Brug­gen bou­wen met SSH en SOCKS-proxy

C’t Magazine - - Praktijk | Docker: Containers in plaats van Virtua -

Je kunt een be­staan­de SSH-ver­bin­ding om een sys­teem op af­stand te be­he­ren ook ge­brui­ken om ex­tra da­ta­ver­keer van het lo­ka­le net­werk naar het re­mo­te net­werk om te lei­den. Heel be­kend is de me­tho­de waar­bij je een poort van de re­mo­te pc via de pa­ra­me­ter -L aan een lo­ka­le poort kop­pelt. Met bij­voor­beeld -L 7777:lo­cal­host: 8006 ver­bind je de lo­ka­le poort 7777 aan poort 8006 van het re­mo­te sys­teem.

Wil je een Doc­ker-host en de daar­op draai­en­de web­ser­vi­ces op af­stand be­he­ren, dan kan dat mak­ke­lij­ker met de SOCKS-proxy die in SSH zit. Als je ver­bin­ding met ssh <mijn-ser­ver>

-D:12345 wilt ma­ken, moet je lo­cal­host en poort 12345 als SOCKS-proxy bij de brow­ser in­stel­len. Daar­na kun je al­le ip-net­wer­ken die de re­mo­te host kent be­rei­ken door ze in de adres­balk van de brow­ser in te ty­pen.

Op die ma­nier kun je web­ser­vi­ces in de pri­va­te net­wer­ken van de con­tai­ners op de Doc­ker-host tes­ten zon­der ze van­af in­ter­net be­reik­baar te ma­ken. Maar let op, want met een brow­ser die je voor SOCKS-proxy con­fi­gu­reert, kom je zelf niet meer in­ter­net op. Ver­der dan het host­sys­teem van Doc­ker kom je er niet mee. Daar­om ra­den we aan dat je daar een twee­de brow­ser voor ge­bruikt of dat je uit­zon­de­rin­gen toe­voegt.

Dank­zij de SOCKS-proxy van SSH kun je con­tai­ners met web­ser­vi­ces mak­ke­lijk tes­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.