RAID-le­vels in de­tail

C’t Magazine - - Knowhow | RAID -

JBOD

Bij JBOD wor­den de schij­ven ge­woon ach­ter el­kaar ge­scha­keld. Als schijf 1 vol is, schrijft de con­trol­ler de da­ta naar de twee­de. Re­dun­dan­tie is er niet.

RAID 0

RAID 0 ver­deelt de da­ta over twee schij­ven. De da­ta zijn niet ex­tra be­vei­ligd. Als er een schijf uit­valt, zijn al­le da­ta ver­lo­ren.

RAID 1

Op de twee schij­ven in RAID 1 staan de­zelf­de da­ta. Je be­taalt het dub­be­le van een en­ke­le har­de schijf, maar hebt ook meer vei­lig­heid.

RAID 5

Bij RAID 5 ver­deelt de con­trol­ler of het be­stu­rings­sys­teem de da­ta en pa­ri­teits­in­for­ma­tie zo­da­nig dat het geen di­rec­te ge­vol­gen heeft als er één schijf uit­valt. De da­ta kun­nen uit de an­de­re schij­ven wor­den her­steld.

RAID 6

RAID 6 breidt RAID 5 zo uit dat de ove­ri­ge pa­ri­teits­in­for­ma­tie op een ex­tra schijf komt te staan. Zelfs als er dan twee schij­ven uit­val­len, zijn al­le da­ta nog steeds vol­le­dig be­schik­baar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.