­MI en Dis­playPort drie 4K-mo­ni­to­ren aan­stu­ren. Be­hal­ve de dri­ver met op­na­me­pro­gram­ma ReLi­ve staat op de cd al­leen soft­wa­re om bugs te mel­den. low-pro­fi­le kaart hoog ener­gie­ver­bruik on­be­last cras­hes (Fur­mark)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.